title

بررسی مقایسه اثربخشی و عوارض شیاف مورفین ودیکلوفناک سدیم درکنترل درد بعد ازعمل جراحی آپاندکتومی وهرنی اینگوئینال در بیمارستان فاطمی اردبیل درسال 91

اخوان اکبری, قدرت ، فیضی, ایرج ، قالیچه چی, شهرام (1392) بررسی مقایسه اثربخشی و عوارض شیاف مورفین ودیکلوفناک سدیم درکنترل درد بعد ازعمل جراحی آپاندکتومی وهرنی اینگوئینال در بیمارستان فاطمی اردبیل درسال 91. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
119kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
319kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : درد پس از عمل جراحي از جمله مشکلاتي است که عدم کنترل کافي آن عوارض زيادي دارد و كنترل مناسب درد پس از جراحي از نظر جلوگيري از عوارض منفي همانند تاکي کاردي، افزايش فشارخون، ايسکمي ميوکارد، کاهش تهویه آلوئولی و بهبود ضعيف زخم ها، اهميت ويژه اي دارد. از این رو ما برآن شدیم تا به مقایسه شیاف مورفین با یک داروی کم عارضه و سودمند(از نظر کاهش درد) مانند شیاف دیکلوفناک بپردازیم و میزان کارایی و عوارض شیاف مورفین و دیکلوفناک را با هم مقایسه می کنیم. مواد و روش ها : دراین مطالعه 75 نفر بیمار 70-18 ساله که جراحی هرنی اینگوئینال وآپاندکتومی داشته اند به صورت تصادفی به 3 گروه 25 نفره تقسیم شدند: گروه اول :دریافت کننده شیاف مورفین(10 mg) و گروه دوم: دریافت کننده شیاف دیکلوفناک(100mg)که در ساعات 2,6,12,24 شیاف دریافت نمودند و در صورت (VAS>4)پتیدین تزریقی دریافت کردند.. گروه سوم: برای کنترل درد(VAS>4)از پتیدین عضلانی (50mg)Prn استفاده شد. در نهايت اطلاعات به دست آمده وارد برنامه SPSSv16 گردید و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتایج: از 75 بیمار شرکت کننده در این مطالعه 7/58 درصد مرد و 3/41 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 19/18± 17/34 سال بود. در این مطالعه میانگین نمرات آنالوگ بصری درد در گروه دریافت کننده دیکلوفناک در ساعات 2-6-12-24 به ترتیب برابر 54/4، 40/4، 68/3 و 36/3 در گروه شیاف مورفین 36/4، 84/3، 88/2 و 44/2 و در گروه کنترل 52/6، 68/6، 28/6 و 84/5 بود و تفاوت معنی داری در تمامی ساعات مورد بررسی مشاهده شد.پس از بررسی نمره استفراغ و تهوع بیماران در سه گروه مشاهده شد که در ساعات 2 (P<0.001) و 12 (P=0.001) بیماران گروه دیکلوفناک نمره تهوع استفراغ کمتری داشتند. در بررسی نمره آرام بخشی بیماران نیز مشاهده شد گروه دریافت کننده شیاف مورفین نمره آرامش کمتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند که این نمره در ساعات 6 (P=0.004) و 12 (P=0.021) تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین پس از بررسی مشخص شد که میزان پتیدین مصرفی بیماران گروه شیاف مورفین کمتر از دو گروه دیگر بود و این اختلاف میزان مصرف از نظر آماری معنی دار بود (P=0.002). نتیجه گیری: از نتایج مطالعه حاضر چنین بر می آید که در مجموع شیاف مورفین مسکن بهتری نسبت به دیکلوفناک می باشد و میتوان با در نظر گرفتن عوارض احتمالی آن در کنترل درد پس از جراحی بکار رود.

عنوان انگليسي

Comparison of effectiveness and side effects of morphine and diclofenac suppositories in post operative pain after appendectomy and inguinal hernia surgery in Fatemi hospital from 2012

خلاصه انگلیسی

Background : Postoperative pain is one of problems that inadequate control results many complications, and its adequate control has particular importance in terms of prevention of adverse effects such as tachycardia, hypertension, myocardial ischemia, decreased alveolar ventilation and poor healing of wounds. Hence, we intended to compare morphine suppository with a drug less harmful and beneficial (in terms of pain reduction) such as diclifenac suppository and found efficacy and side effects of morphine suppositories. Material and Methods : In this study, 75 patients with inguinal hernia surgery and appendectomy were randomly divided into 3 groups and 25 patients in each: first group received morphine suppositories (10mg) and the second group received diclofenac suppository (100mg) in 2, 6, 12, 24 hours and if VAS>4.0, received injective pethidine. In third group, to control of pain (VAS>4) received intramuscular pethidine (50mg) Prn. Obtained data were analyzed by SPSSv16 statistically. Results : In this study, 75 patients were participated that 58.7% were male. The average age of patients was 34.17±18.19 years. In current study, the mean visual analog pain scores in the group receiving diclofenac in 2-6-12-24 hours were 4.54, 4.40, 3.68 and 3.36 ; in morphine group 4.36, 3.84, 2.88 and 2.44 and in the controls 6.52, 6.68, 6.28, 5.84 respectively; and there was significant difference. After reviewing the nausea and vomiting of patients was observed in three groups that in hours 2 (p<0.001) and 12 (p=0.001) with the diclofenac group they had less nausea and vomiting score. In evaluation of the sedation score in patients were also observed that the group receiving morphine suppositories had comfortable scores less than the other two groups and this score in 6 (p=0.004) and 12 hours (p=0.021) showed significant difference. Moreover, the consumption level of pethidine in morphine group patients was less than the other two groups and this difference was statistically significant (p=0.002). Conclusion : The results of current study indicate that morphine suppository is an analgesic better than diclofenac Thus, taking into account the possible complications that can be used to control postoperative pain.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :قدرت اخوان اکبری
استاد مشاور :ایرج فیضی
نگارنده :شهرام قالیچه چی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0439
کلید واژه ها:شیاف مورفین، شیاف دیکلوفناک، هرنی، آپاندیسیت
کلید واژه ها (انگلیسی):Morphine suppositories, Diclofenac suppositories, Hernia, Appendicitis
موضوعات :QV فارماکولوژی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :5501
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :21 اسفند 1392 13:13
آخرین تغییر :05 تیر 1393 07:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...