title

بررسی ازدیاد نسخ ژن hTERTبه عنوان نشانگر پيش آگهي در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیه در استان اردبیل

حسینی اصل, سید سعید ، رحمانی, سید علی ، اصولی, رویا (1392) بررسی ازدیاد نسخ ژن hTERTبه عنوان نشانگر پيش آگهي در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیه در استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
251kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

خلاصه فارسی

سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان جهان بوده و یک سوم سرطان ها را تشکیل می دهد و بعد از سرطان ریه دومین عامل مرگ های ناشی از سرطان در زنان محسوب می گردد. تلومر ساختار انتهایی کروموزوم در یوکاریوت ها است. در انسان و مهره داران شامل دو رشته با توالی تکراری شش تایی TTAGGG-3^'- 5^' است که انتهای کروموزوم را از تجزیه شدن ، نوآوری و الحاق حفظ می کند . در هر تقسیم سلولی به شکل پیوسته بخشی از درازای تلومر کوتاه می شود . کوتاه شدن مداوم تلومر به توقف چرخه سلولی و مرگ سلولی می انجامد . آنزیم تلومراز یک ریبو نوکلئوپروتئین پیچیده با فعالیت ترانس کریپتاز معکوس ویژه تلومر می باشد که می تواند با استفاده از ملکول RNA ی الگو واحدهای هگزامر را تنها به شکل تک رشته به انتهای 3' آزاد تلومر اضافه کند و باعث تقسیم نامحدود سلولی شود. آنزیم تلومراز انسانی از دو زیر واحد کاتالتیک پروتئینی (htERT)وزیر واحد RNAعملکردی (hTR) ساخته شده است. در سلول های دیپلوئیدی انسانی، ژن hTERT به عنوان یک کپی منفرد در کروموزوم 5p15.33 قرار گرفته است. ژن hTERT در تومورهای انسانی و رده های سلول توموری، به میزان زیادی تکثیر می یابد این نتیجه بیان می کند که افزایش تعداد کپی از ژن hTERT، می تواند در تنظیم بیان تلومراز در سلول های نامیرا، دخیل باشد در حدود 90 % از سلولهای سرطانی دارای سطح بالایی از آنزیم تلومراز هستند. در مجموع تلومراز می تواند یک هدف مناسب در درمان و مهار سرطان به حساب آید و تاکنون روشهای گوناگون مانند مهار مستقیم تلومراز و ایمنی درمانی تلومراز برای مهار این آنزیم پیشنهاد شده است .

عنوان انگليسي

Investigation of the hTERT gene amplification as a prognostic factor in patients affected with breast cancer in Ardabil province


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :سید علی رحمانی
دانشجو :رویا اصولی
کلید واژه ها:سرطان پستان ، تلومر ، تلومراز ، ژنhTERT
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :5260
ارائه شده توسط : دکتر سید سعید حسینی اصل
ارائه شده در تاریخ :19 دی 1392 08:26
آخرین تغییر :19 دی 1392 08:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...