title

بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری

احمدی مسعود, نسترن ، ضرغامی, مریم ، صفایی, ساناز ، درگاهی, عبداله ، صمدی خادم, شهرام (1392) بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری. در: سومین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
437kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_734....

خلاصه فارسی

یكی از معضلات و مشكلات اساسی شهرها، موضوع پسماند و مدیریت صحيح و اصولی آن است. مواد زائد جامد، حاصل لاینفک زندگی روزمره انسان و توليد انواع این زائدات در کميت و کيفيتهای مختلف یكی از مهمترین معضلات زیست محيطی عصر حاضر است. افزایش جمعيت، توسعه، فعاليتهای بشر و کمبود منابع، لزوم تجهيز مدیریت مواد زائد جامد را به ابزار امروزی آشكار میسازد. برای سرعت بخشيدن به روند کنترل پسماند و تفكيک از مبدا، نياز به مشارکت مردم است. هدف از این پژوهش بررسی تفكيک از مبدا پسماند و تعيين ميزان مشارکت شهروندان در شهر همدان است . این پژوهش از نوع پرسشنامهای میباشد، که جهت دستيابی به اهداف تحقيق، پرسشنامهای مبتنی بر 13 سوال به طور تصادفی بين 00 نفر از شهروندان همدان توزیع شد و دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار Spss مورد آناليز قرار گرفت . طرح تفكيک از مبدا پسماند، به عنوان یكی از اهداف پراهميت و موثر در زمينه حفاظت محيطزیست و مدیریت پسماندهای شهری محسوب میشود. مدیریت پسماند بدون در نظرگرفتن نقش مردم که توليدکننده اصلی پسماند شهری هستند، تقریبا غير ممكن خواهد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که 3و 5 شهر همدان متفاوت از هم بود. - ميزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله در مناطق 7 همچنين ميزان درآمد، سطح تحصيلات، سن، آموزش و اطلاع رسانی از طرح تفكيک از مبدا پسماندها، در ميزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله تاثير به سزایی دارد . در نهایت میتوان چنين نتيجهگيری کردکه با بازیافت پسماندهای شهری میتوان در کاهش هزینهها و بهبود بخشی وضعيت بهداشتی و زیست محيطی موثر عمل نمود. ولی ابتدا باید شرایط و ویژگیهای مشارکت شهروندان در این زمينه مشخص گردد و آگاهی از این مشارکت برای اجرای برنامههای بازیافت بسيار مهم است. همچنين اهميت آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی در تمام امور شهری برای افزایش ميزان مشارکت و همكاری مردمی بسيار قابل توجه است، که باید در این زمينه از روشهای نوین و آکادميک که آميزهای از علم و تجربه است، بهره گرفت

عنوان انگليسي

Survey of Public Participation in Hamadan solid waste source separation plan

خلاصه انگلیسی

One of the major problems of urban areas is the issue of waste management and its principles . Solid waste from the inherent in human life and in the quantity and quality of production is one of the most important environmental issues of our times. Population growth , development, operations and human resources necessary to support solid waste management tool reveals today. To speed up the process of source separation of solid waste management, public participation is required. The aim of this study was to investigate the source separation of waste and the participation of citizens in the Hamedan. Waste source separation program, as one of the important goals of effective environmental protection and waste management in urban areas is considered. Waste management without considering the role of municipal waste are the main manufacturer, it will be almost impossible. Also, income, education, age, education and awareness of waste source separation program, the participation rate has a great impact on people in waste collection. Finally we conclude observational recycling of municipal waste can reduce the cost and improving the health and environmental effects of the action. But first you must determine the conditions and characteristics of citizen participation and awareness in the field of participation is very important to implement recycling programs.

نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسترن احمدی مسعود
نویسنده :مریم ضرغامی
نویسنده :ساناز صفایی
نویسنده :عبداله درگاهی
نویسنده :شهرام صمدی خادم
کلید واژه ها:مواد زائد جامد ، تفكيک از مبدا پسماند ، مشارکت مردمی ، همدان
کلید واژه ها (انگلیسی):Solid waste , source separation of waste , public participation , Hamedan
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط

WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :5651
ارائه شده توسط : مهندس عبداله درگاهی
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1393 09:44
آخرین تغییر :14 اردبهشت 1393 09:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...