title

تعیین اثربخشی رژیم چهار دارویی آموکسی سیلین، تتراسیکلین، امپرازول و بیسموت بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران با شکایت دیس پپسی

هوشيار, افشين and حبیب زاده, شهرام and باقری, امين (1393) تعیین اثربخشی رژیم چهار دارویی آموکسی سیلین، تتراسیکلین، امپرازول و بیسموت بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران با شکایت دیس پپسی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
55kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
387kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

300kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله : هلیکوباکترپیلوری یکی از شایع ترین عفونت های انسانی است و حدود نیمی از جمعیت جهان حامل این میکروارگانیسم هستند. درمان باکتری مذکور دشوار و درمان موفق آن نیازمند تجویز توام دو یا چند داروی ضد میکروبی است. مؤثرترین رژیمهای درمانی قابل مشاهده در مطالعات ایرانی، رژیمهای چهار دارویی مبتنی بر کلاریترومایسین یا فورازولیدون بوده اند. علیرغم این، نظر به عوارض شایع فورازولیدون و هزینه بالای کلاریترومایسین و روی آوردن پزشکان ایرانی به مترونیدازول که در ایران با مقاومت بالایی روبرو شده است و نیز عوارض و مقاومت بسیار کم گزارش شده به تتراسیکلین و آموکسی سلین ، از این رو بر آن شدیم این رژیم دارویی را در گروه بزرگی از بیماران ایرانی مبتلا به دیس پپسی H pylori مثبت انجام دهیم. مواد و روش ها : این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی و بر روی 188 بیمار، که با شکایت دیس پپسی به درمانگاه بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند صورت پذیرفت. پس از تایید تشخیص عفونت(به وسیله پاتولوژی و RUT)، بیماران وارد مطالعه شدند. به بیماران 14 روز رژیم چهار دارویی روزانه تتراسایکلین (mg1000) ، بیسموت ساب سیترات (mg498)، آموکسی سیلین (mg 2000) و پنتوپرازول (mg 40 دوبار در روز) تجویز شد. سپس بیماران به مدت 4 هفته تحت درمان نگهدارنده با پنتوپرازول (mg 40 دوبار در روز) قرار گرفته و 2 هفته پس از قطع آن، تمامی بیماران تحت تست تنفسی اوره (UBT) با کربن 13 قرار گرفتند. از بیماران خواسته شد عوارض جانبی قابل توجه را به اطلاع پزشک معالج برسانند. اطلاعات حاصله با نرم افزار آماری SPSS v16 مورد آنالیز آماری قرار گرفت. نتایج : از بین 188 بیمار، 74 نفر (4/39%) مرد و 114 نفر(6/60%) زن و میانگین سنی بیماران 32/12± 59/42 سال بود. قبل از شروع تجویز دارو از تمامی بیماران آندوسکوپی به عمل آمد که گاستریت شایع ترین یافته آندوسکوپی آنها بود.. 185 نفر (5/98 درصد) مطالعه را به پایان رسانده و 3 بیمار (5/1%) به دلیل سردرد شدید و درد شدید شکم دوره درمانی را نیمه تمام گذاشتند. در 15 بیمار عوارض جانبی قابل تحمل مشاهده شد که شایع ترین آن تهوع بود. ریشه کنی موفقیت آمیز عفونت در 170 بیمار (89/91 درصد) مشاهده شد و درصد ریشه کنی با آنالیز Per protocol 89/91 درصد و Intention to treat 42/90 درصد محاسبه گردید. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که این رژیم چهار دارویی با میزان ریشه کنی بسیار بالا، هزینه پایین و عوارض کم، می تواند به عنوان یک رژیم خط اول در ریشه کنی این عفونت بکار گرفته شود.

Title

Determination of four-drug regime effectiveness of Amoxicillin, Tetracycline, Omeprazole and Bismuth in eradicating Helicobacter pylori in patients with dyspepsia

English Abstract

Introduction Helicobacter pylori is one of the most common human infections and about half of the world’s populations carry this microorganism. Mentioned bacteria are difficult to treat, and successful treatment requires prescription of combining two or more antibiotics. The most effective treatment regime can be seen in Iranian studies, four-drug regimes were based on Clarithromycin or Furazolidone. Instead of this, as regard to common side effects of the Furazolidone and the high cost of Clarithromycin and tendency of Iranian physicians to Metronidazole that have great resistance, as well as low resistance and side effect reported to tetracycline and amoxicillin, hence we intended to carry out this drug regime in a group of Iranian patients with H pylori-positive dyspepsia. Materials and Methods This clinical trial study carried out on 188 patients with dyspepsia complaints were referred to the clinic of Imam Khomeini Hospital in Ardabil. Patients were enrolled after the diagnosis of infection (Pathology and RUT). During 14 days was prescribed daily four-drug regime of tetracycline (1000mg), bismuth subcitrate (498mg), amoxicillin (2000mg) and Pantoprazole (40 mg BD). Patients received maintenance treatment with Pantoprazole (40 mg BD) during 4 weeks and 2 weeks after discontinuation; all patients underwent Urea Breath Test (UBT) with carbon-13. Patients were requested to inform significant side effects to the doctor. Data were analyzed by statistical software SPSS v16. Results Among 188 patients, 74 )39.4%) and 114 patients (60.6%) were men and female; respectively and the age average was 42.59±12.32 years. Before administration, endoscopic gastritis was most common between 148 patients (78.72%) who underwent endoscopic findings. 185 patients (98.5%) completed the study whereas 3 patients (1.5%) left the treatment period due to severe abdominal pain and headache. Intolerable side effects were observed in 15 patients that nausea was common. Successful eradication of infection was observed in 170 patients (91.89%), and percentage of eradication was calculated by analyzing 91.89% per protocol and 90.42 % intention to treat. Conclusion This study showed that four-drug regime with a high eradication rate, low cost and side effects can be used as a first-line regime in eradicating the infection.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشين هوشيار
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :امين باقری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0483
Uncontrolled Keywords:آموکسی سیلین، تتراسیکلین، امپرازول، بیسموت، هلیکوباکترپیلوری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Amoxicillin, Tetracycline, Omperazole, Bismuth Helicobacter pylori
Subjects:QV pharmacology
QW Microbiology and Immunology
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:5894
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:03 Jun 1393 04:16
Last Modified:17 Feb 1399 08:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...