title

خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به کالا آزار در استان اردبیل

تموک, افشار and آشنایی, فریدون and یگانه مقدم, ژوبین and چینی فروش, میرمهدی and حبیب زاده, شهرام and امینی ثانی, نیره (1386) خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به کالا آزار در استان اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (1). pp. 27-34. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
202kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums

Persian Abstract

زمينه و هدف: ليشمانيوز احشايي بيماري سيستم رتيكولواندوتليال است و توسط هندي ها به كالاآزار به معني بيماري تب سياه معروف شده است. طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت سالانه 500 هزار مورد جديد در جهان روي مي دهد استان اردبيل با اختصاص 25 تا 40 در صد از كل مبتلايان به ليشمانيوز احشایی كل كشور سهم عمده اي در آمار كشوري داشته واز كانون هاي مهم اين بيماري در ايران به شمار مي آيد. با توجه به اهميت اين بيماري در استان اردبيل، اين مطالعه به منظور شناخت علایم باليني بيماري وخصوصيات دموگرافيك مبتلايان انجام شد. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعی است كه به صورت گذشته نگر انجام گرفته است. 110كودك كه از دي ماه 75 تا مرداد 82 با تشخيص كالاآزار در سه بيمارستان فعال شهر اردبيل بستري شده بودند وارد مطالعه شدند. تعريف ابتلا، شامل رويت انگل در آسپيراسيون مغز استخوان يا علایم باليني اختصاصي (تب، اسپلنومگالي، پان سيتوپني وكاهش وزن) به علاوه تست آگلوتيناسیون مستقيم مثبت DAT بود. نمونه ها از نظر خصوصيات دموگرافيك، محل زندگي و علايم باليني و فاصله زمانی موجود بين بروز علایم بيماري تا زمان تشخيص مورد بررسي قرار گرفتند و براي ارائه نتايج از آمار توصيفي ساده استفاده گرديد. يافته ها: از 110 كودك 56/4% پسر و43/6% دختر بودند. 37/8 % بيماران در فاصله يك ماه از شروع علایم تشخيص داده شده بودند. در 97 بيمار تستDAT انجام شده بود كه در 91 مورد مثبت بود(حداقل تيتر مثبت 400/1). در 42 بيمار بيوپسي وآسپيراسيون مغز استخوان انجام شده بود كه در 26 مورد مثبت بود (رويت اجسام ليشمن ). محدوده سني بيماران بين 4 ماه تا 14 سال بود. شايعترین يافته ها تب با97/3% و بي اشتهايي 97/1% بودند. آنمي در90% موارد، ترومبوسيتوپني در60/8% و لكوپني در 24/8% ديده شد. مرگ در 6 نفر از 110 نفرمعادل 5/5% و عدم پاسخ به درمان در 3 مورد (2/7%) روي داد. نتيجه گيری: يافته هاي مطالعه حاضر تقريبا با يافته هاي مطالعات ديگران منطبق است. جمعيت آسيب پذير ليشمانيوز احشايي عمدتاً كودكان مي باشند و براي كاهش میزان مرگ و میر و میزان ابتلا تشخيص هر چه سريعتر بيماري ضرورت دارد لازم است پزشكان شاغل درمناطق اندميك آشنايي كافي با بيماري داشته باشند.

Title

Clinical and Paraclinical Characteristics in Kalaazar Children in the Province of Ardabil

English Abstract

Background and Objectives: Visceral leishmaniasis is a reticulo endothelia system and it is known as 'black fever' by Indians. According to WHO every year there are 500 thousand new cases of it in the world. The province of Ardabil, with 25-40% from all the country's leishmaniasis has a major part in the country and is considered as one of the main focuses in Iran. Due to its importance, this study was done to identify clinical signs and demographic characteristics of the patients. Methods: This was a descriptive cross-sectional study which was done retrospectively 110 children who were hospitalized in three different active hospitals between 1375-1382 entered in this study. Disease definition include parasite detection in bone marrow aspivation or special clinical signs (fever, spleenomegal, pansytopenia and weight loss) in addition direct agglutination test was positive. The samples were investigated in terms of demographic information. Place of living, clinical signs and the length of time between the symptoms of the disease and its diagnosis. To get to the results, simple descriptive statistics was used. 37.8% of the patients were diagnosed from the beginning of symptoms with in a month. Results: There were 56.4% boys and 43.6% girls of all the 110 children. DAT test was done in 97 patients which was positive in 91 cases (minimum positive titer 1/400). In 42 patients biopsy and bone marrow aspiration was done which was positive in 26 cases (lishman body detection). The age of the patients was 4 months -14 years. The most common findings were fever 97.3% and anorexia 97.1%. There was anemia in 90% thrombocytopenia in 60.8% and leukopenia in 24.8%. There was death in 6 patients (5.5%) and unresponsiveness to the treatment in 3 cases (2.7%). Conclusion: The results of the present study nearly corresponds to those of other studies. The main vulnerable community of visceral lieshmaniasis are mainly children. In order to decrease the mortality and morbidity its early diagnosis is essential. It is necessary that the physicians working in endemic regions be familiar enough with the disease.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افشار تموک
Uncontrolled Keywords:ليشمانيوز احشايي، علايم باليني، كودكان، كالا آزار
کلیدواژه ها (انگلیسی):Visceral Leishmaniasis, Clinical Symptoms, Children, Kalaazar
Subjects:QX Parasitology
QZ Pathology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
ID Code:670
Deposited By: Dr MirMahdi Chinifroush
Deposited On:02 Dec 1388
Last Modified:21 May 1392 11:22

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...