title

بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392

زاد فتاح, فیروز ، پورخامنه, سهراب ، امانی, فیروز ، تمدنی, محمد ، محبی, یاور (1393) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
569kB

خلاصه فارسی

مقدمه: درمان کانال ریشه معمولاً توسط دندانپزشکان عمومی انجام می‌شود. بنابراین، آگاهی دندانپزشکان می‌تواند نقش مهمی در میزان موفقیت درمان کانال ریشه داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال 1392 انجام گردید. مواد و روش کار: یک پرسش‌نامه متشکل از دو بخش در میان 100 دندانپزشک عمومی شاغل در شهر اردبیل توزیع شد. بخش اول پرسش‌نامه مربوط به اطلاعات شخصی و شغلی دندانپزشکان شرکت‌کننده بود. در بخش دوم، آگاهی دندانپزشکان درباره درمان کانال ریشه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل وارد نرم افزار 20 SPSS شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس (ANOVA) یک طرفه و آزمون T مستقل مورد آنالیز آماری قرار گرفت (05/0 > p). نتایج: 88 دندانپزشک عمومی(7/72 %) مرد و (3/27%) زن با دامنه سن 25 تا 57 سال، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. در مطالعه حاضر مشاهده شد که آگاهی دندانپزشکان تا زمان فارغ‌التحصیل 5 سال تفاوت معنی‌دار نداشت. اما تفاوت بین گروه زمان فارغ‌التحصیل کمتر از 14 سال و گروه بالای 14 سال با میانگین 5/9 و انحراف معیار 2/2 معنادار بود. نتیجه گیری: به طور کلی، این مطالعه نشان داد که دندانپزشکان شرکت‌کننده در ارتباط با درمان کانال ریشه از سطح آگاهی متوسطی برخوردار بودند و به منظور بهبود دانش دندانپزشکان از درمان‌های اندودنتیک، آموزش مداوم باکیفیت بهتر پیشنهاد می‌گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز زاد فتاح
نویسنده :سهراب پورخامنه
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :محمد تمدنی
نویسنده :یاور محبی
کلید واژه ها:درمان کانال ریشه، دندانپزشکان، آگاهی ، درمانهای اندودنتیک
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشکده دندانپزشکی > گروه جراحی دهان، فک و صورت
کد شناسایی :6130
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :23 آذر 1393 04:34
آخرین تغییر :23 آذر 1393 04:34

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...