title

بررسي وضعیت اپيدميولوژيک بيماران مسلول استان اردبيل از سال 1384 لغايت 1390

براک, منوچهر ، معینی, آرزو ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1392) بررسي وضعیت اپيدميولوژيک بيماران مسلول استان اردبيل از سال 1384 لغايت 1390. در: بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 5 تا 9 بهمن 1392, تهران ـ انستیتو مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
43kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iiccom.org/pdf/22nd/poster.pdf

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف: امروزه بيماري سل يكي از بزرگترين مسائل بهداشتي جهان است، حدس زده می شود که از هر سه نفر جمعیت جهان یک نفر به باسیل سل آلوده بوده و در هر ثانیه یک نفر به تعداد آنان افزوده می شود. سالانه حدود 9 ميليون مورد جديد سل بروز مي‌ کند و حدود دو ميليون مرگ در اثر اين بيماري در سراسر جهان رخ مي‌دهد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري سل در استان اردبيل مي باشد. روش تحقيق: اين مطالعه بصورت گذشته‌نگر تحليلي بر روي اطلاعات ثبت شده از بيماران مسلول مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درماني استان بين سالهاي 1384 لغايت 1390 انجام گرفت. افراد مشكوك به بيماري سل طي فرآيندي غير فعال به مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي- درماني جهت تشخيص اوليه ارجاع داده شده و بعد از تائيد تشخيص داروهاي ضد سل طبق استراتژي DOTS در اختيار بيماران قرار گرفته و تنيجه درمان توسط مراكز درمان كننده پيگيري شد. اطلاعات از نرم افزار ثبت اطلاعات بيماران مبتلا به سل شهرستانهاي استان اردبيل استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است يافته ها: از سال 1384 لغايت 1390 تعداد 916 بيمار مسلول در استان اردبيل تشخيص داده شده اند. ميزان بروز متوسط كل بيماران مسلول 10.2 و بيماران مبتلا به سل ريوي خلط مثبت 4.6 در يكصد هزار نفر بوده است. تعداد 401 بيمار مبتلا به سل ريوي خلط مثبت (43.7%)، 119 بيمار مبتلا به سل ريوي خلط منفي (12.9%)، 351 بيمار مبتلا به سل خارج ريوي (38.3%)، 23 بيمار مبتلا به عود سل ريوي خلط مثبت (2.5%)، 3 مورد شكست درمان(0.3%)، 5 بيمار مبتلا به MDR-TB (0.5%) و 14 بيمار مبتلا به ساير انواع سل (عود اسمير منفي يا خارج ريوي 1.5%) بوده اند. در همين دوره زماني از 31474 بيمار مشكوك به سل نمونه برداري خلط انجام شده است. از نظر جنسیت 47% مرد و 53% زن بوده اند. از نظر سکونت 60% شهري و 40% روستایی می باشد. ميانه و ميانگين سني بيماران مسلول به ترتيب 39 و41 سال و ميانه و ميانگين سني بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت به ترتيب 34 و40 سال بوده است. از نظر گروه سنی 359 بيمار مسلول (39%) در گروه سني 15 تا 35 سال و50% بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت در گروه سني 15- 35 سال قرار دارند. بيشترين موارد گزارش شده سل به ترتيب در شهرستان هاي اردبيل359 بيمار مسلول (39%) و پارساباد 232 بيمار (25%) بوده است. بيشترين موارد سل ريوي اسمير مثبت گزارش شده از شهرستان پارساباد بوده است.(30% كل موارد اسمير مثبت استان. 64% بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت استان در مرحله +2 و +3 تشخيص داده شده اند. شايع ترين ارگانهاي درگير در ميان كل موارد جديد سل خارج ريوي به ترتيب غدد لنفاوي27%، پلور 23% و استخوان 12% مي باشد. نتيجه گيري و پيشنهادات: با توجه به بالا بودن شیوع بیماری در گروه سنی جوان غربالگری و آموزش و اطلاع رسانی در این گروه پیشنهاد می گردد. درمان و پیگیری کامل بیماران جهت جلوگیری از عود بیماری ضروری است. به جهت بالا بودن میزان بروز بیماری در شهرستان پارس آباد انجام برنامه مداخله ای در شهرستان ضرورت دارد.

عنوان انگليسي

ٍEpidemiologic study of patients with Tuberculosis in Ardabil (2006-2010)


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :منوچهر براک
نویسنده مسئول :داريوش امدادی
کلید واژه ها:اردبیل ، مسلول ، DOTS ، خلط مثبت
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :5431
ارائه شده توسط : دکتر منوچهر براک
ارائه شده در تاریخ :05 فروردین 1393 07:08
آخرین تغییر :05 فروردین 1393 07:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...