title

میزان انتشار سل در تماس‌های نزدیك خانوادگی در یك دوره 8 ساله در استان اردبیل

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and فریدون زاده, خدیجه (1392) میزان انتشار سل در تماس‌های نزدیك خانوادگی در یك دوره 8 ساله در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
78kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
546kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه وهدف:.سالانه تقريبا 9 میلیون نفر در سال در جهان مبتلا به سل می‌شوند. استراتژي اصلي در كنترل سل شامل درمان بيماران و بيماريابي فعال در موارد خاص است.در كشور ما استراتژي برخورد با افراد اسمير مثبت شامل بررسي افراد داراي تماس نزديك بوده ولي برنامه اي براي پروفيلاكسي در بالغين سالم ندارد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقعطی (Crass Sectional) است و از كليه 98 نفر مورد مسلولي كه سابقه تماس نزديك با فرد اسمير مثبت داشتند 72 نفر بررسي شدند. اطلاعات موجود از دفاتر ثبت مرکز بهداشت استان و با همکاری آنان اخذ و پرسشنامه با مصاحبه پر و سپس داده ها با استفاده از نرم افزارspss تجزيه و تحليل گردید. نتایج: در طی بررسی در اين مطالعه مشخص شد از بين 869 بيمار سل 98 نفر(11%) از موارد سل در طی سالهای 84-91 مربوط به افراد مسلول با سابقه خانوادگی مثبت بوده است. میانگین سنی افراد مسلول كه در عرض كمتر از 2 سال پس از تماس با فرد اسمير مثبت دچار بیماری سل شده‌اند 6/9±28 سال وافرادی كه با گذشت بيش از 2 سال ازتماس، مبتلا به سل شده‌اند 6/22± 40 سال بوده است. از بین افراد مسلول 8/88% سل ریوی و 1/11% سل خارج ریوی داشتند. متغيرهاي ديگر مثل جنس، تعداد افراد خانواده، شهري- روستاي بودن و مصرف سيگار تاثير معني داري در بروز زودرس سل نداشتند. نتیجه‌گیری: تماس نزدیك در بیماریزایی افراد جوان تاثیر بیشتری نسبت به افراد میانسال دارد. همچنین مشخص شد تماس نزدیك در بروز سل ریوی موثر است نه در سل خارج ریوی. به نظر مي‌رسد انجام پروفيلاكسي با ايزونيازيد در بالغين نيز (مثل كودكان و افراد مبتلا به ضعف ايمني) بتواند در پيشگيري از بروز سل بالغين موثر باشد هرچند اين كار نياز به تحقيقات بيشتري دارد.

Title

Tuberculosis following close family contacts in Ardabil province during 8 year period

English Abstract

Introduction and Objectives: Each year nearly 9 million people are infected with tuberculosis (Tb).The main strategies for TB control are treatment of contagious patients and active case finding in certain cases. In our country, there is not drug prophylactic plan for adults who have close contacts with smear positive patients. Materials and Methods: In this descriptive cross sectional study from 98 patients with history of close contact with a smear positive TB patients in their families, 72 patients were studied. Data collection completed in tuberculosis control section ward of Ardabil University of Medical science using already prepared informatory forms plus interview with affected cases. Then data were analyzed with SPSS v16. Results: Since 2005 until 2013, from 869 TB new cases, 98 patients (11%) of them have history of close contacts with one smear positive case in their family. The mean age for acquisition of clinical tuberculosis in less or more than of two years after close contact, were 28±9.6 years and 40 ±22.6 years respectively. Among them 88.8% have pulmonary and 11.1% had extra pulmonary TB. Other variables such as gender, family member size, living site, and smoking had no significant effect on tuberculosis earning. Conclusion: Young persons have been affected more than middle ages from close contacts, and this risk was obvious only for respiratory tuberculosis. It seems that prophylactic Isoniazid administration in rededucing tuberculosis incidence in adults as in children, in status of close contact with smear positive person in a family may be useful.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جعفر محمدشاهی
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :خدیجه فریدون زاده
Additional Information:شماره پایان نامه: 0472
Uncontrolled Keywords:سل ، تماس نزديك ، فاصله زماني
کلیدواژه ها (انگلیسی):Tuberculosis , Close Contacts , Time Interval
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:5559
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:25 May 1393 05:31
Last Modified:25 May 1393 05:31

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...