title

تعیین ميزان آگاهي دندانپزشكان استان اردبيل در ارتباط با ملاحظات دندانپزشکی بيماران تحت راديوتراپي

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، قرباندوست, رضا (1394) تعیین ميزان آگاهي دندانپزشكان استان اردبيل در ارتباط با ملاحظات دندانپزشکی بيماران تحت راديوتراپي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
164kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
42kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

307kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

6kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

سابقه و هدف : رادیوتراپی از اصلی ترین روشهاي درمانی اسـت کـه گـاهی بـه تنهایی و گاهی در ترکیب با دیگر روشهاي درمانی مـورد اسـتفاده قرار میگیرد. بديهي است كه بدون مراقبت هاي ويژه دندان پزشكي ، نمي توان از بروز عوارض قابل پيشگيري ناشي از اشعه درماني جلوگيري كرد و يا شدّت اثر عوارض اجتناب ناپذير را كاهش داد، مراقبت هاي ويژه دندان پزشكي بايستي قبل از شروع راديوتراپي با معاينه و ارائه طرح درمان مناسب براي هر بيمار آغاز و به هنگام راديوتراپي و پس از خاتمه نيز ادامه يابد. مواد و روشها : این مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی بر روی کلیه دندانپزشکان شهر اردبیل که درمطب مشغول به کار بودند انجام گرفت.به این صورت که دندانپزشکان به پرسشنامه ای که در مورد بیماران تحت رادیو تراپی تهیه شده بود در حضور پرسشگر پاسخ دادند، سپس اطلاعات جمع آوری شده و با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای T-TEST ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 120 دندانپزشک شامل 50 مرد و 70 زن با میانگین سنی 33 در مطالعه شرکت کردند.میانگین زمان فراغت از تحصیل6سال بود. یافته ها : در حیطه آگاهی 24 سوال مطرح گردید، طبق نتیجه بدست آمده 62 نفر (%7/51) از دندانپزشکان دارای سطح آگاهی متوسط بودند.با توجه به نتایج حاصل بین زمان فارغ التحصیل و سن دندانپزشکان با میزان آگاهی ارتباط معنی داری یافت شد و ارتباط با جنس نیز از لحاظ آماری معنادار بدست آمد که در زنان آگاهی نسبت به مردان بالاتر بود. نتیجه گیری : بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در ارتباط در ارتباط با مراجعه کنندگان و بیماران تحت رادیو تراپی در حد متوسط و ضعیف بود. لذا این موضوع نیاز به تدوین آموزش مداوم اختصاصی در این زمینه را تأکید می کند.

عنوان انگليسي

Knowlodge of Ardabil Dentists ragarding Dental treatments in Patients undergone Radiotherapic Procedures .

خلاصه انگلیسی

Introduction: Radiation therapy is the main treatment methods. Sometimes alone and sometimes in combination with other therapeutic methods used.It is obvious that without dental care, complications of radiation therapy can not be avoided, Or reduce the severity of complications. Dental care is a must before starting radiotherapy, And provide appropriate treatment plan for each patient examination begin, And during radiotherapy and continue after termination. Methods and Materials: This cross-sectional study was performed on all Ardabil dentists that work in the office. This means that dentists using a questionnaire that was prepared in patients undergoing radiation therapy in the presence of the questioner responded. Data were analyzed by SPSS software and pearson correlation coefficient. The dentists were 50 male and 70 females, the mean age was 33years old and the mean time passed from their graduation was 6 years. Results: 24The question was raised in the area of knowledge. (51/7%) dentists had moderate awareness knowledge. There was no significantcorrelation Between graduation and the age of dentists with knowledge, And relations between the sexes were also statistically significant.awareness was higher in woman than in men. Conclusion: The results of this study showed knowledge of dentists in Ardabil about patients undergoing radiation was not sufficient, Therefor we recommend some established educational programs in this field.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عمران حاج محمدی
استاد مشاور :ابوالفضل باقری
دانشجو :رضا قرباندوست
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 32
کلید واژه ها:سرطان، دندانپزشک عمومی، پرتودرمانی
کلید واژه ها (انگلیسی):Cancer, general dentist, radiotherapy
موضوعات :WN پرتو شناسی
WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشکده دندانپزشکی > واحد پژوهش - پایان نامه های دفاع شده
دانشکده دندانپزشکی > گروه جراحی دهان، فک و صورت
کد شناسایی :6796
ارائه شده توسط : آقای فرهاد خدایی
ارائه شده در تاریخ :23 تیر 1394 05:17
آخرین تغییر :23 تیر 1394 05:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...