title

میزان رضایتمندی رشته های مختلف دانشجویان علوم پزشکی از خود در سال 1392

فرزانه, اسماعیل ، محبی, یاور ، حسینی, هادی (1393) میزان رضایتمندی رشته های مختلف دانشجویان علوم پزشکی از خود در سال 1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
551kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف: رشته تحصیلی می تواند بر میزان رضایتمندی گروه های مختلف دانشجویان علوم پزشکی تاثیر داشته باشد در گروه های مختلف دانشجویان میزان رضایتمندی می تواند متفاوت است . هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین رشته ورضایتمندی از خود در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می باشد . مواد وروشها:در این مطالعه 163 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شده بودند همه دانشجویان به پرسشنامه ای حاوی 35 سوال جواب داده بودند. برای تحلیل آماری از نرم افزار Excel2007 استفاده شده بود وبرای ترسیم آماری نیز از Excel2007 استفاده شد. یافته ها : میزان رضایتمندی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل متفاوت می باشد میزان رضایتمندی فرد با رشته تحصیلی وهم چنین آینده کاری در ارتباط می باشد ورشته تحصیلی بر روی میزان رضایتمندی فرد از خود تاثیر می گذارد. نتیجه گیری : رشته تحصیلی در دانشجویان گروه علوم پزشکی بر روی ارزیابی آنها از خود تاثیر می گذارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:رشته تحصیلی ، رضایتمندی ، دانشجو ، پرسشنامه
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :6149
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :26 آذر 1393 05:52
آخرین تغییر :26 آذر 1393 05:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...