title

ارزشیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل

شیرین زاده, اسلام and رسول زاده, یحیی and حضرتی, صادق and اصغری جعفرآبادی, محمد and سائلی خیاوی, فرزانه (1394) ارزشیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

[img]
Preview
Text
321kB
[img]
Preview
Text
624kB

Official URL: http://www.ssu.ac.ir/9oh/

Persian Abstract

زمینه: به منظور پيشگيري از وقوع خطاهاي انساني لازم است شرايطي که افراد تحت آن کار مي کنند به گونه اي تغيير داده شود که کارکنان بتوانند خطاهاي خود و همكارانشان را بدون ترس از پيامد آن گزارش دهند. بکار گيريJC در يک سازمان به تقويت ارزشها و فرهنگ سازماني کمک نموده و توسعه ايمني افراد را ترويج مي دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در بیمارستان های شهر اردبیل انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در بین پرستاران و مسئولین بخش های بستری(سرپرستار) ، پرسنل دفتر پرستاری(مترون و سوپروایزرهای) بیمارستانهای شهر اردبیل در سال 1393 انجام گرفت. با برآوردحجم نمونه طبق روشهای آماری(221 نفر) با استفاده از پرسشنامۀJC (بعد از بدست آوردن روائی و پایائی آن)اطلاعات لازم درشش بعد JC جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری ANOVA و تعقیبی Tukey داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: يافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین ابعاد مختلف فرهنگ خطاپذیری در بین گروههای شغلی مختلف متفاوت است،هرچنددر بین ابعاد مختلف فقط در بعد گزارش دهی خطا تفاوت معنی داری در گروههای شغلی مختلف نشان نمی دهد (pv=0.432). بر اساس آزمون ANOVA در کل تفاوت معنی داری از نظر امتیاز JC بین بیمارستان های مختلف دیده نشد ولیکن در بعد توازن و بهبود این تفاوت معنی دار است.((pv=0.024 نتایج نشان می دهند که در تمامی ابعاد، تفاوت معنی داری از نظر امتیاز JCبین افراد با تعداد خطاهای مختلف وجود دارد. (pv<0.05) به گونه ای که مطابق آزمون توکی بجز بعد بازخورد،در تمامی ابعاد رابطه معنی دار بین امتیاز JC با تعداد خطاها وجود دارد. نتيجه گيري: به نظر می رسد در بین بیمارستانهای مورد مطالعه ابعاد مختلف فرهنگ خطا پذیری وضعیت های متفاوتی را دارند. با عنایت به تاثیری که JC می تواند درکاهش خطاها و ارتقاء ایمنی سیستم داشته باشد پیشنهاد می گردد سازمانهای مختلف به ویژه سیستم های بهداشتی و درمانی کشور این رویکرد را جهت تامین و ارتقاء ایمنی و بهبود مستمر در سازمانهای خود بکار گیرند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :اسلام شیرین زاده
نویسنده :یحیی رسول زاده
نویسنده :صادق حضرتی
نویسنده :محمد اصغری جعفرآبادی
نویسنده :فرزانه سائلی خیاوی
Uncontrolled Keywords:JUST CULTURE ، فرهنگ خطا پذیری،ماکروارگونومی، خطای انسانی، ایمنی بیمار
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:6975
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:30 Jul 1394 08:32
Last Modified:15 Oct 1398 10:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...