title

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

فولادی, نسرین and صادقیه اهری, سعید and کریمی, هانیه (1393) بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
80kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
700kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

467kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

13kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: اعتیادبه اوپیات ها یک مشکل اجتماعی پیچیده است که در زندگی هزاران نفر تاثیر دارد.در حال جاضر MMT درمان طلایی ترک اعتیاد در ایران و جهان می باشد.این مطالعه بیانگر تجربیات و نظرات بیماران تحت درمان و کادر درمانی فعال در این مراکز در شهرستان اردبیل است.واین مطالعه با هدف بررسی کفایت این خدمات انجام گرفت. موادو روش ها: تحقیق حاضر شامل دو بخش کمی و کیفی بود . در بخش كمي مطالعه 100 نفر از معتادين به صورت نمونه گیری آسان از 10 مرکز ترک اعتیاد با پرسشنامه ي راهنماي مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند.در بخش کیفی نمونه ها به روش مبتنی بر هدف از بین معتادین و اعضای تیم درمانی شامل پزشكان ، روانشناسان و مددكاران اجتماعي شاغل در مراکز MMT انتخاب و تحت مصاحبه باز قرار گرفتند.داده هاي بخش كمي با نرم افزار SPss و با آمار توصيفي و داده هاي بخش كيفي از طريق آناليز محتوي تحت آناليز قرار گرفتند. نتايج : نتايج مطالعه نشان داد كه ویژگی های افراد مراجعه کننده با الگوی اعتیاد در سطح جامعه يكسان مي باشد. 33٪ افراد مورد پژوهش در فواصل کمتر از یک هفته و یا هر هفته تحت ویزیت سرپایی توسط پزشک مرکز قرار گرفته بودند. 84٪ از واحد هاي پژوهش تحت مواجه سازی با یادآورها قرارگرفته و84٪افراد جهت مقابله با حس ولع تحت آموزش قرار گرفته بودند. 55٪از افراد تحت مطالعه از خدمات خانواده درمانی استفاده کرده بودند واز افراد تحت مطالعه 64درصد در جلسات گروه درمانی شرکت داشته اند. 72٪بیماران در جلسات روان درمانی و مشاوره فردی حضور داشته اند. در بخش كيفي مطالعه نتايج نشان داد كه اكثر مشاركت كنندگان در تحقيق اظهار كرده اند كه درمانهاي غير دارويي منجر به افزايش احساس ارزشمندي ،اعتماد به نفس و افزايش انگيزه در آنها شده است ولي يكي از علل عمده ي عدم شركت در جلسات خانواده درماني توسط شركت كنندگان علي رغم احساس فايده مندي ، استيگماي حاصل از اعتياد بر خانواده مي باشد.همچنين شركت كنندگان تمايل زيادي به شركت در جلسات گروه درماني به علت آمكان آشنايي با ساير معتادين و گاهي عاملين فروش مواد مخدر نداشته اند. نتيجه گيري : دربیشتر مراکز درمانی، در بخش غیر دارویی درمان عدم تطابق کامل با پروتکل درمانی وجود داردکه قسمی از علت این مسئله درک و نگرش منفی بیماران استفاده کننده از خدمات می باشد که منجر به عدم همکاری مناسب در این زمینه می گرددو قسمتی نیزمی تواند مربوط به عملکرد مراکز در ارائه خدمات بخصوص خانواده درمانی،گروه درمانی و پیگیری بیماران باشد.

Title

The investigation of efficacy of treatments in drug abuse centers using methadone maintenance treatment in the city of Ardabil

English Abstract

introduction: Addicting to opium is a complex social problem that affects lives of myriads of people in the world. At the present time MMT is the golden treatment for curing addiction in Iran and the world. The current study presents experiences, and ideas of the patients under study and the active medical personnel working in these centers in Ardabil. This study aimed at exploring the efficacy of these services. Materials and methods: The study included two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part of study, 100 addicts were chosen by simple random sampling from 10 addiction treatment centers and were interviewed and asked to complete the interviewers questionnaire. In the qualitative section, purposeful sampling was used for selecting addicts and members of medical team such as physicians, psychologists, and social workers in MMT center. Subsequently, they were re-interviewed. The quantitative data were analyzed using SPSS and the quantitative data was analyzed using descriptive statistics and content analysis. Results: The results of the study showed that the characteristics of individuals with pattern of drug abuse were the same in the society level. Of the subjects under study, 33% received brief visit at the intervals of one week or less. Of the research subjects 84 % had been confronted with reminders, and 84% had been trained to deal with the sense of craving, 55 % had used the services of family therapy, 64 % had participated in the group treatment sessions, and 72 % had attended psychotherapy sessions and received individual counseling. The results of qualitative part of the study indicated that most participants in the study expressed non-drug treatment as a method that had increased their self-esteem, self-confidence and motivation. However, one of the main reasons for their non- participation in family therapy sessions was the attached stigma to addiction in the family, though they experienced the benefits of these sessions. Furthermore, the participants didn't show tendency to take part in group therapy sessions because they wanted avoid getting acquainted with other addicts and sometimes drug sellers. Discussion:There was a complete mismatch between drug treatment and protocol treatment which can be partially attributed to the negative perception and attitude of patients receiving these services, and other reason can be ascribed to the performance of centers in offering services, especially family therapy, group therapy, and attending to the patients' follow-up treatments.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :هانیه کریمی
Additional Information:شماره پایان نامه : 478
Uncontrolled Keywords:اعتیاد ، درمان نگهدارنده با متادون ، کفایت درمان
کلیدواژه ها (انگلیسی):addiction, methadone maintenance treatment, treatment efficacy
Subjects:QV pharmacology
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:5797
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:31 Mar 1393 04:46
Last Modified:17 Feb 1399 09:07

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...