title

تاثیر آروماتراپی لاوندر بر شدت درد دیسمنوره

نیکجو, رويا and کاظم زاده, رأفت (1393) تاثیر آروماتراپی لاوندر بر شدت درد دیسمنوره. در: هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری, 2 الی 4 بهمن ماه 1393, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

[img]
Preview
Text - Published Version
354kB

Official URL: http://www.irhrc2015.ir/news/3

Persian Abstract

مقدمه: دیسمنوره اولیه شایع ترین شکایت در زنان بالغ است که منجربه اختلال در عملکرد آنها می شود. با توجه به شیوع دیسمنوره اولیه و عوارض درمانهای موجود و با توجه به اینکه مطالعات موجود در این زمینه با رایحه لاوندر محدود بوده و مطالعه مشابهی نیز در منطقه وجود ندارد .مطالعه حاضر با هدف تاثیر لاوندر برشدت درد دردیسمنوره اولیه طراحی شده است. مواد و روش ها: این مطالعه کارازمایی بالینی برروی200 نفر از دانشجویان انجام شده است. نمونه¬ها به صورت تصادفی دردوگروه مداخله وشاهد قرارگرفتند. رایحه لاوندردر سه روز اول قاعدگی، روزانه به مدت 30 دقیقه در دوسیکل متوالی توسط واحدهای پژوهش استنشاق گردید. شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری درد در سه روز اول قاعدگی قبل از مداخله و 2 سیکل مداخله اندازه گیری شد.پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار 17Spss وآزمون آماری تي زوج و تي مستقل انجام شد. یافته ها: میانگین شدت درد قبل از مداخله در دو گروه مورد وشاهد تفاوت معنی دار نشان نداد. اما نمره شدت درد پس از 2 ماه مداخله، در گروه مورد نسبت به گروه کنترل کاهش یافت(P<0/000 ). در مطالعه ای مینگ چیئو در ژاپن در سال 2012 انجام داد نيز آروماتراپی با اسانس لاوندر شدت درد دیسمنوره کاهش معني داري داشت(P<0/001). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ، به نظر می رسد لاوندر درکاهش شدت درد دیسمنوره اولیه موثر است.با توجه به بی ضرربودن آن توصیه می¬شود جهت تخفیف کرامپ و دردهای قاعدگی بکار برده شود.

Title

Effect of Lavender Aromatherapy on the Severity of Dysmenorrhea


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رويا نیکجو
نویسنده مسئول :رأفت کاظم زاده
Uncontrolled Keywords:آروماتراپی، دیسمنوره، لاوندر
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:6348
Deposited By: خانم رافت کاظم زاده
Deposited On:11 Nov 1393 03:44
Last Modified:11 Nov 1393 03:44

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...