title

بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به دیسمنوره

امانی, مجتبی ، رحیمی, گیتی ، اتحاد, غلامحسین ، خیرجویی, نیکو (1392) بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به دیسمنوره. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
580kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
80kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] سایر (excel) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

16kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه درغیاب بیماري هاي مشخص لگنی یکی از شایعترین شکایات طب زنان می باشد. علت آن به خوبی شناخته نشده ولی نقش پروستاگلاندین ها در آن کاملا پذیرفته شده است. برخی از پروستاگلاندین ها مسئول التهاب در بدن می باشند که از این میان می توان به پروستاگلاندین E2 و F2α اشاره کرد. تخمک¬گذاری و قاعدگی، هر دو وقایع التهابی می باشند. از اعمال مهم پاسخ التهابی، فعال شدن و فراخوانی لکوسیت ها به محل است و از جمله وقایعی که در حین فراخوانی لکوسیت ها از لومن عروقی صورت می¬گیرد، حاشیه نشینی و اتصال به اندوتلیوم و غلتیدن در طول دیواره ی رگ است. پروتئین اتصال عروقی-1 ( SSAO یا sVAP-1 ) یک القاگر التهابی بوده و در تنظیم مهاجرت لکوسیت ها (اتصال و غلتیدن) نقش دارد. در این مطالعه هدف ما ارزیابی سطح پلاسمایی آنزیم SSAO به منظور مقایسه در بیماران مبتلا به دیسمنوره و افراد سالم بود. مواد و روش ها : مطالعه¬ی حاضر از نوع مورد شاهدی می¬باشد که بر روی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 92-91 در دو گروه بیمار (23 نفر) و سالم 23 نفر) در محدوده سنی 30-20 سال انجام شد. پرسشنامه ای پیرامون مشخصات فردی و ویژگی¬های قاعدگی آزمودنی ها تکمیل و مشخصات عمومی شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی اندازه گیری و ثبت گردید. پس از مشخص شدن آزمودنی¬ها نمونه¬ی خون در روز اول و یا دوم از سیکل قاعدگی تهیه، سرم آن جدا وغلظت آنزیم آمین اکسیداز با روش الایزا تعیین شد، سپس داده¬های حاصل با استفاده از نرم افزار Excel و تابع T-test دو¬دامنه¬ای با فرض دو گروه با واریانس متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج : میانگین سن، وزن، قد، BMI، سن منارک در دو گروه بیمار و کنترل اختلاف معنی داری با هم نداشتند. میزان غلظت آنزیم آمین اکسیداز در هر دو گروه اندازه گیری شد که در سرم افراد بیمار (44/162±77/357 pg/ml) بالاتر از افراد سالم (13/114±99/341 pg/ml) بدست آمد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.(05/0<P) نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین غلظت آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس با سن، قد، وزن، شاخص توده ی بدنی و خصوصیات قاعدگی شامل طول سیکل، تعداد روزهای جریان قاعدگی، سن شروع قاعدگی و علایم همراه دیسمنوره وجود ندارد.

عنوان انگليسي

The examination of Concentration of Cu contained amine oxidase enzyme in dysmenorrhea

خلاصه انگلیسی

Background and purpose: Primary dysmenorrhea, in the absence of any specific pelvic disease, is one of the most common complaints in women's medicine. The cause of primary dysmenorrhea is still not well known but prostaglandins play a major role which some of them are responsible for inflammation in the body. Among them prostaglandin F2α and E2 can be noted. Ovulation and menstruation both are inflammatory processes and the inflammatory response is the activation and migration of leukocytes. The events during migration of leukocytes include margination, adhesion to endothelial cells and rolling. Vascular adhesion protein-1(SSAO) is inflammation inducible in endothelial cells and regulate leukocyte emigration by inducing adhesion and rolling. The main goal of this study is to examine the concentration of Cu-containing amine oxidase (SSAO) in patient and healthy people. Materials and Methods: This investigation as a case-control study included single female students of Ardabil medical university in year 91-92 at the age range of 20-30 years. Questionnaires on demographic characteristics and menstrual history filled out by both patients and healthy people and characteristics such as weight, height and body mass index has measured, then blood samples were collected at first two days of menstruation. Serum was separated and stored at -80 degree centigrade until ELISA examination were conducted. The data by Excel software and using T-test in both groups were evaluated. Results: The average of age, weight, height, body mass index and menarche in both groups of patient and control have shown no difference. Results showed that the exact concentration of enzyme rised in group of patients but there was no statistically significant difference in comparison of amine oxidase enzyme concentration between the group of control and patients.(p>0/05) Conclusion: Present investigation showed that there is no significant change in serum levels of Cu contained amine oxidase enzyme in regard to age, height, weight, BMI and other menstruation parameters.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجتبی امانی
استاد مشاور :گیتی رحیمی
استاد مشاور :غلامحسین اتحاد
نگارنده :نیکو خیرجویی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0471
کلید واژه ها:دیسمنوره؛ آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس؛ دیسمنوره اولیه؛ دانشجویان دختر
کلید واژه ها (انگلیسی):Dysmenorrhea; Semicarbazide-sensitive amine oxidase; Primary dysmenorrhea; Female student
موضوعات :QU بیوشیمی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوفیزیک
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :5561
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1393 13:04
آخرین تغییر :21 فروردین 1393 10:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...