title

بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کاندیدیای جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and جوان پور هروی, حنانه (1394) بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کاندیدیای جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
737kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
35kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

917kB
[img] Other (data) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

23kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: کاندیدیاز یک عفونت قارچی است که توسط مخمر های جنس کاندیدا ایجاد می شود و کاندیدا آلبیکانس شایعترین عامل آن می باشد. ولوواژینیت کاندیدیایی یک عفونت شایع می باشد و 75% زنان بالغ حداقل یکبار در حیات خود این عفونت را تجربه کرده اند و تا 5% این زنان دچار ولوواژینیت عود کننده می شوند. ولوواژینیت کاندیدیایی در زنان باردار حدود 30% بیشتر از زنان غیر باردار است. این بیماری ممکن است باعث عوارض مختلفی در دوران بارداری شود که جدی ترین آن نارس بودن نوزاد، کوریوآمینیت، پنومونی کاندیدیایی و کاندیدیاز سیستمیک نوزادان است. بدلیل افزایش مقاومت در گونه های کاندیدا مطالعات مداوم اپیدمیولوژیک در هر جامعه ای ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی شیوع ولوواژینیت کاندیدیایی، تعیین گونه های کاندیدا و شناسایی گونه های مقاوم به درمان کاندیدا در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 408 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انتخاب شدند. اطلاعات دمگرافیک و فاکتورهای خطر با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری شدند. دو نمونه سواپ از ترشحات مخاطی واژن برداشته شد. از سوآپ اول هر نمونه یک لام مرطوب ویک لام جهت رنگ آمیزی و دید مستقیم جهت دیدن اشکال مخمری و سودومیسلیال تهیه شد. از سوآپ دوم برای کشت روی محیط سابورو دکستروز آگار استفاده شد. در صورت رشد مخمر و مشاهده ی کلنی های کاندیدا از تست های تولید جرم تیوب و کلامیدوکونیدی زائی روی محیط کورن میل آگار برای تشخیص کاندیدا آلبیکانس استفاده شد. همچنین برای تعیین سایر گونه ها از محیط کشت کروم آگار استفاده گردید. جهت بررسی حساسیت دارویی سویه های جداشده ی کاندیدا، از پنج دیسک فلوکونازول، کتوکونازول، کلوتریمازول، نیستاتین و امفوتریسین ب بر روی محیط مولر هینتون طبق دستورالعمل CLSI استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و نتایج آزمایشات با استفاده از روش های آمار توصیفی با استفاده از آزمون آماری کای 2 و T-test در نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه، بر اساس نتیجه کشت 143 مورد (35%) از نمونه ها مثبت بودند. بیشترین گونه ی جدا شده کاندیدا آلبیکنس با 119 مورد (2/83%) و در رتبه ی بعدی کاندیدا گلابراتا با 11 مورد (7/7%)، کاندیدا کروزه ای با هفت مورد(9/4%)، کاندیدا پاراپسیلوزیس با سه مورد (1/2%) وکاندیدا تروپیکالیس با دو مورد(4/1%) بودند. در یک مورد (0/7%) نیز نمونه حاوی چند گونه بود. مطابق نتایج آنتی بیوگرام، در مجموع بیشترین مقاومت دارویی مربوط به فلوکونازول با 116 مورد (1/81%) و سپس به ترتیب مربوط کتوکونازول با (9/69%) ، کلوتریمازول با (9/46%) و آمفوتریسین ب با (5/17%) بود. درکل گونه های کاندیدا با 118 مورد (5/82%) بیشترین حساسیت را نسبت به نیستاتین نشان دادند. در مورد گونه آلبیکنس بیشترین مقاومت به فلوکونازول با 97 مورد(5/81%) و بیشترین حساسیت را به نیستاتین با 99 مورد(2/83%) نشان دادند. کاندیدا گلابراتا در 10 مورد (9/90%) به فلوکونازول مقاوم و در نه مورد (8/81%) به نیستاتین حساس بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ولوواژینیت کاندیدیایی در زنان حامله شهر اردبیل شایع است و ایزوله های کاندیدا به طور چشمگیری در مقابل داروهای رایج ضد قارچی مقاوم هستند. بدلیل اینکه آنتی بیوگرام بطور روتین برای عوامل قارچی انجام نمی گیرد لذا نتایج این مطالعه می تواند در انتخاب داروی مناسب در درمان تجربی ولوواژینیت کاندیدیایی استفاده شود.

Title

Prevalence and antibiotic resistance pattern of Candida spp collected from, pregnant women admitted to health centers in Ardabil, Iran

English Abstract

Background and Objectives Candidiasis is a fungal infection which is caused by genus Candida spp. Candida albicans is the most common agent of candidiasis. Vulvovaginal candidiasis is a common infection and about 75% of women have experienced it at least once during their lives and up to 5% of these women have had recurrent vulvovaginitis. Vulvovaginal candidiasis in pregnant women is 30% more than non-pregnant women. This illness may cause various side effects during pregnancy among which the most serious one is prematurity, chorioamnionitis, candidal pneumonia, and systemic candidiasis of infants. Due to increasing the resistance in Candida spp, continuous epidemiologic studies is necessary in every society. This research was conducted for determining the Prevalence and antibiotic resistance pattern of Candida spp collected from, pregnant women admitted to health centers in Ardabil, Iran Materials and Methods In total, 408 subjects were included in this study. Demographic data and risk factors were recorded using a questionnaire. Two swab samples were taken from vulvovaginal mucus. One swab was used for preparing smear and direct microscopic examination and the second one was used for cultivating of the specimen. Candida albicans was identified by germ tube assay and chlamidoconidia production test and other species were identified using Chromagar medium. Antimicrobial resistance pattern was determined by disk diffusion method against fluconazole, ketoconazole, clotrimazole, nystatin and amphotericin B. Results were interoperated according to CLSI guidelines. The data were analyzed by Chai2 and t-test using SPSS 19. Results: Out of 408 subjects, 143 cases (35%) were positive for candida spp. The Candida albicans with 119 (83.2%) cases was the most prevalent species followed by Candida glabrata 11 (7.7%), Candida krusei 7 (4/9%), Candida parpsilosis 3 (2/1%), Candida tropicalis 2 (1.4%) and 1 (0.7%) specimen was included more than one species. According to disk diffusion test, overall 116 (81/1%) isolates were resistant to fluconazole, 100(69.9%) to ketoconazole, 67 (46.9%) to clotrimazole, 25 (17.5%) to amphotericin B. Majority of the candida spp 118 (82.5%) were sensitive to nystatin. For Candida albicans 97(81.5%) isolates were resistant to fluconazole and 99(83.2%) sensitive to nystatin. For Candida glabrata 10 (90.9%) were resistant to fluconazole, and 9(81.8%) sensitive to nystatin. Conclusion: According to the results of this study vulvovaginal candidiasis is prevalent among pregnant women in Ardabil and isolates were significantly resistant against commonly used antibiotics. As antibiogram for fungal agents is not routinely performed, the result of this study could be used to choosing appropriate antibiotics in empiric therapy of vulvovaginal candidiasis.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهنام محمدی قلعه بین
استاد مشاور :محسن ارزنلو
دانشجو :حنانه جوان پور هروی
Additional Information:شماره پایان نامه : 534 - پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:ولوواژینیت کاندیدیایی، کاندیدیازیس، زنان باردار، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Candidiasis, Vulvovaginitis, pregnant women, Ardabil
Subjects:QW Microbiology and Immunology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:6967
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:13 Jul 1394 05:33
Last Modified:15 Feb 1399 09:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...