title

بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان اردبیل

مولوی, پرویز ، رسول زاده, بهزاد (1383) بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان اردبیل. آموزش در علوم پزشکی ــ 1 (5). ص.ص.43-47. شاپا 1028-6055

[img]
پیش نمایش
تصویر
524kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
660kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
273kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
370kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
230kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.journal.gums.ac.ir

خلاصه فارسی

آموزش و پرورش عمومی در هر جامعه وظیفه انتقال میراث فرهنگی، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در جامعه را به عهده دارد. عدم موفقیت نظام های آموزشی در انجام این رسالت مهم در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش آموزان و تکرار پایه و در نتیجه ترک تحصیل آنها می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر روی 1200 نفر( 600 نفر دانش آموز موفق و 600 نفر دانش آموز نا موفق) با انتخاب نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای صورت پذیرفت. محیط پژوهش، مدارس متوسطه استان اردبیل بود. ابزار گرد آوری داده ها، آزمون استاندارد راجرز، آزمون هوشی ربون، آزمون انگیزه تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته بود. در مطالعه حاضر بین دو گروه دانش آموزان در متغیر های هوش، عملکرد تحصیلی سال قبل، انگیزه تحصیلی، میزان تحصیلات والدین و میزان ارتباط والدین با مدرسه، میزان در آمد والدین و محیط فرهنگی خانه با هم تفاوت مهنادار دارند.

عنوان انگليسي

Evaluation of The causes of educational failure among high school students in ardabil


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :پرویز مولوی
نویسنده :بهزاد رسول زاده
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :5866
ارائه شده توسط : دکتر پرویز مولوی
ارائه شده در تاریخ :20 آذر 1395 06:21
آخرین تغییر :20 آذر 1395 06:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...