title

فراوانی آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبيل، 1391-1393

محمدی قلعه بین, بهنام and رحیمی, کیمیا and پزشکی, علی and امانی, فیروز and آذغانی, پیمان and اصغری, سلطان and رئیسی, الهام and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) فراوانی آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبيل، 1391-1393. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (1). pp. 75-82. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
137kB

Official URL: http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_id=779&sid=...

Persian Abstract

زمينه و هدف: تريکوموناس واژيناليس تک ياخته انگلی است که در دستگاه تناسلی - ادراری انسان زندگی و ايجاد علائم می‌کند. تريکومونيازيس شايعترين عفونت منتقله از طريق تماس جنسی است و بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بيش از170 ميليون نفر سالانه در سراسر جهان به اين انگل آلوده می‌شوند. از عوارض تريکومونيازيس در‌زنان افزايش احتمال انتقال ويروس‌ HIV ، افزايش خطر ابتلا به سرطان سرويکس، زايمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن و افزايش احتمال آلودگی به ساير عفونت های منتقله از طريق تماس جنسی می‌باشد. با توجه به اهميت عوارض ناشی‌از‌آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در زنان باردار مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در زنان باردار و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی انجام‌گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعی‌از نوع توصيفی‌ تحليلی بود. از ميان زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبيل تعداد‌500 نفر پس از پر کردن رضايتنامه و پرسشنامه انتخاب شدند. نمونه برداری از ترشحات واژن با سواپ استريل و اسپاکولوم يکبار مصرف، جهت تشخيص مستقيم انگل زير ميکروسکوپ و همچنين کشت در محيط اختصاصی دياموند انجام شد. نتايج به دست آمده از آزمايشات در کنار اطلاعات موجود در پرسش نامه با استفاده از آزمون آماری کای 2 در نرم افزار آماری‌‌ SPSS (نسخه 19) مورد آناليز قرار‌گرفت. يافته‌ها:‌‌‌ ‌ ‌ از تعداد 500 نمونه مورد مطالعه پنج مورد (1%) در آزمايش مستقيم و‌12 مورد (4/2%) در روش کشت از نظر تريکوموناس مثبت شدند. از بين موارد‌ کشت مثبت 5 نفر‌(7/41%) درگروه سنی 25-16سال و 7نفر (3/58%) درگروه سنی 35-26سال قرار داشتند. همچنين از ميان علائم بالينی رابطه معناداری بين ترشح با ابتلا به اين انگل مشاهده شد. نتيجه گيری: با وجود آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در بين زنان متاهل و باردار، ارائه برنامه بهداشتی موثر در پيشگيری از آلودگی در اين افراد توسط مسئولين بهداشتی ضروری به نظر می‌رسد.

Title

Frequency of Trichomonas Vaginalis Infection among Pregnant Women Referred to Health and Medical Centers in Ardabil City, 2013-2014

English Abstract

Background & objectives: Trichomonas vaginalis is a protozoan parasite lives and also causes symptoms in urogenital system of human. Trichomoniasis is the widest spread infection which is transmitted through sexual contact and more than 170 million people are a ffected with Trichomonas vaginalis in the world. Trichomonas vaginalis in women causes pelvic inflammatory disease, increase in the risk of fallopian tube dependent infertility, ectopic pregnancy, preterm labor, the birth of low weight infants and the increase in the possibility of HIV transmission. Considering the importance of Trichomonas vaginalis infection in pregnant women and lack of data from Ardabil city, this study was performed to identify this infection in pregnant women referred to health and medical centers of Ardabil city. Methods: Vaginal discharge from 500 pregnant women was collected with sterile swap and disposable speculum and examined for Trichomonas vaginalis by direct microscopic examination and cultured in Diamond specific medium. A testimonial and questionnaire were completed for each case and the results analyzed using chi-square test by SPSS statistical software version 19. Results: In this study, the culture of samples displayed 12 positive cases (2.4%). Furthermore, Trichomonas vaginalis trophozoites were observed in five cases (1%) with direct microscopic examination. Among 12 positive cases, five respondents (41.7%) were in age range of 16-25 years and seven (58.3%) in 26-35 years old. Among different clinical manifestations there was a significant relation between discharge and the infection. Conclusion: The present survey confirmed the presence of Trichomonas vaginalis infection in pregnant women of Ardabil city. Therefore, an effective healthcare program by health authorities for prevention of infection in this group seems to be needed.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :بهنام محمدی قلعه بین
نویسنده :کیمیا رحیمی
نویسنده مسئول :علی پزشکی
نویسنده :فیروز امانی
نویسنده :پیمان آذغانی
نویسنده :سلطان اصغری
نویسنده :الهام رئیسی
نویسنده :حافظ میرزانژاد اصل
Additional Information:Indexed in: google scholar, ISC, SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:تريکوموناس واژيناليس ، تريکومونياز ، زنان باردار ، اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Trichomonas Vaginalis , Trichomoniasis , Pregnant Women , Ardabil
Subjects:QW Microbiology and Immunology
QX Parasitology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Parasitology
ID Code:6575
Deposited By: Dr Behnam Mohammadi Ghalebin
Deposited On:16 Jan 1394 06:39
Last Modified:22 Feb 1399 08:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...