title

مقايسه سيستم درجه بندي RTS و ISS از نظر پيش آگهي در بيماران مولتيپل تروما در مرکز تروماي فاطمي اردبيل در سال 86-1385

اخوان اکبری, قدرت and محمدیان اردی, علی and عابدی, علی and ایلائی, سارا (1386) مقايسه سيستم درجه بندي RTS و ISS از نظر پيش آگهي در بيماران مولتيپل تروما در مرکز تروماي فاطمي اردبيل در سال 86-1385. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
384kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
204kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

554kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : تروما سومين علت مرگ و مير را بعد از بيمار يهاي قلبي – عروقي و تومورها تشكيل مي دهد. در ايران نيز تصادفات جاده اي از علل اصلي مرگ و مير محسوب مي شود .ارزيابي سريع شدت تروما و تعيين پيش آگهي و ميزان مرگ و مير و بقاي احتمالي و درمان سريع بيماران ضروري است . يكي از ابزارهاي مفيد و مؤثر براي اين كار سيستم هاي درجه بندي RTS و ISS است. اين مطالعه با ارزيابي 70 بيمار مولتيپل ترومايي در مركز تروماي فاطمي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام گرفت. روش تحقيق : اين مطالعه ، يك مطالعة آينده نگر بود و جمعيت مورد مطالعه 70 بيمار ترومايي بودند كه در مركز تروماي فاطمي در مدت 11 ماه از ( مهرماه 1385 تا مرداد ماه 1386 ) پذيرش و بستري شده بودند و اطلاعات بيماران با ارزيابي باليني بيماران و پيگيري آنان جمع آوري شد و به صورت پرسشنامه تنظيم گرديد. سپس يافته هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت. نتايج : ميانگين سني بيماران مورد مطالعه 5/23 ± 6/37 سال و حداقل و حداكثر به ترتيب 1 و 85 سال بود.بيشترين گروه سني 19-10 سال بود ( 13 مرد و 1 زن ). 4/81 درصد از بيماران ( 57 نفر مرد ) و 6/18 درصد ( 13 نفر زن ) بودند. شايع ترين علت تروما تصادف با اتومبيل با فراواني 2/64 درصد ( 43 مورد ) و بعد از آن تصادف با موتورسيكلت با فراواني 4/16 درصد ( 11 مورد ) بود و تمامي مصدومين ناشي از تصادف با موتورسيكلت گروه سني زير 40 سال را تشكيل مي دهند. همچنين تصادف با اتومبيل در هر دو جنس زن و مرد داراي بيشترين فراواني بود. ساير علل تروما سقوط از ارتفاع با فراواني 5/13 درصد ( 9 مورد ) و ماندن زير آوار 9/5 درصد(4 مورد). همچنين از 70 بيمار مورد مطالعه 67 مورد ( 7/95 درصد ) دچار تروماي بلانت و 3 مورد ( 3/4 درصد ) دچار تروماي نافذ شدند كه بيشترين تروماي نافذ در سنين زير 50 سال و در محدودة سني 50- 30 سال اتفاق افتاده است. ميانگين RTS و ISS به ترتيب 45/1 ± 67/10 و 64/8 ± 11/18 بود. درجات بالا و پايين ISS در تمام گروههاي سني وجود داشته ولي درجات پايينRTS در گروه سني كودكي ، بيشتر ديده شده است. ميانگين روزهاي بستري در ICU 11/11 ± 14/12 بوده و مورتاليته کلي 7/15 درصد (11 مورد) بود. در اين مطالعه با افزايش ميزان ISS ميزان مرگ و مير نيز افزايش يافت ولي تناسبي با ميزان RTS و مورتاليته وجود نداشت. نتيجه گيري : ISS در پيش بيني احتمال بقا و مورتاليته و مدت اقامت در ICU بهتر از RTS عمل كرده و از دقت بالايي برخوردار است و مي توان با اندازه گيري outcome , ISS بيماران را پيش بيني نمود.

Title

A comparison of the RTS & ISS scores on prediction of survival chances in multitrauma patients of Fatemi trauma center in Ardabil 2006-2007

English Abstract

Introduction : Trauma represents the third cause of death cardio vascular disease and tumors. Also in Iran , road accidents are main cause of death. Also rapid evaluation of trauma severity and prediction of prognosis and mortality rate and probability of survival and rapid treatment of patients is necessory. One of the useful and effective instrument for this is ISS & RTS scoring systems. This study evaluated 70 multitrauma patients in Fatemi trauma center affiliated to Ardabil university of medical science. Material & Methods : This study was Antrospective study populations were 70 trauma patients addmited in Fatemi trauma center. during the II month , ( From july 2006 to septamber 2007 ). And patients data was collected by clinical evaluating of patients and follow up them and arranged as a questionnaire then related findings were evaluated by SPSS software. Results : The average age of patients was 37/6 ± 23/5 years and minimum and maximum age was 1 and 85 years. The most common involved group was 10-19 years (13 men & 1 woman). 81/4% of patients ( 57 cases were male) and 18/6% were female (13cases). The most common causes of trauma was car accident with 64/2% frequency (43cases) and then motorcycle accident with 16/4% frequency (11cases) and all injured patient due to motorcycle accident compose the age group less than 40 years old . also car accident had the highest frequency in both gender. Other causes of trauma were fall down with 13/5% frequency (9cases) and under debris 5/9% (4cases) . Also from 70 studied patient , 67 cases (95/7%) had blunt trauma and 3 cases ( 4/3%) had penetrating trauma.the most penetrating trauma occure in ages less than 50 years and was in the range of 30-50 years . The average RTS & ISS was 10/67±1/45 and 18/11± 8/64 high and law scores of Iss existed in all age groups but law score of RTS was highest in childeren age group. The avrage length of ICU stay was 12/14±11/11. Overall mortality was 15/7 (11 cases). In this study, by the ISS increasing, the mortality rate also increased. But there is no relation beetween the mortality rate and RTS ratio. Conclusion : The ISS scoring system performed better than the RTS in predicting of mortality and probability of survival and the length of ICU stay and had high accuracy and would can predict patients outcome better by ISS measuring.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :قدرت اخوان اکبری
استاد مشاور :علی محمدیان اردی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :سارا ایلائی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0268
Uncontrolled Keywords:مولتيپل تروما ، RTS ، ISS ، اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Multiple trauma , RTS, ISS, Ardabil.
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
ID Code:63
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:05 Jul 1388 04:28
Last Modified:29 Feb 1399 09:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...