title

مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1385) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.7-13. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
142kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://jarums.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: سينوزيت به التهاب حفرات دور بيني اطلاق مي شود. استاندارد طلايي تشخيص سينوزيت باكتريال با تعيين دقيق اتيولوژي سينوزيت به وسيله اخذ نمونه پونكسيون در شرايط استريل از درون سينوس است كه عملي تهاجمي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير آموكسي سيلين با كلاريترومايسين در درمان سينوزيت حاد باكتريال كسب شده از جامعه طراحي گرديده است. روش كار: مطالعه به صورت كارآزمايي باليني يك سوكور و با انتخاب تصادفي 30 كودك در هر يك از گروه هاي بيمار و شاهد انجام شد. سينوزيت حاد به سينوزيتي كه كمتر از چهار هفته به طول انجاميده اطلاق گرديد. معيارهاي ورود به مطالعه شامل ترشحات ته حلقي چركي يا ترشح چركي از بيني به همراه وجود حداقل سه مورد از موارد ذيل، درد موضعي يك طرفه در صورت يا سر، بوي بد دهان، بدتر شدن علايم در طي پنج تا هفت روز قبل و درجه حرارت بيشتر يا مساوي 38 درجه سانتي گراد زير بغل با دوز 15 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم در (KLACID) كلاريترومايسين (A بودند. به يكي از گروه ها به صورت تصادفي (گروه آموكسي سيلين با دوز 40 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم در سه دوز (B دو دوز منقسم و به گروه دوم به صورت تصادفي (گروه نسخه نه و با استفاده از آزمون هاي مجذور كاي و تي SPSS منقسم داده شد. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. در روز دهم احساس بهبودي A و 26 نفر ( 86 %) بيماران گروه B يافته ها: از نظر پاسخ به درمان نه نفر ( 30 %) بيماران گروه در مورد سرعت ايجاد بهبودي، احساس بهبودي .(p=0/ كامل داشتند. اين اختلاف با توجه به آزمون مجذور كاي معني دار بود( 001 6 روز ايجاد شد كه اين اختلاف از نظر آماري معني ±1/ در 9 A 10 روز (ميانگين ± انحراف معيار) و در گروه ± در 0 ،B در گروه .(p=0/ دار بود( 001 نتيجه گيري: علي رغم حجم كم نمونه، تفاوت در ميزان تاثير كلاريترومايسين در مقايسه با آموكسي سيلين معني دار بود بنابراين مي توان از آن به عنوان يكي از داروهاي موثر در درمان سينوزيت حاد باكتريال استفاده نمود. ،(p=0/001)

عنوان انگليسي

Clarithromycin vs Amoxicillin in Treatment of Acute Community Acquired Bacterial Sinusitis (ACABS) in Children

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Sinusitis is inflammation of perinasal sinuses. Gold standard for diagnosis and etiology of bacterial sinusitis is a positive culture of punctured samples in sterile conditions, which is invasive procedure. This study was designed to compare the effects of clarithromycin versus amoxicillin on treatment of acute community acquired bacterial sinusitis in children. Methods: This study was conducted as a single-blind clinical trial, with 30 randomly selected patients in each of two groups (case and control). Acute sinusitis was defined as sinusitis not lasting more than 4 weeks. Inclusion criteria were defined as existence of post nasal septic drip or nasal prulent secretions plus at least 3 out of 4 conditions as follows: unilateral local pain on face or head, halitosis, deterioration of symptoms in recent 5 to 7 days and axillary temperature equal to or greater than 38 degrees centigrade. For one group of patients (group A) clarithromycin (KLACID) 15 mg/kg in two divided doses, and for another group (group B) amoxicillin 40 mg/kg in three divided doses, were administered. The collected data were analyzed by SPSS (rel 9) using Chi-square and t-test. Results: In view of response to treatment, 9 persons in group B (30%) and 26 persons in group A (86%) felt healthy on tenth day of therapy. The difference was statistically significant (P=0.001) using Chi-square test. Mean days before patients’ improvement was calculated to be 10 ± 0 (mean ± SD) days for group B and 6±1.9 days for group A. The difference was statistically significant (P=0.001). Conclusion: Despite relatively small sample size, the difference found between effectiveness of two drugs was significant (p=0.001). Thus clarithromycin can be used as one of the effective drugs in treatment of acute bacterial sinusitis. Keyword: ACABS, Clarithromycin, Amoxicill

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهرام حبیب زاده
نویسنده :افشین فتحی
نویسنده :همایون صادقی
نویسنده :فیروز امانی
نویسنده :مهیار قمری
اطلاعات اضافی :indexed in: Magiran ، Iran Medex ، SID ، ISC , Google Scholar
کلید واژه ها:سينوزيت حاد كسب شده از جامعه ، كلاريترومايسين، آموكسي سيلين
کلید واژه ها (انگلیسی):ACABS, Clarithromycin, Amoxicillin
موضوعات :QV فارماکولوژی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :6364
ارائه شده توسط : دکتر شهرام حبیب زاده
ارائه شده در تاریخ :13 بهمن 1393 04:50
آخرین تغییر :03 دی 1394 06:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...