title

بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم

ارسنگ, شهرام and امانی, فیروز and جعفری کوشکی, توحید and مظفریان پور, الهام and جعفری کفاش, کریم and سجادی منش, مصطفی and رحمانی, سعیده (1394) بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 9 (4). pp. 55-63. شاپا 7799- 1735

[img]
Preview
Text
697kB

Official URL: http://journal.muq.ac.ir/index.php/qumsj/article/v...

Persian Abstract

زمینه و هدف: بهداشت دهان و دندان، نقش مهمی در تأمین و ارتقای سطح سلامتی جامعه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان و تأثیر آن بر سلامت دهان و دندان در کودکان 7- 6 سال شهر قم انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی در سال 1391 بر روی تعداد 281 نفر از کودکان استان قم انجام گرفت. روش نمونه‌گیری از نوع طبقه‌بندی‌شده و از بین کودکان روستایی و شهری بود. داده‌ها به‌وسیله چک‌لیست جمع‌آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 2/56% از نمونه‌ها پسر و مابقی دختر بودند. 6/88% در شهر و 4/11% در روستا سکونت داشتند. میانگین و انحراف معیار شاخص پوسیدگی دندان‌های شیری (dmft) و شاخص نسبت پوسیدگی دندان‌های شیری (dmft ratio)، به ترتیب برابر 86/3±04/6 و 62/23±91/35% بود. از بین کل افراد مورد بررسی، 173 نفر (2/61%) دارای سابقه استفاده از خدمات دندانپزشکی و 167 نفر (9/61%) سابقه دسترسی به خدمات را داشتند. بین استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان با متغیرهای dmft، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و دسترسی به خدمات، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. بین نوع خدمات دریافتی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی نیز ارتباط معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به رایگان نبودن خدمات درمانی دندانپزشکی در ایران، می‌توان بعضی از موانع استفاده از خدمات، به‌‌ویژه نقش خدمات پیشگیری را از طریق افزایش دسترسی افراد به خدمات در روستاها و شهرها، همچنین افزایش سطح آگاهی والدین در ارتباط با اهمیت دندان‌های شیری در سلامت دندان‌های دائمی و سلامت جسمی کودکان کاهش داد.

Title

The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :شهرام ارسنگ
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :کریم جعفری کفاش
Additional Information:Indexed in: ISC, Magiran
Uncontrolled Keywords:بهداشت دهان و دندان ، پوسیدگی دندان، کودکان پیش‌دبستانی، قم، ایران
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Department of Dentistry > Department of Oral Surgery, and Maxillofacial
ID Code:6851
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:12 May 1394 07:32
Last Modified:22 Feb 1399 07:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...