title

ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان در مورد تحقيق و موانع تحقيق در اين دانشگاه ها، در سال 1382

دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی and پورناصری, شهناز and مظفری, ناصر and ادهم, داود (1387) ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان در مورد تحقيق و موانع تحقيق در اين دانشگاه ها، در سال 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). pp. 37-44. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
135kB

Official URL: http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_id=341&sid=...

Persian Abstract

زمينه و هد ف : اهميت دادن به امر تحقيقات و افزايش پژوهش در هر كشور س بب توسعه و پيشرفت شده،خودكفايي و استقلال واقعي را براي آن كشور به ارمغان مي آورد . اولين گام براي سامان بخشيدن به امر پژوهش در جامعه دستيابي به دركي درست از توانمندي ها، امكانات موجود و نيز پي بردن به نقاط ضعف و قوت تحقيقاتي آن مي باشد اين پژوهش نيز در اين راستا طراحي و انجام شده است. روش كار : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – مقطعي است كه به منظور تعيين نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان اردبيل در مورد تحقيق وموانع انجام پژوهش از ديدگاه آنان از طريق نمونه گيري آسان انجام شده است . ابزار گردآوري داده ها، پر سشنامه حاوي دو بخش شامل مشخصات فردي - اجتماعي پنج بخش (موانع شخصي، موانع درون سازماني، موانع برون سازماني، عوامل ماهيتي و نگرش به تحقيق) بود و با استفاده از نرم افزار SPSS/PC و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها : نتايج نشان داد كه در حوزه موانع شخصي ، مشغله كاري بيش از حد با ميانگين2.75±2.48 ،در حوزه موانع درون سازمانی، پایین بودن حق التحقیق نسبت به زمان صرف شده با میانگین 2.70±0.56، در حوزه موانع برون سازماني ،بي تاثير بودن نتایج تحقیق در تصمیم گیری مدیران با میانگین 2.81±0.44، در حوزه عوامل ماهیتی تحقیق، ظریف و حساس بودن تحقیق علمی با میانگین 2.8±1.17، و در حوزه نگرش اعضای هیئت علمی تحقیق، انجام پژوهش جهت ارتقا و پیشرفت جامعه ضروری است با میانگین 4.72±0.53، بیشترین نمرات را کسب کرده اند. نتيجه گيري : عوامل متعدد نظير موانع شخصي، درون سا زماني، بيرون سازماني و عوامل ماهيت و نگرش به تحقيق در ديدگاه اعضاي هيات علمي از موانع تحقيق، مي باشند.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
نویسنده :محمدعلی محمدی
نویسنده :شهناز پورناصری
نویسنده :ناصر مظفری
نویسنده :داود ادهم
Uncontrolled Keywords:تحقیق ، موانع تحقیق ، هیأت علمی
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:5340
Deposited By: Dr Davoud Adham
Deposited On:30 Oct 1393 08:14
Last Modified:30 Oct 1393 08:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...