title

نقش يرسينيا انتروكوليتيكا در اسهال حاد كودكان زير 5 سال در فصول سرد سال استان اردبيل

غادریانی, احیا ، اصلانی, محمد مهدی ، حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین (1386) نقش يرسينيا انتروكوليتيكا در اسهال حاد كودكان زير 5 سال در فصول سرد سال استان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (4). ص.ص.387-391. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
98kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_id=361&sid=...

خلاصه فارسی

مجله: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل، 1386؛ دوره 7، زمستان، شماره 4، صفحات: 387-391. چكيده: زمينه و هدف : يرسينيا انتروكوليتيكا از خانواده انتروباكترياسه ، گروه يرسينيه مي باشد . اعضاي اين جنس به صورت باسيل يا كوكوباسيلهاي گرم منفي و بدون اسپور و هم اكسيداز منفي مي باشندكه طيف وسيعي از بيماريها در انسان را باعث مي شوند كه گاستروانتريت شايع ترين آنها است. ساير بيماريها و سندرم هاي كلينيكي عبارتند از: سپتي سمي، لنفادنيت مزانتريك، آپانديسيت، فارنژيت و بندرت سندرم رايتر. به دليل گزارشهاي مكرر گاستروانتريتهاي تبدار توسط مراكز بهداشت شهرستانهاي استان اردبيل، احتمال گاستروانتريت ناشي از يرسينيا در اين استان سرد سير متصور بود ولذا اين بررسي به منظور تعيين نقش يرسينيا انتروكوليتيكا در ايجاد اسهال كودكان زير 5 سال در فصول سرد سال در استان اردبيل انجام گرفت . روش كار : در طي يك دوره 7 ماهه از شهريور لغايت اسفند 84 ، تعداد 490 نمونه مدفوع از كودكان زير 5 سال مبتلا به اسهال حاد مورد بررسي قرار گرفت . نمونه ها به صورت سواپهاي آغشته به مدفوع از طريق محيط ترانسپورت كاري ـ بلر به آزمايشگاه ارسال و بر روي محيط هاي مك كانكي اگار ، سالمونلا-شيگلا اگار ، يرسينيا سلكتيواگار ، TCBS اگار و سلنيت F كشت داده شده و بعد از انجام انكوباسيون به مدت كافي، كلونيهاي مشاهده شده با روشهاي استاندارد بيوشيميايي شناسايي و در صورت لزوم با استفاده از آنتي سرم هاي مربوطه از نظر سرولوژيك نيز مشخص شدند. يافته ها : از 490 نمونه ارسالي، 405 مورد داراي قابليت لازم براي انجام كشت بودندو مورد بررسي قرار گرفتندكه از 38مورد آنان (9.38%) باكتري هاي پاتوژن جدا شد. فراواني باكتريهاي جدا شده به ترتيب عبارت بودند از يرسينيا انتروكوليتيكا 13 سويه ، ويبريو11سويه ، اشرشياكلي انتروپاتوژنيك 6 سويه، سالمونلا 5 سويه، شيگلا 2 سويه و پلزيوموناس 1 سويه. نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشانگر نقش يرسينيا انتروكوليتيكا در ايجاد اسهال در فصول سرد سال در استان سردسير و كوهستاني اردبيل است. تصور مي شود فراواني موارد جدا شده ويبريو به علت همزماني اپيدمي وبا در استان در زمان انجام اين تحقيق باشد.

عنوان انگليسي

The Prevalence of Yersinia Spp in Cold Weather Seasons in Children Less than 5 Years old with Acute Diarrhea in Ardebil Province

خلاصه انگلیسی

Background & Objective: Yersinia spp is from Enterobacteriacea family. The members of this group are all gram negative bacilli or cocobacili and non-spore and negative hemeoxidase which casuses a vast spectrum of diseases in humans the commonest one of which is gastroenteritis. Other diseases and clinical syndromes are septicemia, mesenteric lymphadenitis, Appendicitis, pharyngitis and rarely Reiter's syndrome. Due to frequent reports of febrile gastro-enteritis from Health centers of Ardebil, the probability of gastroenteritis resulted from Yersinia in this cold province is predictable. Thus this study was done to determine the role of Yersinia spp in the diarrhea of children under 5 in the cold seasons of the year in Ardebil. Methods: Stool samples from 490 children under 5 with diarrhea in a 7-month period were collected, and transferred in carry-Blair to the laboratory. Stool samples were cultured on Mac-Conkey agar and Salmonella-Shigella agar and Yersinia selective agar, TCBS agar and selenate agar. After adequate incubation, the growing colonies were identified according to the standard biochemical methods. Results: of 490 samples, only 405 were suitable to be cultured of which 9.38% pathogenic bacteria were isolated. The frequency distribution of the separated bacteria were as follows Y.enterocolitica, 13 species; vibrio, 11 species; Enteropathogenic E.coli, 6 species; Salmonella, 5 species; Shigella, 2 species and plesiomonas, one species. Conclusion: The findings of this study are the indicator of the role of Yersinia spp in diarrhea in the cold seasons of the year in the cold and mountainous province of Ardebil. On the other hand, the frequency of isolated vibria was due to simultaneous cholera epidemy in this area.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :احیا غادریانی
نویسنده :محمد مهدی اصلانی
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده :افشین فتحی
اطلاعات اضافی :Indexed in: Magiran ، Iran Medex ، SID ، ISC, Google Scholar
کلید واژه ها:اسهال حاد، يرسينيا انتروكوليتيكا، كودكان زير 5 سال، فصول سرد
کلید واژه ها (انگلیسی):Acute Diarrhea, Yersinia spp, Children Under 5, Cold Seasons
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WI سیستم گوارشی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :6367
ارائه شده توسط : دکتر شهرام حبیب زاده
ارائه شده در تاریخ :13 بهمن 1393 04:57
آخرین تغییر :03 دی 1394 06:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...