title

ارزيابي سازه‏ هاي بازاريابي اجتماعي موثر بر انجام غربالگري سرطان پستان در بيماران با سرطان پستان (به روش تري انگوليشن)

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، روشنی, زهره (1393) ارزيابي سازه‏ هاي بازاريابي اجتماعي موثر بر انجام غربالگري سرطان پستان در بيماران با سرطان پستان (به روش تري انگوليشن). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
114kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
334kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: نقش غربالگری در تشخيص زودهنگام انواع سرطان و بویژه سرطان پستان در زنان شناخته شده است و يکی از اقدامات مهم بخش سلامت، ترغيب زنان به انجام آن است. اقدمات آموزشی و اطلاع رسانی در اين زمينه انجام شده ولی کمتر به موضوع بازاریابی و اهمیت آن در انجام غربالگری سرطان سینه توجه شده است. هدف اين مطالعه ارزيابي سازه‏هاي بازاريابي اجتماعي موثر بر انجام غربالگري سرطان پستان در زنان مبتلا است. مواد و روش‏ها: اين طرح، ترکيبي از يک مطالعه کيفي و کمي (تري انگوليشن روش گردآوري اطلاعات) بود که بخش كيفي مطالعه با روش آناليز محتوي و بخش كمي با روش دلفي انجام گرفت. بيماران در طيف وسيعي از نظر سن و طبقه اجتماعي اقتصادي از طريق مركز ثبت سرطان و بيماران مراجعه كننده به بخش انكولوژي بيمارستان امام انتخاب شده و تحت مصاحبه نيمه باز قرار گرفتند. سپس آناليز محتوايي اطلاعات حاصل از مصاحبه انجام گرفت در بخش كمي مطالعه نيز بر اساس اطلاعات بدست آمده از بخش كیفي و نيز مطالعه متون پرسشنامه كمي طراحي و اطلاعات از طريق پرسشگري از بيماران جمع آوري و با آمار توصيفي شامل فراواني و درصد مورد آناليز قرار گرفت. یافته‏ها: نتايج حاصل از مطالعه با توجه به آميزه‏هاي بازاريابي اجتماعي در 4 طبقه اصلي شامل قيمت خدمات غربالگري، مكان ارائه خدمات غربالگري و محصول و ترويج انجام شده براي ارائه اين خدمات در سطح جامعه با 9 زیر طبقه دسته‏بندي گرديد. طبقه اول قیمت محصول با زیر طبقات عوامل افزاینده و عوامل کاهنده قیمت، طبقه دوم مکان با زیر طبقات وضعیت فعلی دسترسی به خدمات غربالگری و محل‏های ارائه خدمات غربالگری در جامعه، طبقه سوم ترویج با زیر طبقه‏های وضعیت فعلی آموزشی در مورد بیماری در جامعه، وضعیت مطلوب آموزشی از دیدگاه بیماران و نواقصات موجود در وضعیت فعلی آموزش و طبقه محصول با زیر طبقات آن شامل ویژگی‏های فعلی و ویژگی‏های مطلوب خدمات، يافته‏هاي حاصل از بخش كيفي مطالعه بود. در بخش كمي مطالعه نيز بيشترين فاكتورهاي موثر بر انجام غربالگري شامل هزینه پایین خدمات (100%)، وجود روش‏های دقیق تشخیصی (100%)، وجود آموزش در مراکز بهداشتی در مورد بیماری و غربالگری آن (95%)، دسترسی راحت به خدمات (90%)، عدم احساس نیاز به انجام غربالگری (90%)، وجود تیم پزشکی مناسب (80%)، خانم بودن پزشک و عدم خجالت از وی (40%) و انجام معاینات در محیط‏های کاری زنان (5%) بودند. نتیجه‏گیری: کاهش هزینه‏های مرتبط با غربالگری، تامين امکان دسترسی آسان‏تر به مراکز غربالگری، افزایش آگاهی رسانی توسط رسانه‏های جمعی، و آموزش مناسب زنان در مورد سرطان پستان و معاینه سینه می‏تواند منجر به افزایش ترغیب انجام غربالگري سرطان پستان در بيماران با سرطان پستان گردد.

عنوان انگليسي

Evaluation of social marketing structures that are effective in screening of breast cancer in patients who have breast cancer (method triangulation)

خلاصه انگلیسی

Introduction: The role of screening has been known in early detection of different cancers and esPecially in breast cancer of women and one of the most imPortant measures of health care is encourage of women to do this test. Educational and awareness measures are Performed about this subject, but, less attention has been Paid to the issue of assessment and effectiveness of screening. The Purpose of this study was to evaluate the structure of social marketing affecting screening of breast cancer in women at risk. Materials and Methods: Patients with wide range in age, sex, and socioeconomic status were selected by the the Cancer Registry Center and were interviewed using a semi-oPen interview. Then the content analysis of the interview data was conducted and based on the obtained information and the literature study, quantitative questionnaire designed to gather information from Patients and analyzed using quantitative methods. Results: The study consists of 4 categories and 9 sub-categories. First category was price with 2 sub- categories including factors that increase the price and factors that decrease the price. Second category was place with 2 sub-categories including the current status of access to breast cancer screening services and location of breast cancer screening services in the community. Third category was promotion with 3 sub-categories including the current status of education in the community about the disease, appropriate status of education from the patients view and Shortcomings in the current state of education. The last category was product and with 2 sub-categories including current characteristics of products and favorable characteristics of products. In the quantitative part of the study, the most factors affecting breast screening were low service cost (100%), existence of accurate diagnostic procedures (100%), existence of training about breast cancer and its screening in health care center (95%), easy access to services (90%), lack of feeling need for breast screening (90%), existence of good medical team (80%), existence of women doctor in health center and as a result not having shame from her (40%), performing related tests in the women workplace (5%). Conclusion: Reducing the costs associated with breast cancer screening, better access to breast cancer screening centers, increasing awareness about breast cancer screening by mass media, and appropriate education for women about breast cancer and breast examination, can encourage breast cancer screening in patients with breast cancer.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :فیروز امانی
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :زهره روشنی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0519
کلید واژه ها:سرطان سینه، غربالگری، بازاریابی اجتماعی
کلید واژه ها (انگلیسی):Breast Cancer,Screening, Social Marketing
موضوعات :QZ آسیب شناسی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :6345
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :05 بهمن 1393 08:05
آخرین تغییر :05 بهمن 1393 08:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...