title

بررسی الگوی مصرف میان وعده و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اردبيل

صمدی, نسرین ، صمدی, میکائیل ، نعمتی, علی ، مهرنوش, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت (1393) بررسی الگوی مصرف میان وعده و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اردبيل. در: اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي, 10-11اردیبهشت ماه 1393, مشهد مقدس- مجتمع جهاددانشگاهي.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
277kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.acecr-congress.ir/

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: مصرف ميان وعده غذايي مناسب نيز از اجزاء ضروري رژيم غذايي دانش آموزان مي باشد .فعاليت جسمي وفكري مستلزم دريافت انرژي كافي است .به ويژه مغزبراي فعاليت خود نياز به گلوكز دارد .پژوهش هاي مختلف نشان داده اند مصرف ميان وعده مناسب درافزايش قدرت يادگيري و ارتقاء وضعيت تحصيلي دانش آموزان نقش دارد .از اين رو، هدف از اين مطالعه بررسي الگوي مصرف ميان وعده و همچنين عوامل موثر بر مصرف آن ها در بين دانش آموزان شهراردبيل بود. روش كار :پژوهش حاضر به روش توصيفي - همبستگي در سال 91 بين 960 دانش آموز مدارس ابتدايي شهر اردبيل صورت و آزمونهاي SPSS گرفت .داده ها از طريق مصاحبه و پرسش نامه جمع آوري گرديدند .داده ها با استفاده از نرم افزار آماري آماري توصيفي و تحليلي، تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: يافته ها حاكي از آنست كه 47 % از دانش آموزان در ساعات حضور در مدرسه هيچ نوع خوراكي مصرف نكرده بودند وبيشترين ماده مصرفي در ميان وعده كيك و بيسكويت بود كه اين در مناطق شمالي و جنوبي تر شهر تفاوت معني داري داشت. نتيجه گيري :نتايج مطالعه حاضر بيانگر اين است كه اكثر دانش آموزان صبحانه را حذف نموده، كيك و بيسكويت هاي با اشكال متفاوت را براي ميان وعده مصرف مي كنند و ترجيح مي دهند. بنابراين با توجه به اينكه در سنين مدرسه ظاهر و شكل مواد غذايي اهميت بسزايي دارد، توصيه مي گردد ضمن رعايت ارزش غذايي و نيازهاي جسماني و تغذيه اي، با ارائه مواد غذايي در اشكال متنوع و آموزش به خانواده در اين خصوص،زمينه رشد هرچه بيشتر اين كودكان فراهم شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
نویسنده :میکائیل صمدی
نویسنده :علی نعمتی
نویسنده :نسرین مهرنوش
نویسنده :ایراندخت اللهیاری
کلید واژه ها:ميان وعده ، تغذيه ، دانش آموز
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :5802
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :16 تیر 1393 08:25
آخرین تغییر :16 تیر 1393 08:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...