title

بررسي تاثير محل نصب پوستر بهداشتي بر آگاهي مراجعين به مركز بهداشتي –درماني شهيد قنادي امامي اردبيل در سال 1381

حمیدزاده اربابی, یوسف and امانی, فیروز and مهدوی, عبدالله and دهقان, محمد حسین and مردی, افروز (1382) بررسي تاثير محل نصب پوستر بهداشتي بر آگاهي مراجعين به مركز بهداشتي –درماني شهيد قنادي امامي اردبيل در سال 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (7). pp. 18-22. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
160kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

مقدمه : پوستر يك رسانه غير پروژكتوري، ترسيمي، نوشتاري و چاپي است كه به منظور افزايش سطح آگاهي افراد جامعه و تقويت پيام هاي ارائه شده توسط ساير رسانه ها در زمينه هاي مختلف بخصوص آموزش بهداشت كاربرد فراواني دارد. از طرفي، يكي از وظايف كارشناسان آموزش بهداشت، ارزيابي روشها و رسانه هاي آموزشي مي باشد. چون در زمينه بررسي تاثير پوسترهاي نصب شده در مراكز بهداشتي – درماني پژوهشهاي اندكي صورت گرفته است اين طرح با هدف تعيين درصد كساني كه به پوستر نصب شده به مركز بهداشتي – درماني نگاه مي كنند و نيز تعيين ميزان آگاهي دريافت شده از پيام پوستر نصب شده در نواحي مختلف مراكز بهداشتي – درماني انتخاب و اجرا گرديد. روش تحقيق: اين پژوهش يك مطالعه سنجش بعد از مواجهه بود. جامعه پژوهشي مراجعين به مركز بهداشتي – درماني شهيد قنادي امامي شهر اردبيل بود. ابزار گردآوري داده ها شامل يك پرسشنامه و يك پوستر بود. طبق برنامه قبلي، پوستر در سه مرحله زماني متفاوت، در 3 محل مختلف مركز مذكور نصب و مورد پژوهش قرار گرفت. داده ها به روش نمونه گيري از افراد در دسترس جمع آوري گرديد. نتايج : يافته ها نشان داد كه از ميان مراجعين ، در مرحله اول 8/18% در مرحله دوم 8/20% و در مرحله سوم 2/61% پوستر نصب شده را ديدند. آزمون آماري odds Ratio نشان داد كه احتمال ديده شدن پوستر در بغل در ورودي و بغل اتاق مادر و كودك تقريبا برابر است با (9/0%) در حالي كه احتمال ديده شدن پوستر نصب شده در وسط سالن انتظار نسبت به دو محل قبلي تقريبأ برابر 7% است . همچنين آزمون آماري ANOVA تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات آگاهي دريافت شده مراجعين در نواحي سه گانه نشان نداد (01/20). همچنين بين سطح آگاهي دريافت شده و متغيرهاي زمينه اي مانند سن، جنس، وضع تاهل و غيره اختلاف معنادار مشاهده نگرديد. نتیجه گیری : در اين مطالعه مشخص شد كه ميزان توجه به پوستر هاي نصب شده در مركز بهداشتي – درماني مذكور پائين است. (كمتر از يك پنجم مراجعين با سواد) و لذا بايستي از روشها و راهبردهاي گوناگون كمك گرفت تا تعداد بيشتري از مراجعين به پوسترهاي نصب شده در مراكز بهداشتي – درماني توجه كنند. در اين زمينه رعايت استاندارهاي تهيه پوستر و نيز نصب پوستر در محل مناسب مانند تهيه تابلوهاي سه بعدي و نصب پوستر در محل مناسب مانند نصب آن در وسط راهروها و سالن هاي انتظار مراكز بهداشتي – درماني پيشنهاد مي گردد.

Title

the effect of health poster location on the knowledge of people referring to shahid Gannadi Imami health center in Ardabil, 2002

English Abstract

Background & Objective: Poster is a non-projector, visual, graphic and printed medium that is applied in various cases specially in health education. On the other hand, one of the health education experts task is evaluation of educational methods and media. Since few studies were performed on effectiveness of posters on knowledge of people, this study was designed to determine the percentage of people who looked at the posters in health centers and also to determine the level of knowledge attained from these posters located in different places of health centers. Methods: This was a semi-experimental study. The population was people who referred to Shahid Gannadi health center. Samples were selected by simple random method. The data were collected by a questionnaire. The posters were fixed in three places during three different stages and the collected data were analyzed. Results: The findings showed that from among these subjects, 18.8% in the first stage, 20.8% in the second stage and 61.2% in third stage observed the fixed posters. The probability of the poster to be seen near the doorway and examination room was equal (Odds Ratio=0.9) whereas the probability of the same posters to be seen in waiting hall was 7 times as much as the previously mentioned locations. The ANOVA indicated no significant difference between demographic variables (age, sex, marital status, ets) of study subjects and their knowledge scores. Conclusions: The study showed that People paid very little attention to fixed poster. Therefore, regarding the role of posters in increasing the knowledge level, several strategies should be employed to make people pay more attention to these posters. Following the accepted standards in preparation and fixation of posters and preparation of three dimensional boards for the posters in health care centers are suggested.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:پوستر ، رسانه های همگانی ، آموزش بهداشت ، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):poster , mass media , health education , Ardabil
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:646
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:02 Dec 1388
Last Modified:02 Apr 1393 04:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...