title

تأثیر ماساژ بر میزان درد و طول مدت زایمان

خاوندی زاده اقدم, سیما and کاظم زاده, رأفت and دریابخش, آمنه (1393) تأثیر ماساژ بر میزان درد و طول مدت زایمان. در: سمینار کشوری سلامت بارداری, 28-30 بهمن 1393, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

[img]
Preview
Text - Published Version
345kB

Official URL: http://seminars.zaums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: مطالعات مختلف اثرات ماساژ در اتاق درد و زایمان را مطرح کرده‌اند که اهمیت آن کمتر از عوامل طبی و مامایی نمی‌باشد. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژ بر میزان درد و طول مدت زایمان در زنان نخست‌زا انجام شد. مواد و روش¬ها: این مطالعۀ تجربی در سال 1392 بر روی 100 زن نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل مراجعه و بستری شده بودند، انجام شد. 50 نفر در گروه مداخله (ماساژ) و 50 نفر در گروه کنترل (بدون ماساژ) بطور تصادفي قرار گرفتند. در گروه ماساژ (ماساژ از انتهای مهره‌های ساکروم تا مهره‌های کمری) طی مدت زمان 30 دقیقه در حین انقباضات و در دیلاسیون 4، 6، 8 و 10 سانتی‌متری سرویکس انجام شد و سپس شدت درد زایمان در پایان مرحله دوم زایمان و طول مدت زمان فاز فعال و مرحلۀ دوم زایمان در هر دو گروه ثبت شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری spss نسخۀ 12 و آزمون‌های تی، کای اسکوئر و من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. يافته¬ها: براساس نتایج این مطالعه ماساژ به طور معنی¬داری باعث کاهش شدت درد زایمان در پایان مرحلۀ اول زایمان (001/0 > p) و کاهش طول زایمان (001/0 > p) شد. نتيجه¬گيري: ماساژ بسیاری از نتایج زایمان از قبیل میزان درد و طول مدت زایمان را بهبود می‌بخشد. بنابراین می‌توان از آن در زایمان‌های طبیعی بدون هیچ عارضه‌ای استفاده نمود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سیما خاوندی زاده اقدم
نویسنده مسئول :رأفت کاظم زاده
نویسنده :آمنه دریابخش
Uncontrolled Keywords:ماساژ، درد زایمان، طول زایمان
Subjects:WQ Obstetrics
WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:6533
Deposited By: خانم رافت کاظم زاده
Deposited On:27 Dec 1393 05:10
Last Modified:27 Dec 1393 05:10

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...