title

بررسی فراوانی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی بیماران مراجعه کننده به آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال های 89-1387

امانی, فیروز and هوشيار, افشين and یزدانبد, عباس and باقری, امين and فولادی, رباب and فیضی, فریده (1391) بررسی فراوانی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی بیماران مراجعه کننده به آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال های 89-1387. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (4). pp. 41-48. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
725kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/defaul...

Persian Abstract

زمینه و هدف: سرطان های گوارشی یکی از علل مهم مرگ و میر در بیماران در جهان می باشند. سرطان معده دومین علت مرگ ومیر ناشی از توده های سرطانی در جهان و سرطان مری از این نظر در رده پنجم قرار دارد. در ایران کانسر معده، شایعترین کانسر در میان مردان و سومین کانسر بعد از پستان و کولورکتال در زنان می باشد. با توجه به شیوع بالای کانسرهای گوارشی در ایران و شیوع قابل توجه سرطان مری و معده در استان اردبیل، بر همین اساس در مطالعه حاضر به بررسی فراوانی بدخیمی های مری و معده در بیماران مراجعه کننده به آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل پرداخته شده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی به روش گذشته نگر بود که بر روی پرونده 2849 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل که در فاصله زمانی از بهمن 1387 تا شهریور 1389 مورد آندوسکوپی قرار گرفته بودند، صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل سن ، جنس، شکایت بیماران، سابقه بیماری و موقعیت ضایعه در قالب چک لیست از پرونده بیماران اخذ گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی در نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از میان 2849 بیماری که تحت آندوسکوپی قرار گرفتند، در 242 مورد(49/8 %) ضایعات مشکوک به بدخیم مشاهده شد که از میان آنها 78 مورد(1/32%) بدخیمی مری، 161 مورد (3/66% ) بدخیمی معده و 3 مورد (23/1%) بدخیمی دئودنوم داشتند. از کل بیماران 1441 نفر(6/50 %) مرد و 1407 نفر (4/49 %) زن بودند. میانگین سنی در مردان 06/19± 32/54 سال و در زنان72/18± 94/53 سال بود. شایع ترین شکایت بیماران در رتبه اول و دوم به ترتیب دیس پپسی با 9/33% و هماتمز با 63/12% بود. میانگین سنی بیماران دارای ضایعات بدخیم در مردان13/13 ±70/67 سال و در زنان81/13± 78/63 سال بدست آمد. از میان 78 ضایعه بدخیم در مری بیشترین با 34مورد (6/43درصد) در 3/1 تحتانی و از میان 161 ضایعه بدخیم معده بیشترین با 71 مورد(1/44درصد) درگیری بادی داشتند. نتیجه گیری: با مقایسه نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه در همین استان در سال های قبل، می توان نتیجه گرفت که اولا مکان شایع در سرطان مری از ثلث میانی به ثلث تحتانی و مکان درگیری ضایعات معده از کاردیا به بادی معده تغییر مکان کرده است که این خود می تواند ناشی از تغییر ریسک فاکتورها و یا تغییرات عادات زندگی مردم ساکن این ناحیه باشد.

Title

Study upper gastrointestinal tract malignancies in patients refereed to endoscopy in Emam Hospital at Ardabil city, 2008-2010


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :افشين هوشيار
Uncontrolled Keywords:سرطان معده ، ضایعات بدخیم، آندوسوپی ، دستگاه گوارش فوقانی، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):stomach cancer, malignancy lesions, endoscopy, Ardabil
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

QZ Pathology
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:5277
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:22 Oct 1392 10:33
Last Modified:22 Oct 1392 10:33

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...