title

بررسی شيوع، علل و پيامدهای سقط عمدی در زنان شهر اردبيل

متولی, رویا and علیزاده, لیلا and وثوقی, مریم and شهباززادگان, سمیرا (1391) بررسی شيوع، علل و پيامدهای سقط عمدی در زنان شهر اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (4). pp. 384-391. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
227kB

Official URL: http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_id=74&sid=1...

Persian Abstract

زمينه و هدف: وقوع چشمگير سقط های القايی و غير بهداشتی در سراسر جهان بويژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسياری از اين سقط ها به مرگ و مير مادران در سنين بارداری و نيز بر جای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی در جوامع مختلف از جمله ايران و روند رو به رشد آن در کشور ما، که يک سری عوارض اقتصادی را نيز بدنبال دارد، موجب شد اين مطالعه با هدف بررسی ميزان شيوع، علل و پيامدهای سقط عمدی در زنان شهر اردبيل انجام گيرد. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفی گذشته نگر بود که به زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل که دارای مشخصات واحدهای پژوهشی بودند، پرسشنامه محقق ساخته برای کنترل متغيرهای مورد نظر جهت تکميل ارائه گرديد. روش نمونه گيری به صورت تصادفی بود و تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه، 1200 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل سوالاتی در زمينه مشخصات فردی، سوابق بارداری و روش های پيشگيری از بارداری بود. جهت تعيين اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا و جهت تعيين پايايی ابزار از روش آزمون مجدد استفاده شد. بعد از تکميل نمونه، اطلاعات به نرم افزار Spss نسخه 16 داده شد و برای روش تجزيه و تحليل از آمار توصيفی و استنباطی استفاده گرديد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون های آماری تی مستقل و کای اسکوير استفاده شد. يافته ها: ميزان شيوع سقط عمدی در تحقيق حاضر 3/8% بود. در اکثريت واحدهای مورد مطالعه دليل سقط عمدی، رسيدن فرزندان به تعداد دلخواه اظهار گرديد و ساير دلايل سقط عمدی عبارت بودند از: وضعيت اقتصادی نامطلوب، فاصله کم بين فرزندان، ادامه تحصيل، نامطلوب بودن جنس جنين، سن بالای مادر و پدر، تحصيلات دانشگاهی و اشتغال مادر، افزايش مدت زمان گذشت از ازدواج (0001/0> p ). در رابطه با پيامدهای سقط عمدی در تحقيق حاضر 5/70% زنان که اقدام به سقط عمدی کرده بودند دچار خونريزی و 4/7% از زنان همزمان دچار خونريزی و عفونت شده بودند و 5/49% از زنان نيز بعلت سقط عمدی در بيمارستان بستری شده بودند. نتيجه گيری: با توجه به نتايج تحقيق انتظار آن می رود که مسئولين و دست اندرکاران بهداشتی، گروههای پرخطر جامعه را شناسايی نموده و آموزش های لازم و مشاوره های فردی در جهت آگاه سازی بيشتر آنان و تغيير نگرش و باورهای آنان در خصوص عوارض وخيم ناشی از سقط عمدی را ارائه نمايند.

Title

Evaluation of the Prevalence, Reasons and Consequences of Induced Abortion in Women of Ardabil in 2011

English Abstract

Background & Objectives: Induced and unhealthy abortion is common condition in the worldwide, particularly in developing countries as Iran which accompanies with maternal mortality and morbidity. The aim of this study was to obtain the prevalence, risk factors and complications of induced abortion. Methods : A retrospective study was conducted in 1200 women, who referred to health centers of Ardabil. The eligible participants were included by random sampling. We used a prepared questionnaire with questions on demographic characteristics, pregnancy history and contraception methods. To determine the validity and reliability of questionnaire the content validity and re-test methods were used respectively. Statistical analyses were performed with SPSS software (pakage 16) using t-test and chi-square. Results: The prevalence of induced abortion was 8.3%. The main reason was represented having desired number of children. Other reasons were economic hardship situation, low pregnancy interval, undesirable fetus gender, parents age, academic education and occupation of mother and increased duration of being married (p<0.0001). The complication of induced abortion were vaginal bleeding (70/5%), bleeding and infection (7/4%), and hospitalization (49/5%). Conclusion: According to the results of this research it is expected that authorities and health personnel detect the high risk group of society and present necessary education and individual consultations to more awareness and change their attitude and beliefs on acute complication resulted from induced abortion.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رویا متولی
نویسنده :لیلا علیزاده
نویسنده :مریم وثوقی
نویسنده :سمیرا شهباززادگان
Additional Information:Indexed in: Google Scholar, SID, ISC, Magiran
Uncontrolled Keywords:سقط عمدی ؛ شیوع ؛ علل ؛ پیامد،
کلیدواژه ها (انگلیسی):Induced Abortion ; Prevalence ; Reasons ; Consequence
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WQ Obstetrics
Divisions:Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information
ID Code:6176
Deposited By: Dr Samira Shahbazzadegan
Deposited On:29 Sep 1393 09:10
Last Modified:02 May 1400 09:09

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...