title

مقایسه اثرات درمانی سیتالوپرام به همراه الانزاپین با سیتالوپرام به همراه آری پیپرازول در بیماران اسکیزوفرنی

صادقی موحد, فریبا and مولوی, پرویز and نقی زاده باقی, عباس and قیامی, جواد (1393) مقایسه اثرات درمانی سیتالوپرام به همراه الانزاپین با سیتالوپرام به همراه آری پیپرازول در بیماران اسکیزوفرنی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
471kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

809kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

11kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله: نزديك به 1% جمعيت عمومي به اسکیزوفرنی مبتلا هستند. آمار ها نشان می دهد که 50 درصد تخت های بیمارستانی مراکز روانپزشکی عموما در اشغال این بیماران است، هرچند که به دنبال توجه به برنامه های بازتوانی و ورود داروهای آنتی سایکوز جدید، فرآیند درمان به سمت درمان در جامعه سوق پیدا نموده و موجب کاهش قابل توجهی در پذیرش بیمارستانی از بیماران گشته است. با توجه به موارد ذکر شده بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه رژیم دارویی مناسب تری را از نظر بهبودی سیر بالینی بیماری و همچنین ایجاد عوارض در بیماران را برای این افراد بیابیم. مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد. در این مطالعه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی شهر اردبیل در جریان 10 ماهه آخر سال 1392 که بیماری آنها اسکیزوفرنی تشخیص و بستری بخش شده بودند را انتخاب کرده و به صورت تصادفی ساده به دو گروه درمانی سیتالوپرام به همراه الانزاپین(CO) و سیتالوپرام به همراه آری پیپرازول (CA) تقسیم بندی شدند (سیتالوپرام20mg/day، الانزاپین15mg/day و آری پیپرازول ( 20mg/day قبل از شروع طرح درمانی و پس از گذشت هشت هفته و تثبیت علایم، از طریق مصاحبه با بیماران پرسشنامه هایBPRS و PANSS تکمیل شده وتستهای بیوشیمیایی نیز انجام شدند. آزمون عوارض دارویی برای همه بیماران در پایان دوره درمانی تکمیل گردید. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها وارد SPSSv16گردید. نتایج : میانگین BPRS بعد از هشت هفته تجویز دو رژیم دارویی COو CA کاهش معنی داری پیدا کرد که این میانگین در رژیم دارویی CO نسبت به CA کمتر است . میانگین قند خون بعد از هشت هفته تجویز دو رژیم داروی CO و CA افزایش معنی داری پیدا کرد ولی میزان تری گلیسرید و کلسترول تنها در گروه CO افزایش معنی دار پیداکرد. میانگین علایم مثبت و منفی و عمومی و نیز امتیاز کل علائم(PANSS) بعد از هشت هفته تجویز دو رژیم دارویی CO و CAکاهش معنی داری پیدا کرد که میانگین علایم مثبت و امتیاز کل در رژیم دارویی CO نسبت به CA کمتر است. پس از بررسی عوارض دارویی در هر دو رژیم دارویی مشاهده شد میان دریافت کنندگان CO و CA از نظر اضافه وزن(P=0.066)، بیخوابی(P=0.546) ، اضطراب (P=0.518)، ضعف(P=0.675)، سردرد(P=1.00)، بیقراری(P=0.087)، خشکی دهان(P=0.311)، پرخاشگری(P=0.481)، تهوع (P=0.712)، استفراغ ((P=1.00، لرزش(P=1.00)، اکستراپیرامیدال ( (P=1.00 اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی خواب آلودگی (P=0.037) در دریافت کنندگان CO بیش از دریافت کنندگان CA بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که الانزاپین به همراه سیتالوپرام عملکرد درمانی بهتری نسبت به آری پیپرازول به همراه سیتالوپرام دارد ولی عوارض دارویی و افزایش پروفایل چربی در دریافت کنندگان الانزاپین به همراه سیتالوپرام بیشتر مشاهده شد.

Title

Medical effects of Citalopram and Olanzapine compared with Citalopram and Aripiprazole in schizophrenia patients

English Abstract

Introduction Nearly 1% of the general population are suffering from schizophrenia. Statistics indicate that 50% of hospital beds are occupied by these patients in psychiatric centers. However, due to rehabilitation programs and emergence of new antipsychotic drugs treatment processes have led to treatments in community, so these factors have decreased hospital admissions. We intended to find the proper drug regime to improve clinical symptoms and also to create complications in these patients by performing this study. Material and Methods This study is a clinical trial. In this study, during the last 10 months in 2013, patients who are referred to the psychiatric clinic of doctor Fatemi Hospital in Ardabil with the schizophrenia diagnosis were selected and randomly divided into two groups, citalopram+ olanzapine and citalopram+ aripiprazole (citalopram 40 mg/day, olanzapine 15 mg/day and aripiprazol 20 mg/day). BPRS and PANSS questionnaires were completed by interviews and the drug side effect tests were completed for all patients before and eight weeks after the treatment project. Finally, all the data obtained from questionnaires were analyzed using SPSS16 statistical software. Results In this study the average of BPRS was significantly decreased after an eight-week regimen prescription of CO and CA drugs, which this average was lesser in CO drug regimen comparing to CA drug regimen. Average blood glucose level after an eight-week regimen prescription of CO and CA drugs was significantly increased, but only with CO the amount of cholesterol and triglycerides was significantly increased. The average of PANSS positive, negative, general symptoms and total score after eight weeks of prescription was significantly decreased, also the average of positive symptoms and total score in CO drug regimen was less than CA drug regimen. After examination, the side effects of the two regimens were observed and there was no significant difference among recipients of both CO and CA in terms of weight gain (p=0.066), insomnia (p=0.546), anxiety (p=0.518), fatigue (p=0.675), headache (p=1.00), restlessness (p=0.087), dry mouth (p=0.311), aggression (p=0.481), nausea (p=0.712), vomiting (p=1.00), tremor (p=1.00), extrapyramidal (p=1.00), but in olanzapine recipients the side effects of sleepiness (p=0.037) was significantly more than aripiprazol recipients. Conclusion The results indicated that the treating performance of olanzapine and citalopram is more effective than aripiprazole and citalopram, but according to the study they have more side effects. Although, olanzapine and citalopram have increased the lipid profile level.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا صادقی موحد
استاد مشاور :پرویز مولوی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :جواد قیامی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0480
Uncontrolled Keywords:سیتالوپرام، الانزاپین، آری پیپرازول، اسکیزوفرنی
کلیدواژه ها (انگلیسی):citalopram, olanzapine, aripiprazole, schizophrenia
Subjects:QV pharmacology
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Medicine > Department of Science General
ID Code:5812
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:21 Apr 1393 03:16
Last Modified:17 Feb 1399 09:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...