title

تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه ثبت شده
250kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.ister.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: کمبود روی یکی از علل اختلال چشایی مطرح بوده است. اهداف:هدف این مطالعه بررسی اثر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن است. روش تحقیق:در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، 65 بیمار همودیالیز مزمن در دو گروه بطور متقاطع مطالعه شدند، گروه یک شامل 35 بیمار و گروه دو شامل 30 بیمار بودند. گروه اول دارونما و گروه دوم عنصر روی (100 میلی گرم در روز) به مدت دو ماه دریافت کردند. سپس مکمل و دارونما به مدت دو ماه قطع گردید و مطالعه دو ماه دیگر ادامه یافت. برای ارزیابی حس چشایی از بیماران خواسته می شد طمعهای غلظتهای مختلف مورد آزمایش را تشخیص دهند. آستانه چشایی، میزان نمایه توده بدن(BMI)و مقادیر سرمی روی در نمونه های ناشتا و قبل از دیالیز در روزهای 0، 60، 120، 180 تعیین گردید. همچنین یادآمد غذایی روز قبل از دیالیز در روزهای فوق ثبت و روی رژیم غذایی آنها برآورد گردید. یافته های پژوهشی: روی سرم در حالت پایه کمتر از 80 میکروگرم در دسی لیتر بوده و تجویز روی در هر دو گروه سبب افزایش معنی دار در سطح سرمی آن شد. آستانه حس چشایی برای چهار مزه اصلی در دوره دارونما بطور معنی داری افزایش یافت. همچنین تجویز روی در هر دو گروه باعث کاهش آستانه حس چشایی برای چهار طعم گردید. که این کاهش بجز برای طعم شوری در گروه دو برای بقیه مزه ها معنی دار بود. میزان BMI در طی مطالعه تغییر معنی داری نشان نداد. نتیجه گیری:از این مطالعه چنین استنتاج می شود که در بیماران همودیالیزی مزمن: 1- در غیاب روی آستانه حس چشایی افزایش می یابد. 2- تجویز روی باعث بهبود حس چشایی می گردد. 3- غلظت پایین روی سرم با تجویز روی بهبود می یابد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محمد مأذنی
نویسنده مسئول :سید سعید حسینی اصل
کلید واژه ها:روی ، همودیالیز ، حس چشایی
موضوعات :QU بیوشیمی
QV فارماکولوژی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :5364
ارائه شده توسط : دکتر محمد مأذنی
ارائه شده در تاریخ :01 اسفند 1392 11:43
آخرین تغییر :01 اسفند 1392 11:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...