title

جدا سازي و شناسايي هويت مزانشيمي و ستيغ عصبي سلول هاي بنيادي مشتق از پالپ دندان

نیاپور, نازیلا ، تقی پور, زهرا ، صالحی, حسین ، باقری, ابوالفضل ، روحانی, آناهیتا ، طالبی, مهدیه ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی (1394) جدا سازي و شناسايي هويت مزانشيمي و ستيغ عصبي سلول هاي بنيادي مشتق از پالپ دندان. کومش ــ 16 (4). ص.ص.520-526. شاپا 7046-1608

[img] متنی - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

872kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://koomeshjournal.semums.ac.ir

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: امروزه سلول هاي بنيادي مزانشيمي به عنوان منبع بي نظير سلول ها اي بني اادي بزرگساانن در نظار گره اه مي شوند که با کم ترين مسائل اخلاقي در دس رس مي باشد. اين سلول ها جهت بررسي بيولوژي سلول هاي بنيادي، روناد تما ايز آن ها به ديگر سلول ها، مهندسي باهت، پزشکي ترميمي و درمان هاي نوين سرطان مورد اس فاده مي باشد. هدف از تحقيق حاضر جد اسازي سلول هاي بنيادي پالپ دندان و تاييد ويژگي هاي مزانشيمي آن به روش هاي معمول مي باشد. هم چنين بيان پروهاي ال ژني مربوط به سلول هاي س يغ عصبي در آن ها بررسي مي گردد. مواد و روش ها: پس از تهيه دندان ها، اتاقک پالپ نمايان و باهت پالپ به وسيله آنزيم کلاژناز تيپ چهار، هضم گرديد. ساسس، سلول هاي جد اشده از پالپ دندان در محيط αMEM ، حاوي 51 % سرم جنين گاوي مخلوط شد و در دماي C 73 ، رطوبت 51 % و ˚ CO2 %1 کشت داده شدند. قدرت تمايز سلول هاي بنيادي پالپ در محيط هاي تمايزي اس خواني و چربي ماورد ار زي اابي قارار گرهت. درصد بيان نشانگرهاي CD90 و CD45 به روش هلوساي وم ري بررسي شد. هم چنين، بيان ژن ها اي p75ngfr ، slug و sox10 به روش RT-PCR مورد بررسي قرار گرهت. ياه ه ها: سلول هاي بنيادي مش ق از پالپ دندان قابليت اتصال خوبي داش ند و پ انسيل تکثيري باني از خود نشان دادناد. رنگ آميزي Alizarin Red و Oil red نشان داد که اين سلول ها در شرايط مساعد، مي توانند به ترتي اب تما ايز اسا ووژ نيک و آديسوژنيک داش ه باشند. سلول هاي جداسازي شده از پالپ دندان با درصد بان نشانگر CD90 را بيان مي کردند؛ در حاالي کا ه درصد بيان CD45 ،که نشانگر سلول هاي هماتوپوي يک مي باشد، در اين سلول ها ناچيز بود. هم چنين، ن ايج RT-PCR حاکي از بيان ژن هايي هم چون p75ngfr ، slug و sox10 در سلول هاي بنيادي مزانشيمي پالپ دندان بود. ن يجه گيري: سلول هاي جداسازي شده از پالپ دندان، ويژگي هاي سلول هاي بني اادي مزانش ايمي را دارا هسا ند و حاداقل جمعي ي از سلول هاي حاصل؛ منشا و ماهيت س يغ عصبي دارند.

عنوان انگليسي

Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells

خلاصه انگلیسی

Introduction: Mesenchymal stem cells (MSC) are considered as a unique source of adult stem cells which are usually accessible with minimum ethical concerns. MSCs can be used in stem cell biology, different to other cells, tissue engineering, regenerative medicine and future of cancer treatment researches. The aim of the present study was to isolate dental pulp derived stem cells (DPSCs), characterizing them with common techniques and determining neural crest genes expression profile. Materials and Methods: After collecting the teeth, the pulp chamber exposed and the pulp tissue digested with collagenase IV. Dental pulp derived cells were resuspended and incubated in alpha modified minimum essential medium eagle (αMEM) supplemented with 15% fetal bovine serum at 37°C temperature, 95% humidity and 5% CO2. The osteogenic and adipogenic differentiation potentials for dental pulp derived cells were assessed in appropriate conditions. Flow-cytometry analyses were utilized to evaluate the percentage of CD90 and CD45 positive markers within isolated cells. The expression of p75ngfr, slug and sox10 genes was measured via RT-PCR. Results: Dental pulp derived cells were appropriately attached to the culture vessels and showed high proliferation rate on culture medium. Cells could also differentiate to osteogenic and adipose cells; displayed by Alizarin red and Oil red staining. Higher percentage of pulp derived cells were CD90 positive, while the percentage of CD45 expression, as a marker of hematopoietic cells, was negligible. Furthermore, the RT-PCR also revealed the expression of p75ngfr, slug and sox10 in the MSCs isolated from the dental pulps. Conclusion: Dental pulp derived cell have the mesenchymal stem cells characteristics and at least a portion of them have neural crest origin and identity.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نازیلا نیاپور
نویسنده مسئول :علی نیاپور
اطلاعات اضافی :Indexed In: Scopus , EMBASE, DOAJ, Index Copernicus, SID, Iranmedex, Emro, CABI (UK), Magiran, ISC
کلید واژه ها:سلول هاي بنيادي مزانشيمي، پالپ دندان، تمايز سلولي، س يغ عصبي
کلید واژه ها (انگلیسی):Mesenchymal Stromal cells, Dental pulp, Cell differentiation, Neural Crest
موضوعات :QS آناتومی انسان
WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > کمیته تحقیقات دانشجویی
کد شناسایی :6805
ارائه شده توسط : دکتر علی نیاپور
ارائه شده در تاریخ :05 مرداد 1394 06:25
آخرین تغییر :20 فروردین 1397 13:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...