title

اثر همزمان رتینوئیک اسید تمام ترانس، 5-فلورواوراسیل و سیس پلاتین بر روی رده های سلولی AGS و30 KYSE

امانی, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، عباسی, اسدالله (1392) اثر همزمان رتینوئیک اسید تمام ترانس، 5-فلورواوراسیل و سیس پلاتین بر روی رده های سلولی AGS و30 KYSE. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
89kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
510kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] سایر (excel) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

41kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: اخیرا جمعیت سلول های فرعی (SP) در تومور های معده ای- روده ای شناسایی شده است. مخصوصا سلول¬های CD44 مثبت که از تومورهای مری و معده جداسازی شده است که ممکن است در شروع سرطان نقش داشته باشند. لذا ریشه کن کردن سلول های CD44مثبت در مهار تکثیر جمعیت سلول¬های سرطانی موثر می باشد مقاومت به داروها مرتبط با سلول های CD44 مثبت بوده که چندان شناخته شده نیست. به طور کلی مطالعات نشان دهنده افزایش مقاومت تومورها به داروهای سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل می¬باشد رتینوئیک اسید تمام ترانس می تواند باعث تمایز و سرکوب بیان شناساگر CD44 شود. لذا در این مطالعه اثرات افزایشی رتینوئیک اسید در تیمار ترکیبی با سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل بر روی رده های سلولی AGSو KYSE-30 بررسی شد. همچنین توزیع درصدی جمعیت های سلولی CD44 مثبت و منفی بعد از تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل مطالعه گردید. مواد و روش ها:. رده های سلولی با غلظت های مختلف رتینوئیک اسید، سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل تیمار گردید. سلول های CD44 مثبت با روش MACS جدا شد. اثرات سمی با روش های فعاليت متابوليكيMTT))، رنگ آميزی آكريدين اورنج/اتيديوم برومايد بررسی شد . IC50 تیمار ترکیبی با مقادیر بدست آمده از تیمار تنها با سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل مقایسه شد اثرات رتینوئیک اسید بر روی توزیع چرخه سلولی در تیمار ترکیبی با سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل با رنگ آمیزی 2-4-دی آمینو-2-فنیل ایندول دی هیدروکلراید (DAPI) به روش فلوسایتومتری بررسی شد نتایج: شناساگر CD44 مثبت در 5 تا 6 درصد از جمعیت رده¬های سلولی AGSو KYSE-30 بیان شده بود. تیمار اولیه با رتینوئک اسید باعث افزایش حساسیت نسبت به داروهای سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل شد. رنگ آمیزی آکریدین اورنج / اتیدیوم بروماید نشان دهنده افزایش درصد سلول¬های آپوپتوز بود. رتینوئیک اسید باعث مهار چرخه سلولی در مرحله¬ی G0/G1 شد. تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با 5-فلورواوراسیل باعث افزایش توقف سلول¬های CD44 مثبت رده KYSE-30 در مرحله ی G1/S شد ولی بر روی سلول های CD44 منفی اثر قابل ملاحظه ای نداشت. علاوه بر این تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پلاتین باعث افزایش توقف چرخه سلولی در مرحله G2/M در سلول های CD44 مثبت جدا شده از رده های سلولی AGSو KYSE-30 گردید. نتیجه گيري: نتایج نشان داد که رتینوئیک اسید می تواند باعث افزایش اثرات سمی سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول¬های CD44 مثبت جدا شده از رده های سلولی سرطان مری و معده گردد. لذا یافته-های ما دلایل منطقی را برای استفاده تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل در درمان سرطان های معده ای-روده ای نشان داد.

عنوان انگليسي

Simultaenous effect of all-trans retinoic acid, 5-fluorouracil and cisplatin on KYSE-30, AGS cell lines

خلاصه انگلیسی

Introduction: Recently, a side population of cancer cells has been identified in gastrointestinal tumors. Especially, CD44 positive cancer stem cells (CSC) isolated from human gastric and esophageal cancers may initiate tumor growth and targeting CD44 may eradicate the proliferating population of cancer cells. The drug resistance property of CD44 positive cells, however, is still unknown. Overall, studies suggest that tumor cells frequently develop resistance to cisplatin and 5-fluorouracil. All-trans retinoic acid (ATRA) has been reported to down-regulate CD44 and has differential role. Here, we investigated the additive effect of ATRA used in combination with cisplatin and 5-FU on esophageal (KYSE-30) gastric (AGS) cancer cell lines. Also, we compared the distribution of cell cycle in the CD44± cancer cells treated with combination of ATRA, cisplatin and 5-fluorouracil (5-FU). Material & Methods: The cancer cell lines were treated with various concentrations of all-trans retinoic acid, cisplatin and 5-FU. Magnetic activated cell sorting was used to select CD44 positive cells. The cytotoxicity was examined using MTT, acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) and in vitro clone formation assay. Their IC50 were compared with those of cisplatin. In order to examine the efficacy of ATRA alone or in combination with 5-FU and cisplatin on cell cycle status, we performed 4, 6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPi) assay and flow cytometry analysis. Result: CD44 was positively expressed in ∼5-6% of AGS and Kyse-30 cell lines. Pretreatment with ATRA increased the sensitivity to cisplatin and 5-FU in in-vitro. The AO/EB staining showed an increase in apoptotic cells. ATRA inhibited cell growth and induced cell cycle G0/G1 arrest. Consistent with the inhibition and G0/G1 arrest, ATRA and 5fu, in combination, induced increased the cell cycle arrest at G1/S phase in Kyse-30 and AGS CD44+ cells. While after pretreatment of CD44- KYSE-30 with ATRA, no remarkable changes were seen in cell cycle by cisplatin and 5-FU. Furthermore there was an indication that the combination of ATRA and cisplatin caused increased cell cycle arrest at G2/M in AGS and Kyse-30 CD44+ cells. Conclusion: These result suggested that ATRA enhance the cytotoxic effect of CDDP and 5-FU on CD44+ gastric, esophageal cancer cell lines and our data provide a rational for combined ATRA and 5fu and cisplatin therapies in gastrointestinal cancer.

نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجتبی امانی
استاد راهنما :نوروز نجف زاده
استاد مشاور :محمد مأذنی
نگارنده :اسدالله عباسی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 05
کلید واژه ها:اثر همزمان رتینوئیک اسید تمام ترانس، 5-فلورواوراسیل و سیس پلاتین بر روی رده های سلولی AGS و30 KYSE
کلید واژه ها (انگلیسی):cancer stem cell , all-trans retinoic acid , cisplatin , 5-fluorouracil , CD44 marker , KYSE-30 and AGS cell lines
موضوعات :QU بیوشیمی
QV فارماکولوژی
QZ آسیب شناسی
WI سیستم گوارشی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوفیزیک
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :5558
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1393 11:38
آخرین تغییر :19 فروردین 1393 11:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...