title

تأثیر ضد توموری کمپلکس‌های پالادیوم با مشتقات دی تیوکربوماتی بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری (30-KYSE)

نجف زاده, نوروز and هادی زاده, شهرام and مأذنی, محمد and امانی, مجتبی and منصوری ترشیزی, حسن (1393) تأثیر ضد توموری کمپلکس‌های پالادیوم با مشتقات دی تیوکربوماتی بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری (30-KYSE). مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان ــ 32 (294). pp. 1-13. شاپا ۷۵۹۵-۱۰۲۷

[img]
Preview
Text - Published Version
1MB

Official URL: http://www.jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/v...

Persian Abstract

مقدمه: براي درمان بدخيمي‌ها مي‌توان از روش‌هاي جراحي، پرتو درماني، دارو درماني و يا تركيبي از اين روش‌ها استفاده كرد. دارو درماني در بيماران سرطاني شامل شيمي‌ درماني، بيوتراپي و استفاده از آنتي‌بادي‌هاي منوكلونال بر عليه برخي آنتي‌ژن‌هاي سلول‌ بدخيم می‌باشد. از جمله تركيباتي كه به عنوان دارو در شيمي درماني عليه سلول‌هاي بدخيم مورد استفاده قرار می‌گیرد، كمپلكس‌هاي فلزات سنگين مي‌باشند و مطالعه‌ی حاضر نیز با هدف بررسی تأثیر ضد سرطانی کمپلکس‌های جدید پالادیوم بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری انجام شد. روش‌ها: کمپلکس‌های جدید پالادیوم به نام‌های µ-٣،۱- الکیلن بیس (دی‌تیوکربامات) بیس (۱٬۱۰- فنانترولین پالادیوم(II) نیترات (که الکیلن می‌تواند پروپیلن (کمپلکس ۱)، بوتیلن (کمپلکس ۲) و یا اکتیلن (کمپلکس ٣) باشد) در آزمایشگاه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان سنتز شد و به منظور بررسی اثرات ضد سرطاني آن در مقایسه با داروی سیس پلاتین بر روی رده‌ی سلول سرطاني مری (30-KYSE)، از روش‌های MTT (bromide diphenyltetrazolium-5،2-(yl-2-Dimethylthiazol-5،4)-3) و ارزیابی کلونی استفاده شد و همچنین برای بررسی نوع مرگ سلولی (آپوپتوز یا نکروز) از رنگ‌آمیزی آکریدین اورنج- اتیدیوم بروماید استفاده گردید. یافته‌ها: 50IC به دست آمده از تيمار سلول‌ها با كمپلكس‌هاي ۱، ۲ و ۳ خيلي پايين‌تر از سيس پلاتين بود و همچنين رنگ‌آميزي سلول‌ها با رنگ آكريدين اورنج- اتيديوم برومايد نشان داد كه اين 3 كمپلكس جديد، اثرات سايتوتوكسيك خود را از طريق القای آپوپتوز سلولي اعمال مي‌كنند. مقایسه‌ی تعداد کلونی‌های شکل گرفته بعد از تیمار با غلظت‌های مختلف کمپلکس‌های پالادیوم، اختلاف معنی‌داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (۰۰۱/۰ > P). نتیجه‌گیری: اثرات ضد سرطاني این 3 کمپلکس بر روی رده‌ی سلولی 30-KYSE بیشتر از داروی سیس پلاتین می‌باشد و حتی استفاده از غلظت‌های پایین کمپلکس‌های پالادیوم می‌تواند باعث کاهش تعداد کلونی و القای مرگ سلولی از نوع آپوپتوز شود که می‌توان از آن در صورت انجام تحقیقات تکمیلی بعدی، به عنوان داروی جایگزین در درمان سرطان مری استفاده کرد.

Title

Cytotoxicity of Newly Synthesized Pd (II) Complexes on Esophageal Cancer Cell Line (KEYSE-30)

English Abstract

Background: Surgery, radiation therapy, drug therapy or a combination of these methods can be used for the treatment of malignancies. Drug therapy in cancer patients includes of chemotherapy, Biotherapy and use of monoclonal antibodies against antigens of malignant cells. One of the compounds that was used as drugs in chemotherapy against malignant cells, are heavy metal complexes. The present study aimed to assess the effects new anticancer palladium complexes have been performed on esophageal cancer cells. Methods: New palladium complexes, namely [(phen) Pd (µ-al-bis-dtc) Pd (phen)] (NO3)2 (where alkylenebisdithiocarbamate, al-bis-dtc= propylenebisdithiocarbamate (pn-bis-dtc, 1); butylenebisdithiocarbamate (bu-bis-dtc, 2); octylenebis- dithiocarbamate (oc-bis-dtc, 3) and phen=1,10-phenanthroline) was synthesized in the laboratory of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan. In order to investigate the anticancer effects of three new complexes compared to cisplatin on esophageal cancer cell line (KYSE-30), cytotoxicity was examined through MTT and clonogenic assays. Ethidium bromide/acridine orange (EB/AO) staining was used for apoptotic and necrotic cells detection. Findings: The results of MTT and clonogenic assays showed that the IC50 value obtained from cells treated with complexes 1, 2 and 3 were much lower than cisplatin and also Ethidium bromide/acridine orange staining demonstrated that three new Complexes apply its cytotoxic effect via apoptotic pathway. Comparing the number of colonies formed after treatment with various concentrations of palladium complexes, showed significant differences compared with control. (P < 0.001). Conclusion: Findings of this study showed that anti-tumor effect of three new Complexes on KYSE- 30 cell line were higher than that of cisplatin. And even the use of low concentrations of palladium complexes can reduce the number of colonies and induces cell death by apoptosis and if it can do further researches later be used as an alternative drug in the treatment of esophageal cancer.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نوروز نجف زاده
نویسنده مسئول :شهرام هادی زاده
نویسنده :محمد مأذنی
نویسنده :مجتبی امانی
نویسنده :حسن منصوری ترشیزی
Additional Information:این مجله در نمایه های بین المللی زیر در دسترس قرار دارد. Scopus , EMBASE , Chemical Abstracts , Islamic World Science Citation Center (ISC) , Academic Search Complete EBSCO Publishing databases , WHO/EMRO/Index Medicus , Google Scholar , Index Copernicus , Directory of Open Access Journal (DOAJ) , Index Academicus , Scientific Information Database (www.sid.ir) , www.iranmedex.com
Uncontrolled Keywords:رده‌ی سلولی 30-KYSE، کمپلکس‌های جدید پالادیوم، کلونی، آپوپتوز، نکروز
کلیدواژه ها (انگلیسی):KEYSE-30, New palladium complexes, Colony assay, Apoptosis, Necrosis
Subjects:QV pharmacology > QV 744 Medicinal Chemistry
QS Human Anatomy
QU Biochemistry
QV pharmacology
QZ Pathology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biophysics
ID Code:5949
Deposited By: Dr Nowruz Najafzadeh
Deposited On:02 Jul 1393 05:22
Last Modified:02 Jul 1393 05:22

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...