title

اثر رتینوئیک اسید بر بقا سلولی و بیان ژنهای notch1 , hes1در سلول های سرطان معده رده ی سلولی MKN-45

نیاپور, علی and امانی, مجتبی and گل محمدی, محمد قاسم and شکری, سمیرا (1394) اثر رتینوئیک اسید بر بقا سلولی و بیان ژنهای notch1 , hes1در سلول های سرطان معده رده ی سلولی MKN-45. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
318kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
31kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: سرطان معده یکی از شایع ترین سرطان های جهان و دارای بالاترین میزان مرگ و میرهای مربوط به سرطان می باشد. رتینوئیک اسید و مشتقات آن به دلیل داشتن ویژگی های ضد تکثیری، آنتی اکسیدانی، پروآپوپتوتیک و اثر تمایزی به عنوان یک ماده شیمی درمانی و Chemopreventiveبالقوه مورد استفاده قرار می گیرند. رتینوئیک اسید تمام ترانس (ATRA) به عنوان یک داروی تایید شده برای درمان بیماران مبتلا به لوسمی پرومیولوتیک حاد (APL) استفاده می شود. مسیر پیام رسانی سلولی notch نقش مهمی در حفظ تعادل میان تکثیر سلولی و آپوپتوز ایفا می کند. فعالیت نابجای این مسیر در توسعه و پیشرفت بسیاری از بدخیمی ها از جمله سرطان معده نقش دارد. در این تحقیق اثرات ATRA بر بقا سلول، تغییرات چرخه سلولی و همچنین آپوپتوز سلول های سرطانی معده رده سلولی MKN-45 بررسی شده و اثرات احتمالی آن بر بیان برخی از ژن های مسیر پیام رسان Notch مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های سرطانی معده رده MKN-45 با غلظت های مختلف (2.5، 5، 10، 15، 20، 25 میکرومولار) از رتینوئیک اسید تمام ترانس تیمار شدند و بقا سلولی با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر آپوپتوتیک ATRA از طریق سنجش میزان فعالیت آنزیم های کاسپاز 3 و 7 مورد بررسی قرار گرفت. به کمک تکنیک فلوسیتومتری و با استفاده از رنگ آمیزی DAPI روند تغییرات چرخه سلولی بررسی شد. در نهایت، پروفایل بیان ژن های hes1 و notch1 در گروه تیمار با ATRA و کنترل بوسیله RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافته های MTT حاکی از کاهش میزان بقا سلول های سرطانی MKN-45 به دنبال تیمار با رتینوئیک اسید بود. بیشترین تاثیر ATRA در غلظت 10 میکرومولار مشاهده شد.تفاوت معنی داری بین غلظت های 15، 20 و 25 میکرومولار با غلظت 10 میکرومولار وجود ندارد . تیمار سلول های سرطانی با ATRA سبب افزایش معنی دار فعالیت کاسپاز 3 و 7 در این سلول ها شد. نتایج فلوسایتومتری نشان دهنده توقف معنی دار چرخه سلولی در مرحله G1 در گروه دریافت کننده ATRA بود. همچنین، نتایج RT-PCR نشان دادند که میزان بیان ژن notch1 کاهش معنی داری را در گروه تیمار با ATRA در مقایسه با گروه کنترل دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه مشخص شد که ATRA اثر سمیت خود را از طریق کاهش میزان حیات سلولی و القای آپوپتوز در ردهMKN-45 اعمال می نماید. کاهش بیان ژن Notch1 و شیفت چرخه سلولی از G2M به مرحله G1 می تواند تاییدی بر اثرات ضد تکثیری ATRA دانست.

Title

The effects of All-trans retinoic acid on survival rate and expression profile of notch1 and hes1 genes in human gastric cancer (MKN-45 cell line)

English Abstract

Background: Gastric cancer is one of the most common and lethal malignancies with high mortality rate in the world. Retinoic acid and its derivatives (Retinoids) have been utilized as potential chemopreventive and chemotherapeutic agents due to their anti-proliferative, anti-oxidant, pro-apoptotic and differentiation effects. Currently, all-trans retinoic acid (ATRA) is an approved drug for the treatment of acute promyeloid (APL) patients. Aberrant activation of Notch signaling pathway may lead to malignancies including gastric cancer. The aim of this project was to evaluate the possible effects of ATRA on viability, cell cycle alteration and induction of apoptosis of MKN-45 cell line. Some gene expression profiles of Notch signaling pathway were assessed as well. Method and Materials: Human gastric carcinoma cells which are derived from (MKN-45) cell line were treated with increasing concentrations of ATRA (2.5, 5, 10, 15, 20 and 25 µM) and The viability of cells was determined with 3-(4,5-dimethlthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. For apoptosis, caspase 3/7 activity was measured using Caspase-Glo 3/7 assay kit. Effect of ATRA on the distribution of cells in the different cell cycle phases was analyzed by Flowcytometry analyses after DAPI staining. Finally, hes1 and notch1 gene expression profiles were measured by RT-PCR technique. Result: MTT assay results indicated that ATRA could reduces MKN-45 cell line viability.there was the highest mortality rate in 10 µM ATRA. ATRA exposure more than 10 µM had no significant effect on cancerous cells viabilities. Treatment of gastric cancer cells with ATRA could induce apoptosis through caspase3 and caspase7 activation. Flowcytometry findings showed the accumulation of MKN-45 cell line treated with ATRA in G1 phage of cell cycling. Moreover, results of RT-PCR showed that in ATRA treated group, the expression of notch1 was significantly reduced in comparison with control. Conclusion: According to our findings, ATRA could exerts its cytotoxic effects on MKN-45 cell line through reducing cellular viability and inducing apoptosis. Cell cycle switch to G1 phase and reduction of notch1 gene expression provide the evidence of ATRA’s anti proliferative impact.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی نیاپور
استاد راهنما :مجتبی امانی
استاد مشاور :محمد قاسم گل محمدی
دانشجو :سمیرا شکری
Additional Information:شماره پایان نامه : 537 - پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سرطان معده، ATRA، آپوپتوز، مسیر پیام رسانیnotch
کلیدواژه ها (انگلیسی):Gastric cancer, ATRA, Apoptosis, Notch signaling
Subjects:WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:6966
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:12 Jul 1394 07:39
Last Modified:15 Feb 1399 09:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...