title

ارتباط بین اضطراب و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال

نصیری, خدیجه and ایوان بقاء, ریحانه and کامران, عزیز and شمخالی, رعنا (1393) ارتباط بین اضطراب و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: دومین همایش سلامت معنوی, 14-12آذر 1393, تهران - ایران.

[img]
Preview
Image - Published Version
690kB
[img]
Preview
Text - Published Version
209kB

Official URL: http://www.ams.ac.ir/salamat/index.php/articles

Persian Abstract

مقدمه و هدف: اضطراب یکی از شایعترین واکنشهای هیجانی، خلقی و عاطفی است و معنویت از جمله عوامل موثر در سلامت روان هر فرد میباشد. ارتباط بين سلامت روان و معنويت در سالهاي اخير بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین اضطراب و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال می باشد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که بر روی 202 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد و پرسشنامه در اختیار تمام دانشجویان این دانشکده قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سه قسمتی می باشد که قسمت اول شامل اطلاعات فردی و اجتماعی دانشجویان، قسمت دوم پرسشنامه سنجش اضطراب اشپیلبرگر و قسمت چهارم پرسشنامه سلامت معنوي (SWB) می باشد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد 9/52درصد به شدت مضطرب و 78 درصد سلامت معنوی بالایی داشتند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کل اضطراب با سلامت معنوی ارتباط آماری معنی دار مثبت وجود دارد. بحث: مجموعه یافته های این پژوهش نشان داد که سلامت معنوی باعث افزایش اضطراب می گردد. بنابراین به نظر می رسد میزان اضطراب در دانشجویان مذهبی بیشتر می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :خدیجه نصیری
نویسنده :ریحانه ایوان بقاء
نویسنده :عزیز کامران
نویسنده :رعنا شمخالی
Uncontrolled Keywords:اضطراب - سلامت معنوی - دانشجویان
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:6830
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:02 Jun 1395 08:38
Last Modified:02 Jun 1395 08:38

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...