title

ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و ارتباط آن با HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع II

صمدی, نسرین and اللهیاری, ایراندخت and وکیلی, جعفر and دادخواه, بهروز and محمدغریبانی, مجید and کاظم زاده, رأفت and شیرزاد, فرشته and قلیزاده, ژیلا (1393) ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و ارتباط آن با HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع II. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

[img]
Preview
Text
1MB

Official URL: http://pscongress.com/login.aspx?Ph=RegAbs.aspx

Persian Abstract

مقدمه و هدف: دیابت نوع دو بیماری مزمن و خطرناکی است و با وجود هزینه هایی که براي پیشگیري و کنترل آن صرف می شود، روز به روز بر تعداد افراد مبتلا به دیابت وعوارض آن افزوده می شود. به نظر می رسد که نقطه ضعف در خودمراقبتی این بیماران باشد. منظور از خودمراقبتی در دیابت، تزریق صحیح و به موقع انسولین، رعایت رژیم غذایی، فعالیتهاي جسمی مناسب،شناسایی نشانه هاي هیپرگلیسمی و افزایش کیفیت زندگی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و ارتباط آن با HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع دو بوده است. روش اجرا: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 170 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به در مانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی (ره)شهر اردبیل به روش تصادفی ساده بررسی شده اند. جمع آوري اطلاعات از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی: اطلاعات دموگرافیک، خودکارآمدي و خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون Chi-square و ضریب همبستگی پیرسون در محیط SPSS استفاده گردید. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مطابق نتایج آزمون کای-دو(006/0P=) وضریب همبستگی پیرسون(88/0r=) بین رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع دو ارتباط آماری معنی داری وجوددارد. نتیجه گیری: دیابت نوع دو بیماری است که به رفتارهای خود مراقبتی ویژه تا پایان عمر نیاز دارد. با توجه به نتایج حاصل ازمطالعه حاضرخودکارآمدي پیش شرط مهم و اساسی براي انجام موفقیت آمیز رفتارهاي خودمراقبتی است؛ لذا استفاده از روشهاي ارتقاي خودکارامدي می تواند در ارتقا خودمراقبتی آنان موثر واقع گرددوبا توجه به ارتباط آن با سطح HbA1c می توان ازین طریق میزان کنترل قندخون و عوارض ناشی از افزایش آن راپیش بینی و کنترل نمود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین صمدی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :جعفر وکیلی
نویسنده :بهروز دادخواه
نویسنده :مجید محمدغریبانی
نویسنده :رأفت کاظم زاده
نویسنده :فرشته شیرزاد
نویسنده :ژیلا قلیزاده
Uncontrolled Keywords:خودمراقبتی ، خودکارآمدی ، HbA1c ، دیابت نوع II .
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
WK Endocrine System
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:6357
Deposited By: Dr Nasrin Samadi
Deposited On:18 Jan 1394 03:55
Last Modified:07 Mar 1398 08:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...