title

بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری

احمدی مسعود, نسترن and ضرغامی, مریم and صفایی, ساناز and درگاهی, عبداله and صمدی خادم, شهرام (1392) بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری. در: سومین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

[img]
Preview
Text - Published Version
437kB

Official URL: http://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_734....

Persian Abstract

یكی از معضلات و مشكلات اساسی شهرها، موضوع پسماند و مدیریت صحيح و اصولی آن است. مواد زائد جامد، حاصل لاینفک زندگی روزمره انسان و توليد انواع این زائدات در کميت و کيفيتهای مختلف یكی از مهمترین معضلات زیست محيطی عصر حاضر است. افزایش جمعيت، توسعه، فعاليتهای بشر و کمبود منابع، لزوم تجهيز مدیریت مواد زائد جامد را به ابزار امروزی آشكار میسازد. برای سرعت بخشيدن به روند کنترل پسماند و تفكيک از مبدا، نياز به مشارکت مردم است. هدف از این پژوهش بررسی تفكيک از مبدا پسماند و تعيين ميزان مشارکت شهروندان در شهر همدان است . این پژوهش از نوع پرسشنامهای میباشد، که جهت دستيابی به اهداف تحقيق، پرسشنامهای مبتنی بر 13 سوال به طور تصادفی بين 00 نفر از شهروندان همدان توزیع شد و دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار Spss مورد آناليز قرار گرفت . طرح تفكيک از مبدا پسماند، به عنوان یكی از اهداف پراهميت و موثر در زمينه حفاظت محيطزیست و مدیریت پسماندهای شهری محسوب میشود. مدیریت پسماند بدون در نظرگرفتن نقش مردم که توليدکننده اصلی پسماند شهری هستند، تقریبا غير ممكن خواهد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که 3و 5 شهر همدان متفاوت از هم بود. - ميزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله در مناطق 7 همچنين ميزان درآمد، سطح تحصيلات، سن، آموزش و اطلاع رسانی از طرح تفكيک از مبدا پسماندها، در ميزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله تاثير به سزایی دارد . در نهایت میتوان چنين نتيجهگيری کردکه با بازیافت پسماندهای شهری میتوان در کاهش هزینهها و بهبود بخشی وضعيت بهداشتی و زیست محيطی موثر عمل نمود. ولی ابتدا باید شرایط و ویژگیهای مشارکت شهروندان در این زمينه مشخص گردد و آگاهی از این مشارکت برای اجرای برنامههای بازیافت بسيار مهم است. همچنين اهميت آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی در تمام امور شهری برای افزایش ميزان مشارکت و همكاری مردمی بسيار قابل توجه است، که باید در این زمينه از روشهای نوین و آکادميک که آميزهای از علم و تجربه است، بهره گرفت

Title

Survey of Public Participation in Hamadan solid waste source separation plan

English Abstract

One of the major problems of urban areas is the issue of waste management and its principles . Solid waste from the inherent in human life and in the quantity and quality of production is one of the most important environmental issues of our times. Population growth , development, operations and human resources necessary to support solid waste management tool reveals today. To speed up the process of source separation of solid waste management, public participation is required. The aim of this study was to investigate the source separation of waste and the participation of citizens in the Hamedan. Waste source separation program, as one of the important goals of effective environmental protection and waste management in urban areas is considered. Waste management without considering the role of municipal waste are the main manufacturer, it will be almost impossible. Also, income, education, age, education and awareness of waste source separation program, the participation rate has a great impact on people in waste collection. Finally we conclude observational recycling of municipal waste can reduce the cost and improving the health and environmental effects of the action. But first you must determine the conditions and characteristics of citizen participation and awareness in the field of participation is very important to implement recycling programs.

Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسترن احمدی مسعود
نویسنده :مریم ضرغامی
نویسنده :ساناز صفایی
نویسنده :عبداله درگاهی
نویسنده :شهرام صمدی خادم
Uncontrolled Keywords:مواد زائد جامد ، تفكيک از مبدا پسماند ، مشارکت مردمی ، همدان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Solid waste , source separation of waste , public participation , Hamedan
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5651
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:14 Feb 1393 09:44
Last Modified:14 Feb 1393 09:44

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...