title

بررسي وضعيت متيلاسيون ژن E-cadherin در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل

حسینی اصل, سید سعید ، مأذنی, محمد ، سليمانی, سميرا (1388) بررسي وضعيت متيلاسيون ژن E-cadherin در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
509kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
74kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

877kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : سرطان معده، دومين علت مرگ ناشي از سرطان در دنياست که شيوع جغرافيايي بسيار متفاوتي دارد. با وجودي که در بسياري از کشورهاي جهان، روند کاهشي در شيوع کلي مرگ و مير ناشي از سرطان معده وجود دارد، با اين حال سرطان معده به عنوان يکي از عوامل کشنده ي اصلي در ميان سرطان ها باقي مانده است. شواهد زيادي وجود دارد که سرطان معده نتيجه ي تغييرات ژنتيکي و اپي ژنيک متعدد بر روي انکوژن ها ، ژنهاي سرکوب کننده ي تومور، ژنهاي ترميم کننده ي DNA و مولکولهاي چسبندگي سلولي است. اين مطالعه، بررسي وضعيت هايپرمتيلاسيون در ژن E-cadherin به عنوان ژن سرکوب کننده ي تومور در بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل با هدف دستيابي به يک فاکتور پيش آگهي جهت تشخيص زودرس تومور معده است. مواد و روش ها : از 82 بيمار مبتلا به سرطان معده ي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) (کلينيک ارس) که بيماري آنها از نظر پاتولوژي تأئيد شده بود، نمونه خون گرفته شد. جداسازي سرم از خون توسط سانتريفيوژ انجام شد. نمونه هاي سرم جهت استخراج DNA و انجام روشهاي مولکولي به آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان امام خميني (ره) انتقال يافت. پس از استخراج DNA سرمي و مواجهه با بي سولفات، توسط روشهاي PCR مختص متيلاسيون(MS-PCR)، وجود هايپرمتيلاسيون در پروموتر ژن E-cadherin بررسي شد. نتايج : پس از بررسي DNA مربوط به ژن E- cadherin در سرم افراد مبتلا مشخص گرديد که اين DNA در 8/59 % از آنها وجود دارد که از ميان آنها 53 % هيپرمتيله بودند پس از بررسي داده ها هيچ گونه ارتباط آماري معني دار ي ميان وضعيت هايپرمتيلاسيون ژن E- cadherin با ساير داده ها شامل جنسيت ، گروه سني، نوع و محل تومور وجود نداشت. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين آزمايش، مي توان در درصدي از بيماران، پزشک معالج را در تشخيص پيش رس سرطان معده ياري نمود.البته افق هاي بعدي اين طرح، بررسي کمّي متيلاسيون در سرم مي باشد تا شايد به داده هايي پر ارزشتر و يا ارتباطاتي معني دار پي برده شود.

عنوان انگليسي

The assay of the hypermethylation status of E- cadherin gene in gastric patients of Ardabil province

خلاصه انگلیسی

BACKGROUND & OBJECTIVES: Gastric Cancer is the second leading cause of cancer related deaths in world .with a widely varying geographic incidence. Nevertheless, in most countries there has been a steady decline in the overall incidence and the mortality of gastric cancer, yet it remains the leading killer among cancers. Accumulating evidence indicates that gastric cancer is the result of various genetic and epigenetic alterations of oncogenes, tumor suppressor genes, DNA repair genes, cell-cycle regulators, and cell adhesion molecules. This study has been focused on the assay of the hypermethylation status of E-cadherin gene as a tumor suppressor in gastric cancer patients of Ardebil province for approaching a prognostic value. MATERIALS AND METHODS: after sampling for 82 gastric patients referring for Aras clinic, free circulating DNA was extracted from serum, at medical genetics lab, Imam Khomeini hospital. extracted DNA has been treated with bisulfate and then ,the methylation- specific PCR has done. RESULTS:Fourty nine out of 82 (59.8%) serums have free circulating DNA and 53% of them were hypermethylated. There were any significant relationships between resulted data. DISCUSSION: by our findings, the investigation of hypermethylation of CDH1 gene in gastric cancer patients is proposed. Our undergoing projects are the quantative assay of the epigenetic markers in the serum and we hope to achieve a valuble prognostic factor .

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :محمد مأذنی
نگارنده :سميرا سليمانی
اطلاعات اضافی :شماره پايان نامه : 0306
کلیدواژه ها:سرطان معده ، هايپرمتيلاسيون ، E- cadherin ، MS-PCR ، اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):gastric cancer , hypermethylation , E-cadherine , MS_ PCR , Ardabil
موضوعات :WI سیستم گوارشی
QY آسیب شناسی بالینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :550
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :29 آذر 1388 10:06
آخرین تغییر :12 آذر 1391 07:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...