title

بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به دیسمنوره

امانی, مجتبی and رحیمی, گیتی and اتحاد, غلامحسین and خیرجویی, نیکو (1392) بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به دیسمنوره. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
580kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
80kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (excel) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

16kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه درغیاب بیماري هاي مشخص لگنی یکی از شایعترین شکایات طب زنان می باشد. علت آن به خوبی شناخته نشده ولی نقش پروستاگلاندین ها در آن کاملا پذیرفته شده است. برخی از پروستاگلاندین ها مسئول التهاب در بدن می باشند که از این میان می توان به پروستاگلاندین E2 و F2α اشاره کرد. تخمک¬گذاری و قاعدگی، هر دو وقایع التهابی می باشند. از اعمال مهم پاسخ التهابی، فعال شدن و فراخوانی لکوسیت ها به محل است و از جمله وقایعی که در حین فراخوانی لکوسیت ها از لومن عروقی صورت می¬گیرد، حاشیه نشینی و اتصال به اندوتلیوم و غلتیدن در طول دیواره ی رگ است. پروتئین اتصال عروقی-1 ( SSAO یا sVAP-1 ) یک القاگر التهابی بوده و در تنظیم مهاجرت لکوسیت ها (اتصال و غلتیدن) نقش دارد. در این مطالعه هدف ما ارزیابی سطح پلاسمایی آنزیم SSAO به منظور مقایسه در بیماران مبتلا به دیسمنوره و افراد سالم بود. مواد و روش ها : مطالعه¬ی حاضر از نوع مورد شاهدی می¬باشد که بر روی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 92-91 در دو گروه بیمار (23 نفر) و سالم 23 نفر) در محدوده سنی 30-20 سال انجام شد. پرسشنامه ای پیرامون مشخصات فردی و ویژگی¬های قاعدگی آزمودنی ها تکمیل و مشخصات عمومی شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی اندازه گیری و ثبت گردید. پس از مشخص شدن آزمودنی¬ها نمونه¬ی خون در روز اول و یا دوم از سیکل قاعدگی تهیه، سرم آن جدا وغلظت آنزیم آمین اکسیداز با روش الایزا تعیین شد، سپس داده¬های حاصل با استفاده از نرم افزار Excel و تابع T-test دو¬دامنه¬ای با فرض دو گروه با واریانس متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج : میانگین سن، وزن، قد، BMI، سن منارک در دو گروه بیمار و کنترل اختلاف معنی داری با هم نداشتند. میزان غلظت آنزیم آمین اکسیداز در هر دو گروه اندازه گیری شد که در سرم افراد بیمار (44/162±77/357 pg/ml) بالاتر از افراد سالم (13/114±99/341 pg/ml) بدست آمد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.(05/0<P) نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین غلظت آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس با سن، قد، وزن، شاخص توده ی بدنی و خصوصیات قاعدگی شامل طول سیکل، تعداد روزهای جریان قاعدگی، سن شروع قاعدگی و علایم همراه دیسمنوره وجود ندارد.

Title

The examination of Concentration of Cu contained amine oxidase enzyme in dysmenorrhea

English Abstract

Background and purpose: Primary dysmenorrhea, in the absence of any specific pelvic disease, is one of the most common complaints in women's medicine. The cause of primary dysmenorrhea is still not well known but prostaglandins play a major role which some of them are responsible for inflammation in the body. Among them prostaglandin F2α and E2 can be noted. Ovulation and menstruation both are inflammatory processes and the inflammatory response is the activation and migration of leukocytes. The events during migration of leukocytes include margination, adhesion to endothelial cells and rolling. Vascular adhesion protein-1(SSAO) is inflammation inducible in endothelial cells and regulate leukocyte emigration by inducing adhesion and rolling. The main goal of this study is to examine the concentration of Cu-containing amine oxidase (SSAO) in patient and healthy people. Materials and Methods: This investigation as a case-control study included single female students of Ardabil medical university in year 91-92 at the age range of 20-30 years. Questionnaires on demographic characteristics and menstrual history filled out by both patients and healthy people and characteristics such as weight, height and body mass index has measured, then blood samples were collected at first two days of menstruation. Serum was separated and stored at -80 degree centigrade until ELISA examination were conducted. The data by Excel software and using T-test in both groups were evaluated. Results: The average of age, weight, height, body mass index and menarche in both groups of patient and control have shown no difference. Results showed that the exact concentration of enzyme rised in group of patients but there was no statistically significant difference in comparison of amine oxidase enzyme concentration between the group of control and patients.(p>0/05) Conclusion: Present investigation showed that there is no significant change in serum levels of Cu contained amine oxidase enzyme in regard to age, height, weight, BMI and other menstruation parameters.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجتبی امانی
استاد مشاور :گیتی رحیمی
استاد مشاور :غلامحسین اتحاد
نگارنده :نیکو خیرجویی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0471
Uncontrolled Keywords:دیسمنوره؛ آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس؛ دیسمنوره اولیه؛ دانشجویان دختر
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dysmenorrhea; Semicarbazide-sensitive amine oxidase; Primary dysmenorrhea; Female student
Subjects:QU Biochemistry
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biophysics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:5561
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:19 Jan 1393 13:04
Last Modified:18 Feb 1399 08:07

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...