title

بررسی آرسنیک درمنابع آب زیر زمینی درایران

پیرصاحب, مقداد and خاموطیان, راضیه and محمدی, حشمت اله and درگاهی, عبداله (1391) بررسی آرسنیک درمنابع آب زیر زمینی درایران. کادوسه(فصلنامه علمی پژوهشی کمیته ی تحقیقات دانشجویی ) ــ 2 (3). pp. 67-78. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
879kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/defaul...

Persian Abstract

مقدمه : امروزه آلودگی منابع آب به آرسنیک یکی از مهم ترین خطراتی است که اکوسیستم های طبیعی و سلامت انسان را تهدید می کند. به طوری که درقاره آسیا مسمومیت مزمن با آرسنیک درحال تبدیل شدن به یک اپیدمی اضطراری است و بیش از 100 میلیون نفر درمعرض مواجهه با آبهای زیرزمینی باغلظت بالای آرسنیک هستند. با توجه به اهمیت ویژه آرسنیک و تاثیر مخربی که بر محیط زیست و سلامت انسان دارد، هدف از مطالعه حاضر مروری بر مطالعات گذشته در خصوص وضعیت منابع آبهای زیرزمینی ایران از نظر غلظت آرسنیک در یک دوره 8 ساله می باشد، تا بدین ترتیب با داشتن اطلاعات منسجم در این زمینه، اولین گام در جهت اقدامات مدیریتی و حل مسائل بهداشتی برداشته شود. مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مرور سیستماتیک است که به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع زیرزمینی صورت گرفته است که در آن مقالات مرتبط با موضوع از پایگاه های داخلی و خارجی از قبیل Iran Medex، SID و Google Scholar ، Scopus،ISI Web of Knowledge با استفاده از کلیدواژه های آرسنیک، فلزات سنگین، آب زیر زمینی و ایران در دوره زمانی سالهای 1384 تا 1391مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: از 345 مقاله دریافتی با کلید واژه های وارد شده تعداد 17 مقاله ارتباط موضوعی قویتری با مطالعه داشت و در تجزیه تحلیل وارد شدند. نتایج نشان داد که در حدود 50% از مناطق بررسی شده غلظت آرسنیک در منابع زیرزمینی بیش از استاندارد و حتی چندین برابر استاندارد بود. آلوده ترین مناطق مربوط به روستاهای استان های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان گزارش شده است. تقریبا در همه مطالعات صورت گرفته عوامل طبیعی (ژئوژنیک) همچون وجود معادن زرنیخ، فعالیت های زمین گرایی ومعدن کاری وجود معادن مس از دلایل اصلی بالا بودن میزان آرسنیک در آبهای زیرزمینی می باشد. نتیجه گیری: براساس بررسی های به عمل آمده حضور آرسنیک در برخی از روستاهای کشور می تواند یک مشکل جدی باشد. باتوجه به عوارض بهداشتی ناشی از مصرف آب آلوده به آرسنیک پیشنهاد می شود کلیه منابع آب شرب کشور حداقل یکبار در سال از نظر حضور آرسنیک پایش شود و درصورت آلودگی بالا اقدامات اساسی برای تصفیه آب آلوده یا جایگزینی آن صورت گیرد.

Title

Survey of Arsenic contamination in Iran groundwaters

English Abstract

Background:Nowadays arseniccontaminationof waterresourcesis one of most important threaten for natural ecosystemsand human health. So thatchronicarsenicpoisoningisbecominganemergency epidemicin Asia andmore than100million peopleare at riskof exposureto high concentrations ofarsenic ingroundwater.Dueto the importance ofarsenicandits adverse impactonthe environmentand human health, the aim ofthe present study is a review ofprevious studiesregarding theconcentration ofarsenicinIran groundwater for 8-year period. Thusby havingconsistentinformationinthis field, the first step inthemanagement and resolving the related problemsis taken. Material and methods:The present studyis asystematicreviewwas conductedto determine theconcentrations of arsenic ingroundwaterresources. Articles related tointernal and externaldatabasessuch asIran Medex, SIDandGoogle Scholar, Scopus, ISI Web of Knowledgewas investigated using keywordsarsenic, heavy metals, groundwaterandIranduring theyears2006to 2013. Results: from345 received article with entered keywords 17 articleshad morerelevance to subject of thisstudyandwere includedin theanalysis. The results showed that about 50% of regionsurveyedarsenicconcentrationsingroundwaterresourceswasmore thanthe standard even several times of standard concentration. Themostcontaminatedareas were reported for villagesof Kurdistan, East Azarbaijan, West Azarbaijan, Khorasan,SistanandBaluchestan Provincehas been reported.In almost allstudies natural factorssuch asOrpimentmines, mining and geotaxis activitieswas the mainreasonfor high levels ofarsenicin groundwater. Conclusion: Based on the analysisof this study the presenceof arsenicinsomeIran villagescanbeaserious problem. Regarding thehealth effectsofarsenic-contaminatedwater, it is recommendedallsourcesofdrinking waterbemonitoredat leastonce a year. Ifthe concentrations of arsenic was higher than standard levels fundamental stepsshould be done for treating water orreplacing it with the other resources.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مقداد پیرصاحب
نویسنده :راضیه خاموطیان
نویسنده :حشمت اله محمدی
نویسنده مسئول :عبداله درگاهی
Uncontrolled Keywords:آرسنیک ، فلزات سنگین ، آب زیر زمینی ، ایران
کلیدواژه ها (انگلیسی):arsenic , heavymetals , groundwater , Iran
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5620
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:03 Feb 1393 09:11
Last Modified:03 Feb 1393 09:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...