title

توانمندسازی زنان راهکاری برای ارتقای سلامت و توسعه

شهباززادگان, سمیرا ، اردیبهشتی, مریم (1393) توانمندسازی زنان راهکاری برای ارتقای سلامت و توسعه. در: سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی, 5-6 آذر 1393, مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز ایران.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
648kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://hamayeshnegar.sums.ac.ir/ihrm/fa/

خلاصه فارسی

زمینه: موضوع توانمندسازی چند سالی است که به عنوان یک مفهوم وارد فعالیتهای توسعه ای شده و تغییرات بی شماری را در زمینه های ساختاری به وجود آورده است. در این میان توجه به ارتقای سلامت زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند برای دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه ضروری است و تحقق بخش عمده ای از این اهداف مستلزم مشارکت و توانمندسازی زنان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی توانمندسازی زنان بعنوان راهکاری برای ارتقای سلامت و توسعه انجام شد. متد: در این مطالعه با کلید واژه های سلامت، توانمندسازی، زنان، توسعه و کلمات مشابه در موتورهای جستجوگر و مطالعه کتب، مقالات خارجی و داخلی اطلاعات جمع آوری گردید. نتایج: زنان در دسترسي به آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي، اطلاعات و خدمات بهداشتي درماني مورد نياز از وضعيت يكسان با مردان برخوردار نيستند. چنانچه مسائل و مشکلات مربوط به سلامت زنان ناديده انگاشته شود، سلامت خانواده آنان نیز در کنار سلامت خودشان آسيب خواهد ديد. زنان یا ارائه دهنده سلامت یا گیرنده خدمت سلامت هستند. الف) ارائه دهنده سلامت: دوران بارداری، مسئولیت بهداشت و سلامت خانه و خانواده، مراقبت از کودکان، بیماران و سالخوردگان. از اینرو: سلامت خانواده در دست مادر/زن خانواده است و در سطح وسیعتر می توان گفت : سلامت جامعه در دست زنان است. پس زنان موثرترین آموزگاران سلامت در جامعه هستند. ب) گیرنده خدمت سلامت: زنان در طول زندگی خود نیازمند مراقبت ها و درمانهای متعدد هستند. پس به جرات می توان گفت که بدون حضور زنان و بدون توجه به نقش اساسی آنها در امر سلامت، توسعه ممکن نخواهد بود. عدم برخورداري زنان از امنيت اقتصادي و اجتماعي مطلوب سلامت جسمي و بويژه رواني زنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد که در چنين شرايطي، آرامش و امنيت خانواده و متعاقبا جامعه متزلزل مي‌شود. نتیجه گیری: زنان سرمداران حفظ سلامت و توسعه هستند. و این زن سالم و توانمند است که می تواند سلامتی و نشاط را به جامعه تسری بخشد و سلامت جامعه در گرو داشتن زنان سالم در همه ابعاد است. توانمندسازی زنان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها یکی از ضرورت های دستیابی به توسعه است. توانمندسازی زنان یک فرایند همه جانبه است که مستلزم شرایطی برای رها سازی زنان است و به معنی افزایش دادن مشارکت زنان در حد تصمیم گیری است به طوری که آنها را به سوی توسعه فزاینده سوق دهد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
نویسنده :مریم اردیبهشتی
کلید واژه ها:توانمندسازی ، زنان ، توسعه ، سلامت
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني
کد شناسایی :6207
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :15 دی 1393 04:57
آخرین تغییر :15 دی 1393 04:57

ویرایش های موجود این سند

  • توانمندسازی زنان راهکاری برای ارتقای سلامت و توسعه. (deposited 15 دی 1393 04:57) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...