title

نگرش پرستاران در مورد آموزش به بیمار

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1393) نگرش پرستاران در مورد آموزش به بیمار. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 12-14 اسفند 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
107kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.umsu.ac.ir/

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: اهمیت آموزش به بیمار به عنوان یکی از ابعاد مهم علم پرستاری، آنطور که باید در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.نگرش مثبت پرستاران نسبت به آموزش بیمار می تواند بر عملکرد مناسب آنها در این زمینه تاثیر بسزایی داشته باشد. لذا پژوهشی با هدف تعیین میزان نگرش پرستاران در مورد آموزش به بیمار انجام گردید. روش مطالعه: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 186 نفر از پرستاران بیمارستانهای شهر اردبیل با نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات بوسیله فرم مشخصات فردی و پرسشنامه نگرش سنج ردمن(Redman) جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS/Pc و روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد در مجموع 8/47% پرستاران نگرش مثبت و 2/52% نگرش منفی نسبت به آموزش به بیمار داشتند. اکثریت پرستاران (4/91%) عقیده داشتند که آموزش به بیماران کمک می کند تا بهتر با بیماری تطابق یابند.با وجود اینکه اکثریت مطلق پرستاران(5/99%) آموزش به بیمار را امر ضروری می دانستند ولی 6/37% آنها این وظیفه را امری تخصصی و در حوزه فعالیت پزشک بیان نموده اند.نتیجه تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بین نگرش پرستاران و متغیرهای سابقه کار،جنس و وضعیت تاهل رابطه معنی داری را نشان داد(P<0/05). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ضرورت بازآموزی جهت تغییر نگرش پرستاران برای ایفای نقش آموزشی آنان به بیماران را نشان می دهد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
نویسنده :محمدعلی محمدی
نویسنده :ناصر مظفری
کلید واژه ها:آموزش بیمار، نگرش، پرستار
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :6604
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :06 اردبهشت 1394 03:10
آخرین تغییر :06 اردبهشت 1394 03:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...