title

متابوليسم ويتامين D در بيماران مسلول تحت درمادن با ايزونيازيد و ريفامپين

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، باقربندی, سعيده (1388) متابوليسم ويتامين D در بيماران مسلول تحت درمادن با ايزونيازيد و ريفامپين. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

839kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
143kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
40kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه وهدف : سل يکي از بيماري هاي عفوني شايع و يکي از کهن ترين بيماري هاي شناخته شده در انسان و عامل مهم مرگ و مير در سراسر دنيا است که حدود يک سوم جمعيت دنيا آلوده به آن هستند. به دليل درمان دراز مدت سِل توسط داروهاي ضد سل مثل ريفامپين وايزونيازيد متابوليسم کلسيم و ويتامين د تحت تأثير قرار مي گيرد. در يکسري مطالعات انجام گرفته ديده شده است که ريفامپين در شروع ريکتز و استئومالاسي در بيماران آسيايي که داروهاي ضدسل دريافت کرده اند دخيل بوده است.اين مطالعه پايلوت به منظور بررسي متابوليسم ويتامين در اين بيماران صورت گرفته است. مواد و روشها: 8 بيمار با يا بدون اسمير خلط مثبت که براي انها درمان ضد سل داده شد به صورت متوالي وارد مطالعه شدند. اين 8 نفر فاقد فاکتورهاي مخدوش کننده شامل نارسايي مزمن کليه، ديابت، منوپوز و يا HIV بودند. از بيماران قبل از شروع درمان و سپس در پايان هر ماه به مدت 5 ماه يک نمونه سرم به اندازه 2 ميلي ليتر گرفته و بلافاصله جهت اندازه گيري سطح ويتامين D، کلسيم، فسفر، آلبومين و سطح هورمون پاراتورمون ارسال گرديد. بعد از اتمام مطالعه ميانگين سطوح کلسيم و ويتامين D وپاراتورمون و فسفر وآلبومين در قبل از درمان با بعد از درمان مقايسه گرديد. نتايج : در اين مطالعه 5 نفر مرد(5/62 %) و 3 نفر زن (5/37 %) با ميانگين سني 38/36 وانحراف معيار 62/16 و ميانگين وزن 88/59 با انحراف معيار 44/16 بودند.از اين تعداد 4 بيمار داراي اسمير خلط مثبت و 4 نفر اسمير منفي و4 نفر ( 50%)از نظرtest PPD مثبت و 4 نفر منفي بودند. تفاوت ميانگين سطوح ويتامين D در قبل وبعد از درمان در ماه چهارم معني دار بود.در ساير موارد با قرار دادن ميانگين هاي نوبت قبل از درمان به عنوان عدد ثابت ،ميانگينهاي سطوح پاراتورمون، آلبومين و فسفر اختلاف معني داري با ميانگين حاصل از مجموع نوبت هاي بعد از شروع درمان داشت. نتيجه گيري : در اين مطالعه سطوح البومين به صورت معني داري بالا رفته است که احتمالا منعکس کننده بهتر شدن اشتهاي بيمار و وضعيت تغذيه و خوردن غذا است.از طرفي سطوح سرمي کلسيم و فسفر تقريبا ثابت مانده است و اين در حالي است که سطوح پاراتورمون بالا رفته است اين بدان معني است که افت سطح ويتامين D با افزايش سطوح پاراتورمون جبران شده است تا سطح کلسيم ثابت بماند. بدين ترتيب بدن در طي دوران درمان براي ثبات کلسيم از ذخاير استخوان ها که تحت تاثير پاراتورمون در اختيار سرم قرار گرفته است، استفاده کرده است.ثبوت سطح کلسيم در نتيجه مصرف کلسيم استخواني و با افزايش سطح پاراتورمون در برابر کاهش سطح ويتامين د صورت گرفته است. لذا در افراد پر خطر مثل مبتلايان به استوپني و يا ريکتز احتمال ان وجود دارد که درمان ضد سل منجر به عوارض استخواني قابل مشاهده گردد.

عنوان انگليسي

DETERMINATION OF SERUM VITAMIN D AND CALCIUM DURING RIFAMPICIN AND ISONIAZID THERAPY FOR TUBERCULOSIS

خلاصه انگلیسی

Introduction and purpose : Tuberculosis is one of the widespread infectious diseases and it is one of known oldest disease in human and also this disease is important factor of death all over the world that about 1/3 of population in world are contaminated to this disease. Cure of tuberculosis via anti-tuberculosis drug like Riphampin and Isoniazid is long-term, therefore it has influence over metabolism of calcium and Vitamin D. In some studies it has been seen that Riphampin in the start of Riketz and osteomalacia in Asian ills were important that received anti-tuberculosis drugs. This pilot study was done for review of Vitamin D metabolism in this disease. Material and Methods: 8 ills with or without of positive sputum smear was studied continuously that received anti-tuberculosis medicine. These 8 people hadn't any signs of alteration like: inexpressive chronic of kidney, diabetes mellitus, menopoze and or HIV. In this study before the start of cure and at the end of 5 month, they took one sample of serum in 2 ml from disease and send at once for measuring the level of Vitamin D, Calcium, Phosphorus, Albumin and level of paratormon hormone. After finishing of study they compared the average of calcium levels and Vitamin D and Paratormon and Albumin in before and after of cure in disease. Results: In this survey was selected 5 men (62/5%) and 3 women (37/5%) with average of ages (36/38) and standard deviation 16/62 and weight average 59/88 wit standard deviation. From these diseases were 4 ills with positive sputum smear and 4 people with negative sputum smear, and 4 (50%) had positive PPD test and 4 had negative PPD test. Difference between averages of Vitamin D levels in before and after of cure in forth month was significant. In other cases with putting the averages of ranges of before cure as a fixed number, averages of Phosphorus, Albumin and parathormon levels, it had significant different with averages that access of ranges in starting of cure. Discussion and Conclusion: In this study, Albumin levels increased significantly that eventually, it is reflect to improve illness appetite, nurture condition and eating of food. At the other side levels of calcium stayed fixed therefore levels of paratormon is high and it means that the decreasing of Vitamin D is compensated with increasing of paratormon levels for fixing of Calcium. So, body use of bones sources in the time of cure,. Fixed of calcium levels is in against of decreasing of Vitamin D level. Therefore in dangerous persons like suffering to stopeni and or riketz, it is probability that cure of anti-tuberculosis lead to bone taxes that is visible.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :احمد قاسمی
نگارنده :سعيده باقربندی
اطلاعات اضافی :شماره پايان نامه : 0321
کلید واژه ها:ويتامين د ، کلسيم ، سل ، ايزونيازيد ، ريفامپين
کلید واژه ها (انگلیسی):Vitamin D , Calcium , Tuberculosis , Isoniazid , Riphampin
موضوعات :QV فارماکولوژی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :547
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :29 آذر 1388 08:41
آخرین تغییر :12 آذر 1391 09:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...