title

بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن HBe-Ag منفی با سطح DNA ویروسی سرم بیشتر از 10 هزار کپی در میلی‌لیتر

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، قاسمی, نسرین (1391) بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن HBe-Ag منفی با سطح DNA ویروسی سرم بیشتر از 10 هزار کپی در میلی‌لیتر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
219kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
1MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

10kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

موضوع: امروزه سطح سرمي DNA ويروس هپاتيت B در مبتلايان به فرم مزمن بيماري به ويژه افراد HBe-Ag منفي به عنوان نشانگر پيش آگهي و شاخص شروع درمان و پاسخ به درمان مطرح شده است. با اين وجود ارتباط آن با وضعيت هيستوپاتولوژي كبدي كمتر مورد توجه بوده و در عين حال نتايج متغيري گزارش شده است. بر اين اساس اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط سطح DNA سرم با هيستوپاتولوژي كبدي در آن دسته از بيماران HBe-Ag منفي كه سطح سرمي DNA ويروس بيش از 10 هزار كپي در ميلي ليتر دارند، طراحي شده است. روش كار: در اين مطالعه افراد HBs-Ag مثبتي كه در طي آزمايشات غربالگري تشخيص داده شده اند و به درمانگاه هاي بيماري هاي عفوني و گوارش بيمارستان امام خميني و مطب هاي خصوصي متخصصين بيماري هاي گوارش و عفوني در مدت زمان انجام طرح از مهرماه 1390 لغايت مهرماه 1391 ارجاع شده اند، پس از تكميل پرسشنامه و انجام آزمايشات لازم و سونوگرافي جهت رد كنتراانديكاسيون بيوپسي كبد و اخذ رضايت از بيمار در صورتي كه HBe-Ag منفي باشند و سطح HBS-DNA سرم آنها بيشتر از 10هزار كپي در ميلي ليتر باشند تحت بيوپسي قرار گرفته و نتايج بيوپسي توسط پاتولوژيست گزارش مي شود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS آناليز شده و در صورت 05/0 p.value نتايج معني دار فرض شده اند. نتايج: از بين 82 بيمار با سطح سرمي copy/ml 10000 < HBV-DNA همه آنها HBe-Ag منفي، HBe-Ab مثبت و HCV-Ab منفي، HDV-Ab منفي و HIV-Ab منفي بودند. 47 نفر (3/57%) مرد و 35 نفر (7/42%) زن بودند. ميانگين سني بيماران 7/11 ±01/35 بود. ميانگين stage بافت كبدي 818/0 ±44/0 (حداكثر 5 و حداقل صفر) بود. ميانگين grade بافت كبدي 698/2 ±05/4 (حداكثر 12 و حداقل صفر) بود. ارتباط معني داري بين سطح HBV-DNA سرم و stage، grade و مجموع stage+grade بافت كبدي وجود داشت (به ترتيب 013/0= 05/0 >p، 001/0= p و 001/0=p). اين ارتباط به ويژه در مردان بارزتر بود. در مقايسه با مردان، در زنان ارتباط سطح HBV-DNA سرم فقط با grade معني دار بود. در بيماران با سطح ALT سرمي نرمال (كمتر از IU/L40) ارتباط معني داري بين سطح HBV-DNA سرم و هيستوپاتولوژي كبدي وجود نداشت. ارتباط بين سن و سطح ALT سرم با وضعيت بافت شناسي كبد معني دار بود. (به ترتيب 027/0= p و 016/0= p). نتيجه گيري : در كل بيشترين ارتباط با وضعيت درگيري بافت كبدي به ترتيب سطح HBV-DNA سرم، سن و كمترين ميزان ارتباط را سطح ALT سرم دارند. آنچه كه مورد بحث است اين است كه با توجه به محدوديت هاي انجام بيوپسي كبد به عنوان يك روش تشخيصي تهاجمي مطالعات متعددي جهت جايگزين كردن عوامل ديگر انجام شده است و اگر چه ارتباط عواملي نظير سطح HBV-DNA سرم با هيستوپاتولوژي كبد ثابت شده است اما همچنان نمي توان تنها با تكيه بر چنين فاكتورهايي در مورد تشخيص ناقلين هپاتيت B و مبتلايان به هپاتيت مزمن فعال B و شروع درمان آنها تصميم گيري نمود و همچنان بيوپسي كبد به عنوان قابل اعتمادترين روش تشخيص توصيه مي شود.

عنوان انگليسي

Evaluation of hepatic histopathological status in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B with serum DNA level greater than 10000 copies/ml

خلاصه انگلیسی

Objective: Today, the serum HBV-DNA level in patients with chronic hepatitis B is a prognostic factor and an index for onset of treatment. However, the relationship between serum HBV-DNA level and liver histology is less regarded, and different results have been reported. So in this study, we investigate the relationship between serum HBV-DNA level and liver histopathology in patients with serum HBV-DNA > 10000 copy/ml. Methods: The positive HBs-Ag individuals who were diagnosed with screening tests and were refered to the infectious and liver diseases clinics of Ardabil Emam Khomaini hospital from september 2011 to september 2012, they have been biopsied from liver if they were negative HBe-Ag and they had serum HBV-DNA level >10000 copy/ml and no contraindication for biopsy in sonography. The results of liver biopsy were reported by a pathologist. Data were analyzed with SPSS and P.value equal or less than 0.05 was meanigful. Results: Of the 82 patients with serum HBV-DNA level higher than 10000 copy/ml, all of them were negative HBe-Ag , positive HBe-Ab, negative HCV-Ab , negative HDV-Ab and negative HIV-Ab. 47(57.3%) were male and 35(42.7%) were female. Their mean age was 35.01±11.7. the mean of liver histologic stage was 0.44±0.818 (Max=5 , Min=0) and the mean of liver histologic grade was 4.05±2.698 (Max= 12 , Min=0). There was a significat correlation between serum HBV-DNA level and liver histologic stage , grade and stage + grade (p<0.05=0.013 , p=0.001 and p=0.001 respectively). This correlation is more significant in males. Compared to males, in women, the relation of serum HBV- DNA level was meaningful only in grade. There was no correlation between serum HBV-DNA level and liver histology in patients with normal serum ALT level. (ALT ≤40 IU/L). The relationships between age and serum ALT level with liver histology were significant (p=0.027, p= 0.016 respectively). Conclusion: There are the most correlations between liver histology and serum HBV-DNA level, age and serum ALT level, respectively. The disscution is about the limitations of the liver biopsy as an agressive diagnostic test. However, the relations of serum HBV- DNA level, age and serum ALT level with liver histology have been demonstrated but diagnosis and treatment of chronic hepatitis B patients and inactive carriers is not only on the basis of such factors and the liver biopsy is the best diagnostic test yet.

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشين هوشيار
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :عباس یزدانبد
نگارنده :نسرین قاسمی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 05
کلیدواژه ها:هپاتيت مزمن B , سطح HBV-DNA , HBe-Ag منفي ,هيستوپاتولوژي كبد
کلیدواژه ها (انگلیسی):Chronic hepatitis B , HBV-DNA level , Negative HBe-Ag , Liver histopathology
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WB پزشکی عملی
WC بیماریهای واگیر
WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :5556
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1393 07:31
آخرین تغییر :19 فروردین 1393 07:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...