title

میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر اردبیل

دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی and مظفری, ناصر (1393) میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر اردبیل. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 14-12 ،اسفندماه 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

[img]
Preview
Text - Published Version
111kB

Official URL: http://www.umsu.ac.ir/

Persian Abstract

مقدمه و هدف: یکی از عوامل مهمی که در ایجاد رضایت بیماران بستری در بیمارستانها موثر می باشد احترامی است که باید کارکنان بخش درمان نسبت به حقوق و محدوده قلمرو بیماران قائل شوند این مطالعه هم در این راستا انجام شده است. روش مطالعه: این مطلعه توصیفی و تحلیلی بوده و جامعه مورد بررسی بیماران بستری بالای 15 سال بود .در این مطالعه 285 نفر از بیماران بستری در بیمارستان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تنظیمی بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید.سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 8/62% «پاسخ صحیح به سئوالات بیماران»، 6/59%«احترام به اعتقادات و باورهای بیمار» را اغلب اوقات و همیشه از طرف پرسنل درمانی مثبت ارزیابی نمودند، در مقابل 3/52% «رعایت خلوت و حریم بیماران» و 8/62% «معرفی پرستار به بیمار » را به صورت هرگز و بندرت بیان کردند.در کل نتایج نشان داد که 7/53% از بیماران بیان داشته اند که حقوق و قلمرو آنان «اغلب اوقات» از سوی کارکنان درمانی مورد توجه و احترام قرار گرفته است.همچنین بین تحصیلات با محدوده قلمرو و حقوق بیماران ارتباط آماری معنی دار بود(P<0/05). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش لزوم برنامه ریزی درست برای رعایت احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در تمامی حیطه های درمانی و آموزشی احساس می شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :بهروز دادخواه
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
Uncontrolled Keywords:محدوده قلمرو ، بیماران ، بیمارستان
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
WY Nursing
WZ History of Medicine
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:6603
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:06 Feb 1394 03:18
Last Modified:06 Feb 1394 03:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...