title

بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392

زاد فتاح, فیروز and پورخامنه, سهراب and امانی, فیروز and تمدنی, محمد and محبی, یاور (1393) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
569kB

Persian Abstract

مقدمه: درمان کانال ریشه معمولاً توسط دندانپزشکان عمومی انجام می‌شود. بنابراین، آگاهی دندانپزشکان می‌تواند نقش مهمی در میزان موفقیت درمان کانال ریشه داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال 1392 انجام گردید. مواد و روش کار: یک پرسش‌نامه متشکل از دو بخش در میان 100 دندانپزشک عمومی شاغل در شهر اردبیل توزیع شد. بخش اول پرسش‌نامه مربوط به اطلاعات شخصی و شغلی دندانپزشکان شرکت‌کننده بود. در بخش دوم، آگاهی دندانپزشکان درباره درمان کانال ریشه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل وارد نرم افزار 20 SPSS شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس (ANOVA) یک طرفه و آزمون T مستقل مورد آنالیز آماری قرار گرفت (05/0 > p). نتایج: 88 دندانپزشک عمومی(7/72 %) مرد و (3/27%) زن با دامنه سن 25 تا 57 سال، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. در مطالعه حاضر مشاهده شد که آگاهی دندانپزشکان تا زمان فارغ‌التحصیل 5 سال تفاوت معنی‌دار نداشت. اما تفاوت بین گروه زمان فارغ‌التحصیل کمتر از 14 سال و گروه بالای 14 سال با میانگین 5/9 و انحراف معیار 2/2 معنادار بود. نتیجه گیری: به طور کلی، این مطالعه نشان داد که دندانپزشکان شرکت‌کننده در ارتباط با درمان کانال ریشه از سطح آگاهی متوسطی برخوردار بودند و به منظور بهبود دانش دندانپزشکان از درمان‌های اندودنتیک، آموزش مداوم باکیفیت بهتر پیشنهاد می‌گردد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز زاد فتاح
نویسنده :سهراب پورخامنه
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :محمد تمدنی
نویسنده :یاور محبی
Uncontrolled Keywords:درمان کانال ریشه، دندانپزشکان، آگاهی ، درمانهای اندودنتیک
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Department of Dentistry > Department of Oral Surgery, and Maxillofacial
ID Code:6130
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:23 Sep 1393 04:34
Last Modified:23 Sep 1393 04:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...