title

تاثیر اسید رتینوئیک تمام ترانس و DAPT (مهارکننده گاما سکرتاز) بر روی سلول های سرطانی معده

امانی, مجتبی and نیاپور, علی and فراستی, فریس and پات راد, الهام (1392) تاثیر اسید رتینوئیک تمام ترانس و DAPT (مهارکننده گاما سکرتاز) بر روی سلول های سرطانی معده. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
132kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
722kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

9MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: سرطان معده شایع ترین سرطان جهان و دارای بالاترین میزان مرگ ومیرهای مربوط به سرطان می باشد. مسیر پیام رسانی سلولی Notch نقش مهمی در حفظ تعادل میان تکثیر سلولی و آپوپتوز ایفا می کند. فعالیت نا بجای این مسیر در توسعه و پیشرفت بسیاری از بدخیمی¬ها از جمله سرطان معده نقش دارد. در تحقیقات اخیر مسیر سیگنالیگ Notch به عنوان یک هدف دارویی برای درمان بسیاری از سرطان ها مورد توجه قرار گرفته است. فعالیت این مسیر مستلزم ایجاد شکافتی توسط کمپلکس گاما سکرتاز می باشد. DAPT، یا دی پپتید N-[N-(3, 5-difluorophenacetyl) - L-alanyl]-S-phenyl glycine-t-butyl ester در واقع یک ترکیب شیمیایی است که با مهار عملکرد آنزیم γ-secretase از تولید NICD جلوگیری و باعث مهار مسیر پیام رسانی Notch می شود. از طرف دیگر رتینوئیک اسید و مشتقات آن (رتینوئیدها) به دلیل داشتن ویژگی های ضد تکثیری، آنتی اکسیدانی، پروآپوپتوتیک و اثر تمایزی به عنوان یک ماده شیمی درمانی و Chemopreventive. بالقوه مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا رتینوئیک اسید تمام ترانس (ATRA) به عنوان یک داروی تایید شده برای درمان بیماران مبتلا به لوسمی پرومیولوتیک حاد (APL) استفاده می شود مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های سرطانی معده رده AGS با غلظت های مختلف( 2.5، 5، 10، 15، 20، 25 میکرومولار) از رتینوئیک اسید تمام ترانس، (4، 5، 10، 15، 20 میکرومولار) از DAPT به مدت 72 ساعت تیمار شدند. سمیت ایجاد شده با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از رنگ آمیزی اکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید برای شناسایی سلول های آپوپتوتیک مورد استفاده قرار گرفت. همچنین میزان فعالیت Caspase 3, 7 با استفاده از کیت لومینسانس ارزیابی شده و در جهت تایید فرایند آپوپتوز القاء شده با روش RT-PCR نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج: بررسی نتایج MTT نشان دهنده بیشترین میزان مرگ در غلظت های 10میکرومولار DAPT و 25 میکرومولارATRAبود.به همین دلیل ادامه آزمایش با این دو غلظت و ترکیب آنها انجام گرفت که نتایج حاصل از رنگ آمیزی آکریدین اورنج اتیدیوم بروماید نشان دهنده افزایش تعداد سلول های آپوپتوتیک پس از تیمار با ترکیب دو غلظت 10 میکرومولارDAPT و 25 میکرومولار ATRA بود. علاوه بر این نشان دادیم که تیمار سلول های سرطانی معده با ترکیب DAPT و ATRA احتمالا از طریق افزایش فعالیت کاسپاز 3 و 7 می توانند باعث القاء آپوپتوز در این سلول ها شود. همینطور نتایج RT-PCR نشان داند که در گروه ترکیبی این دو ماده میزان بیان Caspase 3 در مقایسه با گروه کنترل افزایش می یابد نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه مشخص شد که دو ماده DAPT و ATRA , و ترکیب آنها احتمالا از طریق القاء آپوپتوز اثرات سمی خود را بر روی سلول های سرطانی معده از رده AGS اعمال می نمایند. و میتوانند در حوزه شیمی درمانی به عنوان موادی ارزشمند مد نظر قرار گیرند.

Title

The effect of All-trans retinoic acid & DAPT (γ-secretase inhibitor) on gastric cancer cells

English Abstract

cancer cells. Background: Gastric cancer is one of the most common and lethal malignancies with high mortality rate in the world. Aberrant activation of Notch signaling pathway may lead to malignancies including gastric cancer. Therefore, in recent investigations, Notch was proposed as a pharmacological target for the therapy of several cancers. Notch activation requires proteolytic cleavage by gamma-secretase. DAPT (N-[N-(3, 5 difluorophenyl -L-alanyl)] - Phenylglycine t-butyl ester) is a type of gamma-secretase inhibitor (GSI) that can efficiently block cleavage activity of γ-secretase. On the other hand, Retinoic acid and its derivatives (Retinoids) have been utilized as potential chemopreventive and chemotherapeutic agents due to their anti-proliferative, anti-oxidant, pro-apoptotic and differentiation effects. Currently, all-trans retinoic acid (ATRA) is an approved drug for the treatment of acute promyeloid leukemia (APL) patients. Method and Materials: Human gastric carcinoma cells which are derived from (AGS) cell line were treated with different concentrations of DAPT (4, 5, 10, 15, and 20µM) and ATRA (2.5, 5, 10, 15, 20, and 25µM) and incubated for 72 hours. Cytotoxicity of these agents was examined through MTT assay. Ethidium bromide/acridine orange (EB/AO) staining was used for apoptotic cell detection. And finally, Caspase-3 and 7 activations were measured by luminescent kit and confirmed by RT-PCR technique. Result: MTT assay results indicated that there was the highest mortality rate in 10 μM DAPT & 25 μM ATRA.Thus we continued our experiment with these two concentrations and combination of them.The EB/AO staining showed an increase in apoptotic cells after treatment with the combination of 10 μM DAPT and 25 μM ATRA. In addition, we indicated that the combination treatment of gastric cancer cells probably could induce apoptosis through Caspase3 and Caspase7 activation. Moreover, results of RT-PCR showed that in combination treated group, the expression of Caspase3 was increased in comparison with control group. Conclusion: Combination of DAPT and ATRA had cytotoxic effects on AGS cells. This study provides the evidence that DAPT, ATRA and combination of them may induce cytotoxic effects on gastric cancer cell line by induction of apoptosis and it could be of value in realm of chemotherapy.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجتبی امانی
استاد راهنما :علی نیاپور
استاد مشاور :فریس فراستی
نگارنده :الهام پات راد
Additional Information:شماره پایان نامه: 08
Uncontrolled Keywords:سرطان معده، اسید رتینوئیک تمام ترانس، DAPT، آپوپتوز
کلیدواژه ها (انگلیسی):Gastric cancer, DAPT, ATRA, Apoptosis
Subjects:QU Biochemistry
QZ Pathology
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biophysics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:5832
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:21 Apr 1393 03:38
Last Modified:02 Apr 1399 10:31

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...