title

بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر (1393) بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل:ارتقاء کیفیت آموزش بالینی, 16 - 18 اسفندماه 93, سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
89kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iums.ac.ir/

خلاصه فارسی

مقدمه :آموز ش بالینی بخش عمده ای از دوره آموزشی دانشجویان گروههای علوم پزشکی است . و ارتقای کیفیت آموزش بالینی ، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود ، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف آن است. و این مطالعه هم با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شد. روش کار : این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی بوده و جامعه آماری آن دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بود. حجم نمونه با احتساب ضریب اطمینان 95 % ، نسبت 50% ، و خطای 05/ حدود 384 نفر برآورد گردید و در مجموع 410 نفر مورد بررسی فرارگرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه 6 قسمتی بود . پس از نمونه گیری کلیه داده ها وارد نرم افزار spss شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها :ارزیابی دانشجویان از امکانات محیط بالینی ضعیف ( 3/80% ) بود. 6/55% آنان عملکرد اساتید بالینی را متوسط ذکر کرده اند.و 4/46 % دانشجویان از فقدان برنامه ریزی منظم اساتید در آموزش بالینی ناراضی بودند.و 3/63% آنان مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی را در حد متوسط بیان کرده اند. و 5/59 % آنان وضعیت ارزشیابی در محیطهای بالینی را ضعیف گزارش کرده اند. نتیجه گیری : مشکلات متعددی در فرایند آموزش بالینی وجود دارد که باید مورد توجه مسئولین آموزش قرار گیرد . وضعیت آموزش بالینی نیاز به تامین امکانات ، تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینی داردنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محمدعلی محمدی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
کلید واژه ها:آموزش بالینی ، ارزشیابی ، دانشجویان
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :6600
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :05 اردبهشت 1394 05:47
آخرین تغییر :05 اردبهشت 1394 05:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...