title

جایگاه تحقیقات مرتبط با نظام سلامت در پایان نامه های دانشجویان پزشکی

نفتچی, پروانه ، پورفرضی, فرهاد ، سعید دانش, فرانک (1388) جایگاه تحقیقات مرتبط با نظام سلامت در پایان نامه های دانشجویان پزشکی. در: اولین کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سلامت, 17-19 تيرماه 1388, شهركر.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
75kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.skums.ac.ir/congress_hsr.aspx

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: تحقيقات دانشگاه از جمله پايان نامه ها در سيستم عرضه ي سلامت با گرد آوري، تحليل و انتشار داده ها، زمينه استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقاي سلامت جامعه را فراهم مي سازد در کشورهاي در حال توسعه يکي از مشکلات اساسي نظام سلامت عدم کفايت اطلاعات مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي جايگاه تحقيقات مرتبط با نظام سلامت در پايان نامه هاي دانشجويان پزشکي طراحي شده است. روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي مقطعي بوده است. جامعه پژوهش تعداد 120 پايان نامه تصويب شده از مورخ 13/3/85 لغايت 13/3/88 در دانشکده پزشکي اردبيل بود. جمع آوري داده ها با مراجعه به پرونده پايان نامه هاي تصويب شده چک ليستي از اطلاعات مورد نظر جمع آوري گرديد و سپس داده ها با استفاده از آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: از مجموعه 120 پايان نامه مورد بررسي تعداد 14 پايان نامه يعني 66/11% مربوط به نظام سلامت و خدمات ادغام شده در سيستم سلامت کشور بود. از اين پايان نامه ها 14/7% کيفي و 86/92% کمي بودند و از پايان نامه هاي کمي 46% توصيفي و 54%‌تحليل و از پايان نامه هاي تحليلي 28% مداخله اي و کارازمايي و 71% مشاهده اي و از پايان نامه هاي مشاهده اي 40% مورد شاهدي و 60% مقطعي بودند. بحث و نتيجه گيري: با توجه به جايگاه تحقيقات در هر سازمان و نفش اساسي آن در اتخاذ سياسيت هاي درست و هزينه هايي که جهت کسب اطلاعات مربوط به نظام سلامت صرف مي شود. بهتر است پايان نامه هاي پزشکي به اين جهت سوق داده شود. بدين منظور پيشنهاد مي گردد که هر ساله نظام سلامت اولويت هاي تحقيقات مورد نظر خود را به دانشگاه ها ابلاغ نمايد و نتايج حاصل را جمع بندي و مورد استفاده قرار دهد و امتيازات ويژه اي براي اين تحقيقات در نظر بگيرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فرهاد پورفرضی
اطلاعات اضافی :شماره پوستر 57
کلید واژه ها:پايان نامه - دانشگاه - دانشجوی پزشكی - نظام سلامت
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :538
ارائه شده توسط : دکتر فرهاد پورفرضی
ارائه شده در تاریخ :24 دی 1388 12:30
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 13:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...