title

تعیین میزان فراوانی اختلالات خودایمنی تیروئید در بیماران ملاسمایی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل

رستمی مقدم, مجید and ایرانپرور, منوچهر and عابد کوهی, سلما (1393) تعیین میزان فراوانی اختلالات خودایمنی تیروئید در بیماران ملاسمایی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
92kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
660kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

17MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

672kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

5kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : ﻣﻼﺳﻤﺎ ﻳﻚ ﻫﻴﭙﺮﻣﻼﻧﻮزﻳﺲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻛﻮل ﻫﺎ و ﭘﭻﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻬﻮه اي روﺷـﻦ ﺗـﺎ ﺗﻴﺮه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻗﺮﻳﻨﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ درﻣﻌﺮض ﻧﻮرﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑﺪن رخ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و در ﺳﻦ ﺑﺎروري ﺷـﺎﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺧـﺎﻧﻢ ﻫـﺎي ﻣـﺴﻦﺗـﺮﻛـﻪ از داروﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎدهﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﻌـﻀﻲ اوﻗـﺎت درﻣﺮدان ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. لذا مطالعه حاضر برای بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی تیروئید در بیماران مبتلا به ملاسما مطرح گردیده است. مواد و روش ها : مطالعه حاضر موردی شاهدی می باشد. در این مطالعه 70 بیمار ملاسمایی را که به کلینیک پوست بیمارستان امام مراجعه کرده و انتخاب و برای هر یک از این بیماران نیز افراد کنترلی را انتخاب کرده که افراد گروه کنترل نیز حامله نبوده و سابقه ملاسما را در هیچ زمانی از زندگی شان نداشته اند. اطلاعات هر بیمار و افراد گروه کنترل وارد چک لیست هایی کردیم. سپس افراد مورد مطالعه را برای انجام سنجش آنتی بادی پراکسیداز( TPO) به روش الیزا و نیز اندازه گیری TSH به آزمایشگاه ارجاع دادیم. نتایج: در این مطالعه تمامی بیماران زن بودند. میانگین سنی گروه ملاسما 74/5± 07/29 سال و گروه کنترل 20/6± 45/30 سال بود(P=0.173). در بیماران ملاسمایی 30 درصد دارای سابقه فامیلی ملاسما، 14/67 دارای الگوی ملاسمای مرکزی صورت، 7/45 درصد حاملگی را عامل اصلی شروع ملاسما می دانستند. در این مطالعه مشاهده شد میانگین سطح TSH در افراد دارای ملاسما µ/ml 21/2± 97/2 و در گروه کنترل سطح آن µ/ml48/1 ± 68/2 (P=0.373) و 5/18 درصد از بیماران ملاسمایی و 3/4 درصد گروه کنترل دارای اختلالات تیروئیدی بودند(P=0.008). میانگین سطح آنتی TPO در بیماران ملاسمایی IU/L46/14± 90/22 و در افراد سالم گروه کنترل IU/L69/8± 70/19 (P=0.113) و 7/15 درصد بیماران ملاسمایی و 7/5 درصد از افراد گروه کنترل دارای Anti TPO افزایش یافته بودند(P=0.056). تحلیل داده ها نشان داد که تنها میان وجود سابقه خانوادگی ملاسما در بیمار و بروز اختلالات تیروئیدی ارتباط معنی داری وجود دارد(P=0.006). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اختلال عملکرد تیروئید یک اختلال نسبتا مهم و شایع در میان بیماران ملاسمایی می باشد به طوریکه درصد بالایی از بیماران ملاسمایی در این مطالعه اختلال تیروئیدی داشتند.ولی میان اختلال خودایمنی تیروئید و ملاسما ارتباط معنی داری یافت نشد.

Title

Frequency of Thyroid autoimmunity in Melasma patients referred to Ardabil Imam Khomeini hospital Dermatology clinic

English Abstract

Introduction Melasma is an acquired hyper melanosis that occurs as irregular and dark to light brown macules and patches in exposed to sunlight areas in a symmetric forms. This disorder is common in women and in reproductive age, even though is also found in adolescence, elderly women and sometimes in men. Genetic and environmental factors play a role in causing this disorder. Therefore, in the present study was intended to investigate the prevalence of thyroid hormonal disorders in patients with melasma. Material and Methods This is a case control study. In this study 70 patients with melasma who referred to Dermatology clinic of Imam Khomeini hospital were selected with a control for each patient that control group was not pregnant and had no history of melasma at any time in their life. Information of each patient and control was entered in check lists. Then the subjects were referred to laboratory to perform peroxidase antibodies (TPO) evaluation by ELISA method and also TSH measurement. Results In this study all patients were female. The average age of melasma group was 29.07±5.74 years and control group was 30.45±6.20 years old (p=0.172). In patients 30% were with familial history of malasma, 67.14% were with central pattern of facial melasma and in 45.7% the major cause of its incidence was pregnancy. In this study was observed the average level of TSH in patients was 2.97 ±2.21 µ/ml and in control was 2.6±1.48 µ/ml (p=0.373) and also 18.5% of patients and 4.3% of control group were with thyroid disorders. The average level of anti TPO in patients was 22.90±14.46 IU/L and in healthy persons in control group was 19.70±8.69 IU/L (p=0.113); 15.7% of patients and 5.7% of control were with increased anti TPO (p=0.056). The analysis of data showed that there is a significant relationship among patients with a family history of melasma and thyroid functional disorder incidence(p=0.006). Conclusion The results of this study showed that thyroid hormonal dysfunction is a common and partly important disorder among patients with melasma . also a high percentage of melasma patients in this study had thyroid autoimmunity disorders, but the difference was not significant statistically.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجید رستمی مقدم
استاد مشاور :منوچهر ایرانپرور
نگارنده :سلما عابد کوهی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0475
Uncontrolled Keywords:اختلالات خودایمنی تیرویید، ملاسما، درمانگاه پوست
کلیدواژه ها (انگلیسی):melasma, thyroid hormonal dysfunction, thyroid autoimmune disorders, Dermatology clinic
Subjects:WK Endocrine System
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:5678
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:16 Feb 1393 10:35
Last Modified:17 Feb 1399 09:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...