title

بررسي وضعیت فعالیت فیزیکي در بیماران دیابتي نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار

حیدری, حشمت اله and شریفی راد, غلامرضا and کامران, عزیز (1393) بررسي وضعیت فعالیت فیزیکي در بیماران دیابتي نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). شاپا 1735 -2363

[img]
Preview
Text - Published Version
377kB

Official URL: http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1...

Persian Abstract

مقدمه: دیابت یکی از مشکلات اصلی سیستم بهداشتی در جهان است و فعالیت بدنی بعنوان یکی از فاکتورهای قابل تعدیل و اصلی سبک زندگی در مدیریت و کنترل آن محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فعالیت بدنی در بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان خرم آباد بر اساس الگوی مراحل تغییر انجام شد. روش‌ها: جامعه اماری این مطالعه شامل بیماران دیابت نوع 2 تشخیص داده شده در شهرستان خرم آباد در سال 91 امی باشد. که به روش نمونه گیری آسان تعداد 393 نفر وارد مطالعه گردید. با مراجعه به مراکز بیماران دیابتی نوع 2 و پس از توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت نامه برای شرکت در مطالعه، پرسشنامه بین بیماران توزیع و اطلاعات جمع آوری شد. داده های مطالعه از طریق پرسشنامه 6 قسمتی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، کای‌دو، تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 5 درصد تجزیه تحلیل گردید. یافته‌ها: 9/48%شرکت کنندگان در مرحله پیش تفکر و تنها 15% افراد در مرحله نگهداری بودند. میانگین ورزش در روز 6/20±9/11 دقیقه بود که میانگین آن در گروه نگهداری بطور معنی داری بیشتر از بقیه گروهها بود ارتباط معنی دار معکوسی بین میانگین ورزش در روز با منافع درک شده و ارتباط مستقیم معنی داری با فرایندهای تغییر، خودکارآمدی و تعادل تصمیم گیری وجود داشت. تعداد دفعات ورزش در هفته بیماران با میانگین خودکارآمدی ارتباط مستقیم معنی داری داشت (001/0P<). نتیجه‌گیری: اکثریت بیماران برنامه ای برای فعالیت بدنی در 6 ماه آینده نداشتند و سطح فعالیت بدنی بیماران نامطلوب بود. با توجه به ارتباط خودکارآمدی و تعادل تصمیم گیری با میانگین ورزش در روز و دفعات ورزش، تدارک برنامه های آموزشی با تمرکز روی این سازه ها می تواند به بهبود سطح فعالیت بدنی کمک کند.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حشمت اله حیدری
نویسنده مسئول :عزیز کامران
Uncontrolled Keywords:فعالیت بدنی، دیابت، الگوی مراحل تغییر، خودکارآمدی، فرایندهای شناختی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Physical Activity, Diabetes, TTM, Self-EFficacy, Process of Change
Subjects:QT physiology
WA Public Health
WA Public Health

WK Endocrine System
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:6262
Deposited By: Dr Aziz Kamran
Deposited On:18 Oct 1393 05:20
Last Modified:18 Oct 1393 05:20

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...