title

بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

احمدآبادی, فرزاد and میرزا رحیمی, مهرداد and صمدزاده, مهدی and نیک آیین, اشکان and شهباززادگان, بیتا and حاجی علی, مهشید (1392) بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ــ 31 (262). pp. 1-9. شاپا 854X-1735

[img]
Preview
Text - Published Version
225kB

Official URL: http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/...

Persian Abstract

مقدمه: تشنج از جمله اختلالات نورولوژیک پیچیده ای است که با اختلال عملکرد نورون های سیستم عصبی و جریان های الکتریکی غیرطبیعی همراه است. هرچند تشنج ناشی از تب عمدتا خوش خیم بوده و سبب مشکلات نورولوژیک چندانی برای بیماران نمی شود؛ اما در کل کودکانی که دچار تشنج های عودکننده می شوند، معمولا در معرض خطر ابتلا به اختلالات رفتاری نیز می باشند. در درمان این بیمار معمولا از پروفیلاکسی های درمانی و داروهای ضدتشنج نیز استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد. در این مطالعه کودکان پس از بررسی و وجود معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. سپس با استفاده از بلوك هاي تصادفي به دو گروه دارو و دارو نما تقسيم شدند و از نظر سنی و جنسی همسان شدند. در ادامه از افراد هر دو گروه، نمونه خونی تهیه و جهت اندازه گيري روي خون به آزمايشگاه فرستاده شد. پس از ترخیص بیماران برای گروه مورد شربت زینک سولفات و برای گروه کنترل پلاسبو تجویز گردید. در پایان یکسال بررسی بیماران، سطح زینک در آنها اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات حاصل از بیماران وارد برنامه آنالیز آماری گردید. نتایج: در این مطالعه 80 کودک شرکت کردند(40 کودک گروه مورد و 40 کودک گروه کنترل) بودند. در گروه مورد 27 نفر(5/67 درصد) و در گروه کنترل 24 نفر(60 درصد) پسر بودند. میانگین سنی در گروه مورد 19/16± 90/28 ماه و در گروه کنترل 47/13± 65/27 ماه بود(P=0.709). میانگین روی در افراد گروه مورد 12/8± 36/75 و در گروه کنترل 32/7 ± 21/73 بود. در گروه مورد 7 بیمار و در گروه کنترل 10 بیمار دچار عود مجدد تشنج طی یکسال بررسی شدند(P=0.412). همچنین مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داری میان سن و جنسیت با عود تنشج وجود ندارد ولی مشاهده گردید که سطح اولیه و انتهایی روی و همچنین افزایش سطح سرمی روی در کودکان با عود تشنج به صورت معنی داری کمتر از کودکان بدون عود تشنج بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که شربت روی نتوانست از میزان عود تشنج ها بکاهد که این اتفاق به دلیل سطح ناکافی سرمی روی احتمالا به دلیل عدم مصرف مناسب دارو و یا کاهش ثانویه سطح سرمی این میکروالمان در کودکان با عود تشنج می باشد.

Title

The efficacy of Zinc sulfate in prevention of febrile convulsion recurrences

English Abstract

Introduction: Seizure is one of the neurologic disorders that is accompany with neurons function disorder and abnormal electrical action. However febrile convulsion seizure usually is benign and causes no important problem for patients, but all children with febrile convulsion are usually treated with behavior disorders. In these patients prophylaxis and anti convulsion drugs are used. This study’s aim is survey of efficacy of Zinc sulfate in prevention of febrile convulsion recurrences. Material and Method: There is a clinical trial study. Children the same in age and gender, interred this study after passing inclusion and exclusion criteria, and then divided in two groups: drugs and placebo. We bleed both groups and check serum zinc level after release, prescribed zinc syrup foe case group and placebo for control group. After a year we measured serum zinc level in patients and finally we analyzed data. After completing the data, resulted information were entered in to SPSS software. Results: These study 80 children participated, 40 cases and 40 controls. In case group 27(67.5%) and in control 24(60%) children were boys. The age average in case group were 28.90±16.19 months and in control group were 27.65±13.47 months (P=0.709). Zinc average in case group was 75.36±8.12 and in control group was 73.21±7.32. In case group 7 patients and in control group 10 had seizure recurrences in a year (P=0.412), also it was seen that there is no relationship between recurrences and age or gender but it was seen that first and the last level of zinc and the increase of zinc level in children with recurrences significantly was less than the children without recurrences. Conclusion: In current study were observed zinc sulfate syrup couldn’t decrease the seizure recurrences that the related to insufficient serum zinc level probably because of incorrect drug using or secondary decrease of serum zinc level in children with seizure recurrence

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فرزاد احمدآبادی
نویسنده مسئول :مهرداد میرزا رحیمی
نویسنده :مهدی صمدزاده
نویسنده :اشکان نیک آیین
نویسنده :بیتا شهباززادگان
نویسنده :مهشید حاجی علی
Additional Information:این مجله در نمایه های بین المللی زیر در دسترس قرار دارد. Scopus , EMBASE , Chemical Abstracts , Islamic World Science Citation Center (ISC) , Academic Search Complete EBSCO Publishing databases , WHO/EMRO/Index Medicus , Google Scholar , Index Copernicus , Directory of Open Access Journal (DOAJ) , Index Academicus , Scientific Information Database (sid) , iranmedex
Uncontrolled Keywords:تشنج، تب، پیشگیری، سولفات روی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Zinc sulfate, prevention, febrile convulsion, recurrences;
Subjects:WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:5338
Deposited By: دکتر بیتا شهباززادگان
Deposited On:15 Nov 1392 13:24
Last Modified:26 Aug 1393 04:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...