title

رابطه اضطراب ومقابله مذهبی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال تحصیلی 1387_89

مولایی, بهنام ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مولوی, پرویز ، محمدزاده, بهزاد ، مظفری, ناصر (1387) رابطه اضطراب ومقابله مذهبی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال تحصیلی 1387_89. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
113kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه امروزه دگرگونی شیوه زندگی، روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی باعث بروز تشویش، تهدید و نگرانی در گروههای مختلف جامعه و خصوصاً دانشجویان شده است. اضطراب در صورت عدم کنترل با مکانیزمهای مناسب و شیوه های مقابله ای تعدیل کننده باعث بروز اختلالات روانی در دانشجویان و در نتیجه اختلال در عملکرد فردی، شغلی و اجتماعی آنها میشود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط اضطراب با مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 89-1387 انجام گرفت. مواد و روشها این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 364 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 89-1387 که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر و پرسشنامه مقابله مذهبی بود. داده های مطالعه با آمار توصیفی و آزمونهای کای دو، ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد 7/46% از دانشجویان پسر و بقیه دختر با میانگین سنی 21/1±20 هستند. در 1/70% از دانشجویان اضطراب آشکار در حد متوسط، در 8% در حد شدید و در بقیه در سطح خفیف بود. همچنین میزان اضطراب پنهان در 5/63% نمونهها در حد متوسط، در 6/12% در حد شدید و در بقیه در حد خفیف بود. یافته ها نشان دادبین اضطراب آشکار و پنهان و مقابله مذهبی در دانشجویان اختلاف آماری معنی دار وجود دارد (001/0>p).میزان اضطراب (متوسط و شدید) در افراد مجرد و در خانمها بیشتر از افراد متأهل و آقایان بود. روش مقابله مذهبی متوسط در دانشجویان دختر (4/72%) بیشتر از دانشجویان پسر (9/65%) بود. همچنین میزان اضطراب شدید با افزایش سن، کاهش نشان داد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری با توجه به نقش متغیرهای متعدد در بروز اضطراب دانشجویان و بمنظور بهبود عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی آنها ضروریست آموزشهای لازم در زمینه ایجاد عادات بهداشت روانی مثبت، تقویت شیوه های سازگاری مذهبی و روشهای کارآمد برای برخورد با استرس به دانشجویان داده شود و بر نقش حمایتی خانواده و جامعه تأکید شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام مولایی
نویسنده :محمدعلی محمدی
نویسنده :بهروز دادخواه
نویسنده :پرویز مولوی
نویسنده :بهزاد محمدزاده
نویسنده :ناصر مظفری
کلید واژه ها:اضطراب ، دانشجو
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :5826
ارائه شده توسط : دکتر پرویز مولوی
ارائه شده در تاریخ :19 تیر 1393 06:15
آخرین تغییر :19 تیر 1393 06:15

ویرایش های موجود این سند

  • رابطه اضطراب ومقابله مذهبی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال تحصیلی 1387_89. (deposited 19 تیر 1393 06:15) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...